Свадебный марш Мендельсона в постановке. Р.Виктюка. Забил заряд я в тушку Пуго. – Слушай, – спросил он, – если ты выдаешь столь-ко секретов за глоток пива, то что ж ты сделаешь за бутылку водки? – За две с закуской – все! – убежденно сказал сол-дат.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Михаил Ио и о и ллр
Гонц из Пизы


МиихаллИИИо и о лхрГ лн н цзнццПлыр иАтяя
Ду Бк 1Бк2 л 3о 4Д5Д6а 7891 7826Д53I 3гР.мI 9т9
0цфД :;--т-9;т-;1 :;--т-9т<:<-я1 :;--т-<т=-1
:;--т-<т:9-<

Аннотация
Мих алИох и и ихри ГнхГ иац злл
о з цП ГыАхит л оИ ых л язхихи ыя И
ГихлхзАИзхри лц ы АИ цПиГизИП оц И
ИяхИАх ДААцх ц ы Азхри цПиГизИП урБи о
л з о ц хлх о А з ацБИиАл И ц Ги цхАИГиИл
И лзц Пил ыл зц лл к хл Г 1 л И хАл
ы 2ц И 3 А4 П3а о Ао а л ГАы зхиАтлхП
ГиИиАтл Гит ГАИ ыхБ охи 5лИох цхГГИихлх
лх ИихиАн а и ц я иАИ 2 аца зГицПялит
ацБхр6р БИ3лт 3х 1аИца х 7и Поа о з цП
1Иц аИн ацоМихаил ллр
Гонц из Пизы

а т р ая
Дутат Балтики


1

>2 2Д?Д гБ2гТ1 Р6ДФгД6 7.66мы
МихалИо о рГнрцзИи ПИрцио Ии ы
О6м?5Б (г2Т2о ) 5Гм2гТо Хм РШ6го
Х Б .к.6мЗмУ2гТJ
АГзоиаи АтПряни ряиы
4гД .2K(Д52 .3У2гТ Б уД(Б L6ДKТ2M
 ПИ цз Пнрхр хрП иД ру т Бзонры
165Д2м6БТK 2Д6Т23 ДNДL1 Р6KД г.БO
уД(ДФ1
.к3KДKгТ км 6ШРБ1 W6Шк3Т1 гДWБТФ2Дг3о
к нГзаз 1рнрГзоз 2з нПы
) 2LWм мK aРБ(мГ t гДK3То
Бцзо 3Ит аз 1 2 Ио ГПрИз ц урПзИрцнкыАин4нзы
eм?Б5 км6ТW Т . 2ШrРШ 1ШLо
2ы 5ы арИрц 6н3 иИр
ы
) 2LWм 866Б 82Ш65Шг гм6ТWБ5
?53rФ Р6м?531 N2?2 Wг2БN3 2L
?Д6ДLмо
2Гзо1з 7оозы
4гД1 N2 (5м.мД21 6м3rД Б5Б (кГД
Ш2Д2о
8 9иа о иДинзы
72мРШФ2ДM 9(Б2Д БO .гДOM
к ДрГ4яи х рПП-зоаи зГз 1 Иияз
ы
92 5ГДу1 ХмK-mР1 Б? .гД кмУ21 N2
ГД5Дк Д KГД2 (5м.м23о
1 н рИорИ 2р Пнр црГны
8ДK3 nШ2. (W РБ5ДKM
р алГз П2зПы
15ШW6мM
3 ПИр у олу о Ии ы
Ю)к…Т2БД Бг(6NДL 5Бг2м Бк
.мO2ДL ГШ6м5м n6KБ23 мР2Kо
XДГШ6KШ ( Р6м?5У 5ДФ2Дм2Ш
mДг(Т22O км (6NШ .мO2ДL ГШ6м5м БмOГWДБД м .мO2Д . Д26Дк.K гг2ТББ
?…Т.5ТУ (Т23 гШ2Р м6Дг2м (6Б РмУ2До
IразИои нр з3Г нзуизИ у црхр зИхз
6Г9рцПни гуроуиПР.ы
2

Дхзхни лх3 з 7и ыАП 6н злПил ГиИ 7аГ 3И-
цИн ИАИ ца ол ГцИц за н ИАИ цИзП3а н Ги-
л ГиИ ИАИ цх 2А н уиИ лх Ги зр Г иц их-
цх ылИ ца И иИ Гцх3 хГилИа И3 цхз о
цПых иГА ИиГП и ызИБлИП зГа о зИАтли а 2ц з-
а И цИи ц 3Ии цолз1ИГт а цхз н ызцц
5 :зц ц ; ПГлИ ыАП л лПиАИзя и 2 л
цГц ГИАИ лхГи ахф хох3Илх цГи цхлх ИАИ
о ГиИлИц< 5 ацнГц ; Б ыАП Гх я и зхия
и лИ < х =иц оцхыГар лх2цБлр 5 ух -
Г лИзГа ГиИа ; я иП ГАыл и ллИ
3зИи Пзл И3АИ1лИ л Г Г 2л ы ГихзИит Гх -
 аАИли ы з АтГизИ Гз н Гзы Алл Гитр
кх3 лн з ыИиАт ии Б Гзцли > Ат1 н
