Gadki, 11/08/2008. Pawel Dobron (Managing Director). 12 bg 100 pd. Schemat elektryczny электрическая cxema.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
ver. I 2008 PANEL STEROWANIA - ПАНЕЛЬ 1. Kontrolka zasilania – Контрольная лампочка /tylko wentylacja – Включатель ON/OFF вентиляция 3. Przewód zasilania – Шнур 4. Termostat wentylatora – Термостат вентилятора 5. Termostat przegrzania z r cznym za czaniem – термостат перегрева ручной запуской 6. Bezpiecznik palnika – Предохранитель горелки 7. Gniazdo termostatu pomieszczenia – Гнездо помещения 8. Kontrolka termostatu przegrzania – Контрольная лампочка перегрева 9. Kontrolka zabezpieczenia wentylatora – Контрольная лампочка выключателя вентилятора 10. Wy cznik ponownego za czania palnika – запуска горелки 11. Gniazdo palnika – горелки 10 6 8 OPIS Nagrzewnica jest przeznaczona do stosowania w ma ych i rednich pomieszczeniach, w których niezb dny jest sta system ogrzewania. W komorze spalania nagrzewnicy spalane jest paliwo i wytwarzane s ce spaliny, które ywaj przez kana y wymiennika ciep &#x/MCI; 82;&#x 000;&#x/MCI; 82;&#x 000;CZĘSTOTLIOWO BG 100PD ENIE: Nagrzewnica powinna by czona do uziemionego gniazda elektrycznego, zabezpieczonego wy cznikiem ró nicowo-pr dowym. ENIE: Wyszczególnione ni ej prace mog wykonywane wy cznie przez wykwalifikowanego pracownika autoryzowanego serwisu technicznego. ENIE: Nagrzewnica powinna by czona do uziemionego gniazda elektrycznego, zabezpieczonego wy cznikiem ró nicowo-pr dowym. ENIE: Dozwolone jest stosowanie wy cznie palników wybranych i dostarczonych przez producenta. W przypadku zastosowania innego typu palnika istnieje prawdopodobie stwo nie spe nienia adnym pozorem nie wolno nagrzewnicy poprzez wyci cie wtyczki z gniazda elektrycznego lub jakiekolwiek inne nag odci cie zasilania elektrycznego. Taki sposób czania mo e doprowadzi do powa nego uszkodzenia nagrzewnicy. dzenie nale y instalowa zgodnie z obowi zuj cymi w danym kraju przepisami e by uruchomione tylko w pomieszczeniu odpowiednio wentylowanym. ENIE: Podczas ponownego monta u paneli zamykaj cych (5, 6), zwróci uwag na u enie sznura uszczelniaj cego, który powinien by równomiernie roz ony na ca ym obwodzie, tak aby zapewni szczelno 3 CZYSZCZENIE WENTYLATORA wszelkie nieczysto ce si na on wentylatora. Je eli konieczne jest oczyszczenie opatek wentylatora nale y odkr ony. Wszystkie elementy czy ZAUWA Przyczyny Sposoby usuwania Nagrzewnica nie 1. Problem z napi ciem zasilania. le nastawiony termostat pomieszczeniowy TA. 1. Spraw czy prze cznik (2) dzia a prawid owo. 1. Sprawd przewód zasilaj cy. 1. Sprawd czenia elektryczne. 1. Sprawd bezpiecznik. 1. Ustaw prze cznik w prawid owym po 2. Sprawd nastawienie termostatu TA. 2. Sprawd , czy termostat TA dzia a prawid owo. przeka termiczny RT i zapala si 1. Nadmierny pobór pr silnik wentylatora. ewentualne zanieczyszczenia blokuj ce swobodny wlot 1. Przegrzanie komory spalania. 1. Zobacz instrukcj dotycz ania termostatu TS. 1. Sprawd przep yw paliwa i ustawienia palnika. 1. Upewnij si Silnik palnika dzia e funkcjonowanie palnika. 1. Przeczytaj instrukcj Wentylator nie uruchamia si 2. Zepsuty termostat TV. 3. Uszkodzony kondensator. 4. Wadliwe uzwojenie silnika. 5. Zablokowane yska silnika, wentylatora. 6. Zablokowany wentylator. 1. Wykonaj czynno ci jak dla „problemów z napi ciem“. 1. Sprawd przeka nik termiczny i stycznik. 2. Sprawd nastaw termostatu TV, lub wymie go. 3. Wymie kondensator. 4. Wymie silnik wentylatora. 5. Wymie yska. 6. Odblokuj wentylator. Wentylator ha asuje i wibruje. 1. Zanieczyszczenia lub obce cia opatkach wentylatora. Niedostateczne ogrzewanie 2. Niew ciwe paliwo. 1. Przeczytaj instrukcje od palnika. 2. Przeczytaj instrukcje od palnika. cza si owo zamontowany. czony pod z 1. Przeczytaj instrukcje od palnika. 