5 лр1лл н а на 2 оли хцГ з А зы Ат
?2ПБтн 5хлхзаИ зцАИи лх лх2цБлр з И
ц3 Тц ИцаИн Ги цГа Ии а =иц хзА за
х их лхцхз =иц зГа н И оц хы Д х
 АИиахи цБхл И ац 1л о ы Иах =ицх ПитГ и
иц з ы з ц их И з и ГАзх И3-3х оАх оы
ц и а > Ат1 н заИ иыАПи Д2 цоГар Ги ц -
л Г 2А -о А2 н а ц 2И6н о ГиИлИц ухлаи-=иц-
2цо зА3хи ф а- хих И ГиИа Аолыхцл о ц-з АрцИ лл о ацнГцх
Д хГ1их2 о ц ых л ц И3з ыИи зхиАлИ л -
ГихАтоИГаИ л2 Ат1 о Дз 6л а ц 2хи о
ихААх 1ихлоИ лх циз цИзхцИАИ о цхз 2 ц-
и а лх2цБл н : лх Гх н лх2цБл н и цори
а ах-а А н хиц1ах И И 3лхах И ; зхяиллн з
Газ цлИа цы ицх Гахи ыиГаИ АИц 
: ицт лГа Ата ГА з ц зГ И3зГилн
ицяиц2лн ГИА7и 1хц зр ацхГа ииПБаИ Гилто
3аИн Ахиллн аАхы ИААр Илхи ц з И Г ллИ
Ги Ии АИ Илхит лГ цх3 цл л3лхИиАтл
цыИП ицлхыцхит 1ГиИырн зя Гиз А з а и -
ця зц и циИГаИ Г Г 2л цх3лГиИ зГ
з цхыИГ ПилхыцхиИ аИА иц з 5цнГц л з-
оАПыИи Гх я ыл н ыГихза н ыАП Гз н хциИААцИИ
аха з н л з Г6л ГиИ ПзАПиГП< ГАт 2 7и
Гицхллх а цх2Ат ли 3лхИиАтл цАтл а -
ф цил ыАП з ГцИПиИП
; ылха 66лИ 26н ллБл ГиИ И л БИ-
ыхлл н лИлицГл ГиИ 7аГ лхих л ГихзАПи 3цИ-
иАП уАИ1а Б лы иПоИзхи 2и з н 2АИа цИоИ-
лхАх ы о ИфИГа н Г6л ГиИ ДИл н и И и -
ихАтлхП цх3 хц зхлл Гит 7 яИ И лц1лл Гит ц-
иИлля 3х2 и цхзл цИоИ2хр6Ия а хлы И ГиИ-
иАн
Дя ы 2ГАхилн
3

= ы 2л л оИ охы ГиП И ц 2А х 7их цИ-
1Ах Г Ги ц л ФИлАПлыГа о з а3хАх Д ГАы-
ГизИИ л о ацхил з 3зцх6хПГт ГАтр а лххА
зГо ОАтя зГаИн Г хицИзхА яИылн цГи Гыт2
з и л АИ1лл ГИ з Ах 2Ги ПиАтГиз и хл-
оАИхл ПзИАИГт л ГцыГизлл ГА Г ицх А-
лИлГа о хц з 3Иах (оц хлГа н Гиц наИ А а -
иИз 2ГАБИзхАИ ц ГГИнГаИ АИлИИ и н 7 яИ4 И и
Ги ИА а иА з3 цзхитГП 2 а оых лхы ) И х ПилИ-
ах лх А 6хыИ оы з Быт ах3зхА лх ро з Ги ц -
л Газ Ги П лх 2х1л 2ц лзИах хлоАИнГа н ГИ-
Ги ОГиИл А и а и ц о 2А Г цИлиИц зхл
хцхАААтл Г ах3р6И БГи цаИ Г ц ы- 3н
=иц2цо з 26 иха оГи ц фхц1Иц зхл ГИ з -
Ах И и аых лИ Арлт з зГ о и зх ПзИит Г2П
И3П6лхП ы лх3 нАИз ГиИ хААо цИП
=цГи Гыт2 ых 6 яИылн з ыГ 3лхлИИ хГ-
Г цИИц зхАГП Г 26н оця зл Гитр И 3ыл ОАт-
я зГаИн цИы хА з ахГиз цыАлИП Гз н ц АИ
з ИГи цИИ ацхГИзр И л о 3лхИиАтлр фцх3< х
зГПа оця ых л зГПа ацГи Д ацГхлиГаИ о ы
л ИГзхА ГиИ1аИ Д 26 з л оИя ахцхлохя
 оИ2АИ 7Гии И ИлиААаихА уАБ2х ихахП -Би л И а А1 
И3зГил лх а н ци ОАтя зГаИн ц олАГП И з-
ГихзИА ГИолхАт6Иах и 2 л 3хГа 3лхИи хлоАИхл
л ГцыГизлл и Ия ызя2х1лл о 2ц лзИах -
цыхз1о ИГи цИГаИн цИзи лх1 ызоАхз 
цА Х иП цИыхллн И ахзи цхло И3 ГАхзцх фА -
их 2А ГцИхАтл Глх2Бл 2ИАтл иАф л
ыАП А1н а цыИлхцИИ ынГизИн з ихаИя ГАхПя
ТАф л 3з лИА ГИолхАт6Иа ы А БИА ОАтя з-
ГаИн зБыхА зц П хГх И АИл ылПАГП лх х-
А2
:лоАИнГаИ охцы хцИл зцх2хизхри Гхла
иха< зГихри а Гил ахГхПГт Пиах И Иацх И По -
ыИцх И А хиах И И 3хиАа иха и 3хылИн фхГхы
ГАИзхиГП Г ИыхА зциИахАтл н А Га ГиИ И Ги -
Пи иха  АхГх И 2 А Былзл з2ИзхП з х Пит
иАх иц2 р фИццГар зцхза ы Ал о хз-
и хиИ3 х ОАтя зГаИн ы хА 2 7и зГицхП
хлоАИхл ицхх< л лхы 2ит ШцА а Х А Г
и 2 цыАИит 2цИихлГа о цГа о фИццх з
1ихиГа ГцыИ и А ЗыГт Б лИ 2АИ з ф ц 
хАлтаИ Гиц нл цыц з Г т ыИлИц
ДАохцИр 2з1Ия Г р3лИа з з 3оАхзАПА а -
ы ц Г цхцИ У АА А 8ц3 хГ цИГиГизИП хлоАИ-
хл лх 2 ци ОАтя зГаИн 66хА Гз н ацГи -и
зц ы оз 3ыП з Пиа И оз 3ыт 7и и ц Г И цзцх6хА-ГП з а А цИ Г зГ з Ил Ги< 7и 66лИ
Г Г 2Гизи фА иГа н цП и ГхлаИ л хА -
А3л ыАП я ц 1о лхГиц лИП ДхБ лы Ао 2-
6лИ Г и3а н ГАхзл о АтГ лх 3з АПА ПГл
 лПит  л о ИГАлл лхц ы >цИихлГа н
; цИИ зах И ихАИ цц3хит зГя хлоАИхл
ДАП 2 Ат1о ы 2АлИП я иА Гт аха ИлИ з-
2Иит  оАх3
5хциИлл Гы н И Гя хцн а ы ц Г зхА 7и и
оАх3 з хц Г ыцоИ з зГ ыц иха ГА зл и о
ГИАИн зцП р 3хзИГАх ИГи цИП лхцИ ц 6
л л о ГИАИн И АИл И оц ИГаИ И ынГизИП-
И ацнГцх :зц цх 2ыи зИоцхл JГИ Га Гцх-
БлИ аха ГАыГизИ зГП кГГа -K лГахП з нлх
цз АрцИИ ызПитГ и Пи о о ых л 2ыи И з 26
зГ ицт ныи Илх
Ол зцх3ИА Гз л лИ хлИ  з ы иГи-
ГизИП 7Азхи цх 2ха з о цыИП и о Гх о Г лх-
ыцхлл н Ахилл н их2АИа н лх 6Ии Дыт ГиИ-
иАИ л н и аха И иаых ыхзхАИГт ГлхцПыL
= Г зи зхА лх АлИит 2Гы л оИАт3 оАхзл -
о ахАИ2цх ыа цхиИзл И ц я з И ахци3х И
ыАП лхоАПыл ГиИ улПи ГилИ ицхх лх зцялИн
ГиИа (и 2 ГиИиАИ л Ах3хАИ) 3хГихзИАИ о -
Ги Пит И и Г ицит лх и Ги оы И Ахох-
А Гт 2ит =цИ зИы ынГизИиАтл БхАаИя Гихиа зх1Илл о И а иАтл о иыАлИн л ыцохА оА
цих ГА зл иых 2Ах цИаАлх зцз ах ДБАИ-
з ыИзИАГП 26н ы1з н з фИццГа а цИы ц
: з а хлыИцГа ГхА л И3MПзИА Г БхАлИ и-
ГиГизИр ызя ах3 хиля Г ИыГПиИПиИ ИААИ и-
ц з а И 3хзхцлл цих ыАП лИя 7и 3з АПА
6иИит 2 з н ыя фИццГа о 2их Г Гит л
Гах АИ
Д ц3а Гзи зицл о хцАтГа о ылП ацн-
Гц ГзиИАГП ИоцхП 2АИах И И иц6х фАхох И Дя -
ыП лх иаци хА2 фИцц цИыцБИзхАИ ф-
цхБаИ ОАтя зГаИн ихГахА хлоАИхл :зц ц АИл
ц аАИлхП ихцхахлтр ы и 1л Гит ГИАтл 2цх3 зхл-
ля 2з1Ия Г 2цхитз цБИр :лоАИнГахП зБАИ-
з Гит И Ах лИ3ИиАтлр ф ц ОАтя зГаИн ах3-
зхА лх 23а цИ3ллл ахГиз иИа зя лхГиИА з И
зцхА ц цх2 ихр6р хц зр х1Ил а хлыИцГа -
о ахицх ; ГиИиАтл цИаИызхА Или ы ц
а оых А БИи 2цИихлцз ца ГхА лх цхзИАтл-
И ы 3х И з ыаИ з оцх ил и фА иГаИя и Ги з
3х ыцБ2 ц я ы 2ы ахцтц И 1и ц х
 и ц ы 2л ихцхл 2цИихлГаИя ц хл з
цзи И АИ ГИ3н аха 2 з н ихАА л и Ата и
ц2зхлИП лх я А ыл зиц И 7и и л ц з а -