2. Sprawd w instrukcji oznaczenia panelu sterowania. Wentylator nie wydmuchuje Przed przemieszczeniem nagrzewnicy, zawsze nale y od czy od zasilania elektrycznego, od instalacje paliwow odprowadzaj spaliny oraz rozprowadzaj powietrze. Nigdy nie dotyka , przenosi i podnosi cej nagrzewnicy. Nie podnosi nagrzewnicy cznie, zawsze u ywa do tego odpowiednich i narz 1,5-2 cm BG 100 PD Przy rozmieszczaniu nagrzewnicy BG 100 PD nale y kierowa wymaganiami odno nie minimalnych odleg owych (Rys. 4). Min. 0,8m Min. 0,8m Min. 0,8m Przyk ad rozplanowania urz w pomieszczeniach Przy pomieszczenia pomieszczenia Ustawienia ОПИСАНИЕ генератор предназначен применения малых средних помещениях необходимо постоянное использование системы отопления камере сгорания топливо образуются горячие выхлопные через каналы обменника теплого воздуха Обменник овевается воздухом который поверхности Камера обменник теплого воздуха сконструированы таким образом воздух овевающий обменник смешивается выхлопными получаем чистый теплый воздух Охлажденные выхлопные наружу через выхлопную трубу которой следует подсоединить наружную трубу такого размера чтобы она могла обеспечить правильное эффективное отведение отработанных РЕКОМЕНДАЦИИ генератор оснащен специальной вентиляторной Пользуясь следует соблюдать локальные требования Кроме следует помнить том установкой включением обслуживанием генератора внимательно прочитать тщательно соблюдать рекомендации содержащиеся инструкции обслуживания генератором только помещениях нет воспламеняющихся материалов Обеспечить быстрый доступ тушения лицам обслуживающим генератор Применять генератор только хорошо проветриваемых помещениях установлен ровной горизонтальной прочной поверхности перед включением также регулярно проверять работы генератору должны иметь доступ животные отключать генератор электрической когда пользуемся подключать генератору другую горелку повышать производительность максимальной тепловой мощности которая указана технической спецификации предупредительной таблице блокировать входного выходного отверстия воздуха привести вентилятора последствии перегреву устройства Генератор тремя устройствами нарушений работе генератора термостат перегрева (TS) повторным включателем включатся сверх случае (8) перестанет работать термический передатчик (RT): включается вентилятора начинает Загорается (9) генератор горелка фотоэлементом поступление топлива случае расположена сработало предохранительных ЗАМЕǿЕННЫЕ НЕПОЛАДКИ ПРИǿИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ УСТАНОВОК генератор комплекте управляющими предохранительными устройствами которые необходимы правильной работы Разделительная таблица вентилятора предохранительные перегрева уже подсоединены Следует произвести следующие действия Подсоединить электрическому гнезду таблице указана информация напряжения питания Подсоединить дополнительное оборудование аксессуары помещения или суточный регулятор разделительной гнездо установку термостата вентилятора (TV). Должен установлен генератора следует предельно допустимое значение значение указано технической спецификации ознакомительной таблице Следует также проверить обращаются вентилятора направлению показанному вентиляторе случае обнаружения нарушения работы следует отрегулировать соответствии Инструкцией обслуживания ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЧАШИ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ качестве дополнительного аксессуара можно горячий воздух чашу Рис .1). имеет четыре выходных отверстия которых можно заблокировать крышками (1,2), прикручиваются корпусу чаши при помощи зажимных шурупов Тепловой генератор должен быть подсоединен заземленному электрическому гнезду защищенному переменно токовым Перечисленные работы выполняться только квалифицированным работником авторизованного сервисного центра Тепловой генератор должен быть подсоединен заземленному электрическому гнезду защищенному переменно токовым Разрешено применение исключительно поставленных производителем горелок применения типа горелки существует вероятность ебований безопасности BG 100PD КОЛИЧЕСТВО НАПРЯЖЕНИЕ &#x/MCI; 82;&#x 000;&#x/MCI; 82;&#x 000;400 &#x/MCI; 79;&#x 000;&#x/MCI; 79;&#x 000;ЧАСТОТА Воздух можно распределять помощи каналов подсоединенных выходному отверстию Каналы должны обеспечивать необходимый воздуха подключения чаши распределяющих следует берет мотор вентилятора чем максимально допустимое значение сгорания обменник воздуха