хлыИцГа н ц оцх ихаБ л ц 1А ДИАИ 3х
фАхоИ И а цх2АИ N ДАИГиз И =ц3Иылих ИГ- АллИ ы Аох И л и АП Гит л N ДАИ-
Гизх фА их фИцц АИ1т зГ 2 А Г изиГиз зх-
АИ иц нл ИГаАрлИр И3 цхзИА лх ГффИаГ Пл<
ГиаАПллн А зПллн ыцзПллн >хла лИ ыц-
БхАИ 2АГиП6 хы 2л И Гит и ицхыИцИ ллн
ц з Аи цх цх3х ац з ыаИ< 1а Ах
кА >цИихлИП Г оцр зхБлИ цИ3лхА
Гихц 
> Б цхцП яцхлИ цх3 1АлИИ и 3зхАГП
а ы ц
у ц з Быхз1Ин хлоАИхл ахзи цхло Б ыАхА
Гицх1л оАх3х и ыхзхА Гт Аоа оАх3х ГихАИ
ацхГл И И Ги ПАИ ца А2х УБ ялАИ И -
ААИ а Атцх И аА2 а7Гилх И з лрИ Гицн-
аИ =иц зГаИя УБ 1хГин аха хнлИа хлоАИнГаИн
Анилхли иИя ГихзИА лы Иир хца УБ ОАт-
я зГаИн иаци И АИц цл з3оАПлА лх хГ< л
3хыцБИзхит о Гин з Ия лхГ6лл иц2цоГа
оцхфИа 5 оых У АА А 6АалА хАтцх И з3ПА
 Гз о АИл о зГи з о (O) анГ злА И3 ло
2Ахла И цх3зИлиИА хзи ца и А6Ил н Г хи ы -
ц о н Waterman аха цыАИА ОАтя зГаИн ылхи -
цз1Ин 3х о ы а хлыИцГизх лх :зц ц з хаГГГх-
цхя ыИА хиИИ
5 ы ц 3х АлИА 2Ахла И зцлА а ОАтя зГа -
K И р Гит и И лИ >цИихлГа о :ы ИцхАин-
Гизх цИоАхГИит о Г ыИлх ахИихлх цз о цхлох -
ГиИит Г изил зИ3Ии N ДАИГизх а цх2Ат
>АфхГи ДГ цхГя ы зИ3Ии :ы ИцхАинГиз 2-
ци лх Г2П ДГихА зцП Из ГИл (а и ц н зц -
 лИа оых л ГоИ2хА з 26) БхА ОАтя зГа 
ца И Г ГыцБхлл н цц лл Гитр зцИА АИГи Г
иИГлл а ц лл Атз И ЮлИ л ДБа 
5хзи цхло ГыАхА оАх3х и а и ця ГыА 2 Г 2х-
а >хГацзИАн :лоАИхл 3ххА ыИц зхАИ цГГаИ
лхАИАИ
ТхаИ 2цх3 ГАИ а о зИлИит з зГ иха 7и
хлоАИхл
4

: 3И н а ы ц У АА А цИГАхА ахцхло
ИГт >ы Б зГАИитГП ах л з зГ Г ГихцИ-
АИГт ИГхА лхГицлн хлоАИхлИл зыт БИз
 и Ата цх3 ых 6 з :лоАИИ И к ГГИИ< И и И ыц-
о л ГиПа и Ар2 н И3 7иИя 2ы Бл Гыит
з ыл хГт… ОАтя зГа о Г 7иИ ИГт з3зхАИ
з 2з1Ин АИи иыА И ы Ао ихАИ и Г 2Гизл-
л хлоАИхлИл И А з зИы А иацГиИАГП ОАтя з-
ГаИн уицхлл аха -и ИГт Г ыа Аа н И лГ -
зц лл ыхБ цИ 6И рААц зГа о ГА зх-
цП И лИзцГИииГа о ицяо ыИлИах >ГПия л -
о ахцхло цзГиИ л ыхА Гт
5 ц з :лоАИр ОАтя зГа  ГА 7и о ИГт х
3хя иА Гт 6 2 Ат1 И Г 2лл 5 Б л 3х-
я иГП зГАИитГП з ? лы л ах л з зГ Г -
ГихцИАГП 3х Ги >цИихлГа о :ы ИцхАинГизх : и
а ы ц 1И3хлин  Г2П И л а ихаИ цИза-
АИ АИ1т 2 АхиИАИ
Д Г зиГаИ зц лх ИлыИзИыхАтл цИоАх1-
лИ фИцц 3х оцхлИц з ахГицхл ых 6 Ал
:ТО ых Алл АИл з цаИ ых лх фИцИхАт-
л -ыцБГизлл н тПла цИ зы 2хз а фИцц
7и и ахИихл цз о цхлох И а хлыИц а цх2АП ха цх2Ат  ззцллн л ицхАт6Иа аха н-лИ2ыт
3хяхллн х ц ГАхзАллн И зГт И3 Г2П ци 3лх-
и аха н Иы А оИГаИн фАхо хл зГП ыцБхз И 
фА и з цз АрцИ ллн ацнГц- 3н :зц цхOO их-
а цИоАх1лИ Га ц зГо оА Ги Иит фИцц
ыхАтлн1н ахцтц лз3ИцхП лх И лх и л з3И-
цхП Ми 2А цхзл ГИАтл цИоАх1лИр лх 5 А 
Д л > Ат1 н Д лх ?Иинл зГИиГП ц3 ца
 з л з зц лх а оых 3х к ыИл 2триГП хГи-
цх х1Илл о ы лИП Зххыл н а ц з 3хыц 2Иит
цИоАх1лИ лххАтГиз оА ИГаАрИиАтл И3 3х-
зИГиИ ЗхзИГит ИГизхри а и аи Г А 2 Ат1
лхы Иит з Гз н ахц хл х :зц ц Б ацхГит ц1И-
иАтл ло 3н л 3н И Гит цИ И3
ия оы лИ 2цИААИхли з а ц л з 3ххГлИахя лИ Г -
ац зИ6 Иц з о ИГаГГизх лх Гилхя 5цхыИ л я 
хиц ГГаИн хнлИа 2цх3цх ызПитГ и цз о о ых
И6 аха зы зхП цца злхП ацГх 3нлн Г ицы-
лИа4 И ы АБл Гит а хлыИцх иха о 3П ц ы -
ил н ГГАаИ иИа АГ Ги Пз1нГП ахцтц 5 -
хлы зГн Г ц а А за И6з о И з6з о ы -
з АтГизИП лх лИя зИГзхиГП Г оАтаИл л Г и АИ-
зх И ц о ы 2цх И и о лт1 И ааи Г2 о Г-
 ыИл а хлыИц лх 3хцАхи а и ц н И аа1а зГ-
оых л язхихА лх з ГИихлИ ыин
: изиГизлл ГиИ аха а хлыИцх фИццГа -о хи я ых< ГА 1л Ил Гицхлц 1хГихри и 7аИ-
хБн лницхАтля 1зыГаИя фцохи з ы ГАихл з
>цлП И ц Ия цзиля лх2 2 з ацхГ И оц 3
ыБлоАн ицито Ицх И иИ и о Гзих Т Ата И
ицПГИГт аха 2 Гит фА их л ц лИит 3х Пл-
ир-и 3хцАхи а и цр  Ао ых Илхри ах
лха лц ыхыи< Бцхит л лх и л Гит ыыцБИ-
зхн И ц лИит л оИ О лИ1тГП ылхБы х ц -
лПит-и И ло ;лфАПцИП
; лхяИ зц Ги Плл лх а цх2А а АхИзхри-
ГП =цхаиИахли УИАИ6 лхц иИз : оы цхаиИахли
их 2хцыха< з ыах хлх1х И ц хБх Ахилля оха
а и ц Бл ц ыхит лх цзи и > зхП ц2ах лх
х 2хцлн 3х а 3хацзхиГП 1ицзхА лхз ыаИ ц-
ыИн 1ацих И цИзП3хлO
5 лл лхяИ зц ыхц зхП цх2ГИАх< цИ-
2цхит- ацхГИит : зГ цхзл лцИПил л ГАБ2х
х ыиГаИн Гхы ; з 26 хяИ з фх ИАИП ы -
3цИиАтлхП лцГГахП ахахП-и Гиц о о з цП фх И-
АИП хяИ 6 ц ихаL Д ИГи цИИ фА их ц и лИ-
о л ах3хл л Гит ГАя и И3 ахли лИГи з 2А
л зцнГаИ АИ ы1а цИхяИзхи
Тха и ГАБ2х ахИихлх цз о цхлох =ицх
;АтИх ОАтя зГа о л ы аха Би ах3хитГП
аха -лИ2ыт 2ы Ахо И3 у зохзхлИ олИр6 о -
ых И 23зАх3л лх Гз БА3 ГАхр иГи-ГизИП о ц ыГа н азхциИц (ГАИ ГИихит у зохзхлт о -
ц ы ) к ыл н фА и 3х2 иИиГП и 2 а ахБы н А Б-
а ых фИцц ла ГлИиАтл цИАхохА Гт А-
2 аИ ыоиП
Д цхзАлИИ фА их  ицыИАИ ых Ии-
а н< ц1лИ цИлПАИ Г А л з л Б ицхыИ-
цИ лл уф ц Иц зхит ыАохцИр И3 иця А за<
ыИл а лиц-хы ИцхА И3 цхзАлИП зи ц н И3 1их-
2х фА их х ицитИ Г лИ И з ы зГ а Г 2Гизлл
цИоАх1ллн аха з н И ыи лх Ги цИоАх1хр6н
Ги ц л Г оАхГл ы о з цлл ГиИ =цыА БлИ 7и
злГ Гх ОАтя зГаИн< лИ их зГ лхзця ц зцли
 ы 7и ыА И о ГиПи
Д хцА ыАохцИП оц3ИАхГт лх иА я ы >хА-
иИах И л ыАлл зИАх Тц6И о цыхП :лоАИП
Га ц и2П ахцх O
5

Д зц лх Аолыхцл Анилхли >ГПия 2А
2 АИ2 а ИГГхц АИ2 а ИГГхц цхГГицАПл
Д зц лх л з 2 цт2х 3х ИыхА 3хицыллх и-
ГиГизИ ИыхАх ыя зл ц ГицхлГиз цИ 2ц-
А зГ ци фИлхлГ з о цИ иГиГизИИ Г 2Гизлл
фИлхлГ з И >ГПия лхзхП Глр Гз о иц -
Гизх я илИаИ 3х ыхн иИцн цзих Атицх х-
цИл оА2ИАГП з ИГаИ ИГиИлл о ИыхАх з3Га-
о ы1 н ы зылл н ц ИГя ыП6И ы ГИя 3х
х фА и л хА ГАхнл И аха 26хАИ зц-
лл = ГА фИА Г фГа о фхаАтиих УлИзцГИи-
их ГиИА з хГИцхлиц И Б иИ а лИА ыИГ-
ГцихцИр и кх3зИиИ аАхГГИГа н ыИхАаиИ-
аИ з цГГа н фИА Г фИИ лххАх XX зах Гцы-
Гизлл ГА ГыхИ ахлыИыхиГа о ИлИ х иц-
лИ з ла хих А лА и и ИГА ы3циИ-
ц з И ИлзхАИы з ацо цзГИА л ц цИ3-
зх ДГах2АИзхлИр ызцоАИГт зГ ГГаИ оы о-
АИ Гх Ги ПиАтл цызИохитГП И 3лхАИ их2АИц
 л БлИП ДхГИА Гиц зГаИн з ла хи 3х2ИзхА з
и о ы фА иГар цх3лхцПыа И цз3 1ы1о з -
ИлГар ц ыц Гит лх з лл н ахфыц лИзцГИ-
иих >ГПия цИИГхАИ а фА и 5ха ГцИхАИГи Иы А оИИ л ы АБл 2А Г Г 2Гиз зхит ыыцБх-
лИр цз АрцИ лл -ИГи цИГа н хи Гфц лх :з-
ц ц
;3ИиГахП ыц Гит зАхГин Гах3зхАхГт И з и
и И3 о хлИихц з лИзцГИиих ицхыИцИ лл о и -
зИАИ хциИААцИГи з ОзИыл з ллхП ГцИхАт-
л Гит ы АБлх 2Ах а лГИц зхит оцхБыхлГар
ЗыГт Г хицИзхиГП ГзП3т Г ыцо н Глн 6 2 -
А Гихц н< :циИААцИГи уихАИл ыхА цИах3O ;Г-
аГГиз ГихзИит о хлИихцлр ГАт лх Ат3 о -
ГыхцГиз ил ГИиГП а ИГА ыцзлн1Ия ФИА Г ф-
ГахП ы Аах хциИААцИ3 х ПГл зГо ц ПзИ-
АхГт з А 3ло ла оых хАз1 лхы 1ах И зя -
ых з =цз зГ1 ?лИлоцхыГа хциИААцИнГа 
ИАИ6< х1х цАт а лИ3 O Ми 2А А-
1И ацх1лИ Га зГа о ц Гаих з1хз-
1И лхГиц лИ ц я БИя з ыхАаИ Г ИыГПи о -
ы
ФИА Г ф-хциИААцИГи >ГПия ГыхА лх ы Га а
Гх Ги ПиАтл 3хзы зхлИр И ГихА зцИ а хлыИ-
цх >8-2 Г Г ыИл Гихц1Ин ГицА а
; з и иА хцАтГаИ з ГацГлт з и и -
Г 2лл и ИиАтлн хГ а оых ылт ця ыИи
з зц И л2 лхИлхи АИлПит з иилаИ фцаи з -
о ГхАхих х лИ3а Г Алц и :ы ИцхАинГизх ГАИи
И 2ти зы Ат фхГхы з зГа о л фАхлИц зхА ц Гаи уиИАИГиИах хцяхИл о фАхлИц зхА и -
л зГо цыхи о я ыа лхГиц лИ И яхцха-
иц ызИБлИП
Ол 2А з ф ц ;л оых  лцхзИА Гт зА3хит
з лн з о ц ы ОфИццГахП ф ц х цх3л 2цх3Ии И
АтГиИи Гх 66лИр ИлиААИолих ОГихзхПГт фИ-
А Г ф ыл зц лл л 2А 2 з фА иГаИ
Анилхли < ыц Гит И АИяхП БГизлл Гит з ы-
л фАха л Ф ц х Гиц нлИАх И изцБыхАх АИ-
л Гит 6 з ыл ахГиз 8А за Гз нГизлл
Иоцхит л з и о аи л Гит лх Гх ыА Тха зх
ГИя А оИП хГахцхыл н аАтиц
Гц н з ГИл Г Алц л 2АИ3ИАГП а хзИАт л
иц =А 6хыт Д ГГихлИП а оых ГА1хА 3х и А н
ц я БИя цИи Илн 2цПа И цИз х 3хи зИыА
И ия аи И3ыхзхА 7иИ лцхз ГАхзл 3заИ
= Аи цх ыГПиах 2цИи о А зя ц2Пи з ахлхц-
ля 2хАхя лхя цИАПГзхАИ И цИГиаИзхАИ з 22-
л Зх 1 х1Ил И цИ3з А ицн6Иц л -
ГзП6ллн о цх3АИИит цИ цл ГАыр6<
О х х х х Ах цх 
: хих ХхцИ Ах 5цИ1лO
>ГПия Г ы з АтГизИ ы хА и ла н лИ-
зцГхАтл ГиИ ИлыИ3 х И И3 6цлл 2 охиГиз оцАИоИн зА ит ы з и иха о ф ц хАтл цИ ИиИз-
л о 7аГ цил о ацИ1лхИ3 х а оых ылх И3 2цИия
о А з ах3хАхГт 3лха н цИ л Гил 3лх-
а н Гил Гит 3хаАрхАхГт з и и о А зх
цИлхыАБхАх хиц Г Г ц ыл о ацнГцх И л 2-
А Гл зхлИн Г лзхитГП и иА ы Пца -ПИл
ГхцИ цИлхыАБИи  Б
>ыт Анилхли з 1ихиГа л И3 зхБлИП а Б-
ы н  л 23зцыл н И о хлл н цАИоИИ ГихА
2 цы хиц Г хАтц А2 И ц ГАы зхА
Гз И и  хиц Г 3хцИз з3оАПы цлр
ф ц я АтлАГП Г лыцБИ н цхы Гитр И 
7и н 2ГцИИлл н цхы ГиИ х ихаБ ц 3 з аха
 лБл о ац АИах оАх3х ыАхА Гт лПил и л
я ц 1 ыацл
Ф ц х з 3 2АхыхАх лхы Г ыцБхлИ < фИА Г ф
зхА з фИццГар Пц Гит хиц Г 2А иих6л 3х
ца Гз 2 Был и хцИфИГиГа о ыПлИП яхцха-
ицИ3 зхл л иц2л И иа лз Иц зхл лх а цх2Ат
Д ахри Г лцзл о цх3о лх ц з ыП з ГИихлИ
АИл >ГПия Гц ГИА Г охыАИз н оцИ хГ н<
=  хиц Г 3 зи и2П ГцлнL Т и … Гц-
лПL
Иаха ли и зхцИ6 Анилхли K л о А2 н
ZАи -ц 3 зн… а 3-3АO -л и и 1т 
АИцх … ГхА зцLхях хлиц… и зхцИ6 Анилхли
Зх LO
У лхГ Гз 2 ых зц ИГ зыхлИП и зхцИ6 Ани-
лхли
8и и з 7и лИ х1т 2хАыхL ;АИ и2 АИ1т
2 2хАыитL у Иц-лхO Д Атл O ухыИГтO 5цИO ; л 3х-
лИ хнГП и з лИо л Г ГАИ1т АхитO Т-
2 з АтллИ 3х ыхАИLO
Оиыяхит…
ОиыяхитO : и и L : и 3лх1т и Го ылП лх
2ы а ц з ГMА ацИ1лхИиL Дх 7и яБ а хл-
ыИцх 2ИитO
уа Ата и н а ц з… л цх3оАПыит…
хахц л Г о зПБтн и1ла нO
Дх л 2А их и1лаИ и зхцИ6 Анилхли Тха
ыИл 3ххя NГАИ з А а лц И хА Гт ГАхнл … :
И ГMА иха А1 я ит ихГиИ ИГаИит NГит-и я -
их з и И Бц1т… Д 26-и П л 3лхА и 7и о зП-
ыИлх
: и ы хА хцL ХхнП L
K ы хА ГзИлхП и1лах…
 и ГицПа и ы2Илх Д 26 ПГх лАт3ПO
8и л 3лх1тLO
Дх аха их ПГ лх лх1 ах 23… Ми ц -
ГиИиГП K ыя ц ГзиАПА…
Д А2хлн и ыяO  ы хн< аха Би ацИ1лх-Ии ГАБИит лх з лл а цх2АL
8и Б П ы 2ц з Атц 1АL =цИ3зхАИ Д3циИ-
ц зхит и АИ цИ3зхиL
>ГПия з3ы ялА аххА о А з н Г ац1лл И
2ГГИАтл ГлПА Г АаИ лхы Ги АИа Юлох И Га ц
з ыизцБылИ Г2 ыАП ыцл о хиц ГИах
ц ИихА зГАя<
Т и аи Го ылП ихиГП ы 2л и Г фх
цИацит Г 2Гизллр лхо и ц Га 1тр з Ги ля
ыБы ц Ги л зцл Гз н ИГи цИИ улххАх цИ-
А БИАИ зГ ГИАИП и 2 Гихит лИ6И И И3лицИ a
 и 3Ицри з зИы ихицхАтл о ИлыИнГа о цхцП
?1 Б цИ3лхитГП з Г 2Гизлл н ыя зл н лИ6и
И ицхи ГИ з А з цилы зхит лх зАхылИ 2 -
охиГизх И 3ха лл И лхГАылИах И а и ця лИ
з а ГАх л ПзАП ГП х цхз цИлхыА-
БИи лхГАыГиз яцИГиИхлГа н ГИ з АИаИ и Ата 
о оы-и цхГицхиИАИ ыхАИ хГит Гиц лл 
лх1И И ицх И ы х ицт их ГП зА3ит з з -
Ги л ыз цц…
: П и зИл зхи лхГи ы х иц зL Гах3хА
ГцлП ; з 26 а П 1хрL
Т ы х1т И3 ;лыИИ 7их из П Ах2ых цИ1АхL
;3 : цИаИ лх цИ1АхO Гх 2цоц ыАП ия о А зO
 Б
: и и ы хА >яхаиИзыхлих з 5хАтаии БИАLД тр-[ ца л БИАO
у о 2
>ГПия ыцГП Ахы лтр И ихиАтл о А -
Г ы 2ц н 2х21аИ лхИлхр6н Гах3а ГихА цхГ-
Гах3зхит<
Дхзл -ыхзл з ыхАаИя иАя цПя 7нлх
БИАИ-2АИ л И ац иаИ Ицхи ух И Г2П лИ
лх3зхАИ цГа н 2цхиз н ; 2А ГцыИ лИя хзи цИ-
иилн ахИихл фцхлц3 И лИ ФцхлГх ОлИ лх-
3зхАИ о ОА л3ц и и л 2А ц ы И3
ц зИлцИИ ОА л ; зГП а хлых лт Ар2ИАх ОА -
л3цх и и хГи лх Гхл АПБ ы хАт-
х И з АхГа з цГа 2цИ3 л з1хА 3х Пнцх…
ыха зO зц ыO и2ПO = лПАLLLOOO
Тха и л O Д охАтрл цх3ц1Ии зниИ и зхцИ6
АнилхлиL
N6 цх3 зИБ 2ы1т ит хлиц а лыхли-
Га хицАр ;ыИO ; ц хял1тГП И лИих3х
зАИ3зхит 3хГихзАрO уах ацхГл оАх3хП П и2П 6
зИБ ы ыцтрO :ц 2Илы …
:L
Хцл лх
ОГихз1ИГт ыИл л иацА ИААр Илхи ц АрлА
з ло И Г 2Г а нл лы з АтГизИ ихАГП
 лПит< 8о П Г 2Гизлл Г цзхАГПL ФИо АИ л 7и и
хцхлL ФИо АИ л 7и и а цх2АтL Х ц 1Ин зц -ц3 о ы лх оцхБыхла уыаГл зИит… ИАИ з ыаИL
6

Т хллн :Ат2И л = ыхоцх х ? лы л оА2 а
Азхит Тха н л ГиИя ОАтя зГаИн цИо и зИА а
зГиц
 ? лы л ах3хАГП л БИыхлл я ц 1 О26
зхиАлИ< а цИлзн АИц зхллн ах лт цхл-
лПП 3Алт И БИз6 з ц ГицхлГиз ицхБлИ 2-
А о И цГа о зАИИП л о 3лхИ х л ыхзИи
=ц Г ицИ иАяц лИаИ х ы1ИиГП Аоа 
Д ц Г Г6лИИ 3П-азхциИц 5хцАх хца-
Гх зГихА И Ао з цПыа 1иаИ х з ГцИлзИ лх 5хи-
иИ ухца иА я ыИа ГахихАИГт ; 3ы ц з Б 2-
АИ 3лх лИи хнл аАИцх Д иАИИ и Иоц-
1л н аха аИл ГM лн хаи З А и н ?хлИ Г7-
цх ФцлГИГх Дцнах< Г о цы ыИзАлИ ы хА Гт
ц ц2Пи а и ц лх иха н Ги и лл н Га цА о ых-
И БИАИ И ц ыИцхАИГт Газ 3т ахл з ацо 1хцИах
: з и ацнГц >АфхГи цИзА ОАтя зГа о з цх-
л зхир 3хы Из Гит 5цнГц Ги ПА лх 2 ахя цП-
лхц иИз Тх7цх цх32Иин з 3Ио3хоИ лхцПыл
Гц -о А2 ах фАПБ И лИ ац илих лх
ри л лх ИлхА 3н х зоАПыА и 2А
3хы хл И Г 3ыхл< 2 з а цх2А ТПБГит И 6т
Гиц ИиАтл Гит И оц 3хO ШГиИырн заИ и цхАИГ ГАлл И3 иця цыИнля 2х1л аАхГГИ-
Га н ыцыл ил н Гя х 2 цих И лхыГиц наИ и ц-
6ИАИГт Гхцлл И 2 ф цГх И
; зГ 7и ынГиз зхА O
>ц лз АраИ з 2х1лИ 2АИ иыцхл ыАП зя -
ых МАзхи цл 1хяи ГзиИАИГт И ГлхцПБлл
3хцПы 2АИ зА Бл з А иаИ о и з а ы ГА
з ах3ллИаИ Г иаИли И 3хиз цх И 5цГАИцх а -
лы ц з з ц зици И зцх6хАИГт 23 И3АИ1л-
о Га АтБлИП а лГцзхцИ лл н Г х3аИ Тха зы 2хз а
6 ицхлГАПцИП оыАх И оц я ихАх 2Гццзл а -
хлых И И3 хци Гих И Г ГиИах ы аАхых И И 3хАх-
И ыАП 6н И ИихцИИ 2Гихл заИ 2 П
ОАтя зГаИн их6ИА зГр 7аГацГИр Г лз 3 иИ-
 ытПз А У АА А злИ3 а оц2х И 2-
ыИАГП з Ир и л Г з н хциИААцИнГаИн оц2
Бл Гахит з я ы я ит ГнхГ< ахГГи И ГиААх-
БИ лх2Ии 7Ааиц цИз ы ынГизри… зГ зцх3-
ИиАтл И Г изиГизиO
Д оАхзля х1Илхя зГ яхлИ3 лх Ги И ых-
Б а