перегрева ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДЫМОХОДА производительность функционирование непосредственно взаимосвязаны соответствующей дымоходе Убедитесь что между генератором дымоходом минимально что образуются ограничения дымоходной части подсоединен внешнему дымоходу следует оснастить вертикальным стальным каналом отработанных газов ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОБОГРЕВА Установите переключатель (2) “0”, подключите генератор электрической ( таблицу данными электрического напряжения вручную установите переключатель положение горелка включится разогреет камеру После превышения температуры включится вентилятор воздуха генератор управляться автоматически при помощи термостата помещений или суточного желаемое значение управляющем устройстве установите переключатель (2) положение Теперь будет автоматически согласно установкам управляющем устройстве выполнения вышеуказанных действий генератор будет работать правильно причину неправильной можно найти ЗАМЕЧЕННЫЕ НЕПОЛАДКИ СПОСОБЫ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОБОГРЕВА ручном автоматическом обогреве установите переключатель положение “0”. Горелка выключится вентилятор прекратит работу только соответствующего охлаждения обменника теплого воздуха ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ чтобы пользоваться генератором вентилятором переключатель (2) положение Генератор требует регулярной чистки консервации началом чистки консервации следует отключать электрической ЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ОБМЕННИКА работы следует проводить минимум раз или необходимости конце отопительного сезона обменника следует удалить Причиной образования слишком большого количества быть дефектный дымоход или низкое качество Наличие чрезмерного количества можно Что будет самопроизвольно Доступ камере .2) обменнику возможен только откручивания (2), снятия корпуса (3, 4,) панелей закрывающих камеру ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ коем случае нельзя выключать генератор путем вытягивания вилки электрической розетки или другими методами резкого отключения питания способ может привести серьезному повреждению генератора время повторного монтажа закрывающих панелей (5, 6) следует обратить внимание положение уплотнительного шнура который должен быть равномерно разложен всему периметру чтобы обеспечить плотность Устройство следует устанавливать соответствии действующими данной стране правилами предписаниями может быть включено только помещении соответствующей системой вентиляции .2 3 ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА Следует удалить загрязнения защитных сетках вентилятора необходимо очистить лопасти вентилятора предварительно открутив защиты элементы чистить воздухом давлением ПЕРЕДАЧИ Минимум или необходимости следует натяжение клиновидного ремня (8) ( Ремень следует рукой Рис прогиб значительно следует отрегулировать при помощи шурупа ЧИСТКА консервировать горелку только квалифицированный работник авторизованного следует обратиться помощью авторизованный технический сервис ТРАСПОРТИРОВКА Генераторы можно перемещать помощи палетной или вилочной тележки Тележку генератором следует установить таким образом чтобы распределялась равномерно Следует генератора предельно допустимый вес данной тележки точный указан технической спецификации ). ЗАМЕЧЕННЫЕ НЕПОЛАДКИ Неполадки Способы устранения Генератор включается напряжением питания Плохо установлен помещения TA. правильно работает переключатель шнур питания электрические соединения предохранитель Поставьте переключатель правильное положение установку термостата правильно работает термостат термический передатчик RT контрольная лампочка (9). Чрезмерное потребление тока мотором вентилятора Устраните возможные загрязнения блокирующие поступление отведение воздуха проверьте чашу или каналы натяжение клиновидного ремня измеряйте потребление максимально допустимого значения термостат контрольная лампочка (8). Посмотрите инструкцию работе термостата поступление топлива установку Убедитесь что заблокировано поступление воздуха Убедитесь что заблокирован выход воздуха Замените термостат работает зажигания Плохо функционирует горелка Прочитайте инструкцию горелки Вентилятор или работает поступает напряжение термостат конденсатор Неправильная мотора Заблокированы подшипники вентилятора Заблокирован вентилятор действия такие проблемы напряжением ». термический передатчик контактор установку термостата или замените Замените конденсатор Замените мотор вентилятора Замените подшипники Разблокируйте вентилятор Вентилятор шумит вибрирует Загрязнения или инородные вентилятора Ограниченная циркуляция воздуха Удалите инородные загрязнения Посмотрите предыдущие инструкции Недостаточный повреждена Неподходящее Прочитайте инструкцию горелки Прочитайте инструкцию горелки срабатывает неправильно установлена подключена тому гнезду Прочитайте инструкцию горелки инструкции обозначения панели управления Вентилятор выдувает воздух Неправильное подключение Неправильное натяжение клиновидного ремня инструкции электрическую схему Отрегулируйте ременную передачу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ транспортировкой генератора следует отключать электрической сети отключать топливную установку отводящую отработанные газы распределяющую теплый воздух Запрещено прикасаться переносить горячий генератор Нельзя поднимать для этого следует пользоваться предназначенными для этого инструментами устройствами 1,5-2 .3 BG 100 PD ЛОКАЛИЗАЦИЯ размещении генератора BG 100 PD следует руководствоваться требованиями ..0,8 планировки устройств помещениях помещения углу помещения стеки Запрещенные 6 - DEKLARACJA ZGODNO ДЕКЛА АЦИЯ DESA Poland, ul. Magazynowa 5A, 62-023 G wiadcza dzenie Заявляет свою ответственность что оборудование dzenie jest zgodne z dyrektywami i normami Соответствует директивам 60335-2-102:2006, EN 13842:2005, EN 267 :2000 dki, 11/08/2008 Pawe (Managing Director) BG 100 PD SCHEMAT ELEKTRYCZNY ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ BG 100 PD SCHEMAT ELEKTRYCZNY ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ BG 100 PD Maksymalna wydajno Максимальная производительность 134 kW ycie paliwa - Pacxo Paliwo - To Dysza - Ɏорсунка 2,5 GPH 60° DELAVAN type W nienie pompy paliwa – Давление топливного Wymagania odno nie zasilania – Требования 400V 50Hz 5,2 A Pobór mocy – Потребляемая nienie statyczne do dyspozycji - Наличное статическое давление Przeciwci nienie w komorze spalania - Противодавление камере сгорания Minimalny ci g kominowy - Минимальная тяга дымохода rednica wylotu spalin - Диам выходного дыма Ci Wymiary - Размеры 1921 x 750 x 1160 mm Waga – Temperatura pracy – Температура работы BG 100 PD PL - Usuwanie starego produktu - Zakupiony produkt zaprojektrowano i wykonano z ów najwy szej jako ci i komponentów, które podlegaj recyklingowi i mog ponownie u yte. eli produkt jest oznaczony powy szym symbolem lonego kosza na miecie, oznacza to, e produkt nia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC. zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. dzia anie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zu ytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. ciwe usuwanie starych produktów pomo e unikn potencjalnych negatywnych konsekwencji oddzia ywania rodowisko i zdrowie ludzi. Утилизация старого устройства устройство спроектировано материалов компонентов которые утилизировать обозначен зачеркнутым мусорным означает соответствует директивы 2002/96/EC. раздельного электрических электронных Утилизируйте устройства отдельно Правильная утилизация позволит предотвратить отрицательные окружающей среды здоровья BG 100 PD Maksymalna wydajno Максимальная производительность ycie paliwa - Pacxo Paliwo - To nienie pompy paliwa – Давление топливного Wymagania odnosnie zasilania – Требования BG 100 PD via Tione, 12 - 37010 Pastrengo (Verona) - Italy www.desaitalia.com [email protected] DESA POLAND Sp. Z.o.o ul Magazynowa 5A, 62-023 Gadki, Poland www.desapoland.pl offi [email protected] DESA UK Ltd. Unit 3 Easter Court Gemini Business Park Warrington, Cheshire WA5 7ZB United Kingdom

Приложенные файлы

  • pdf 89170496
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий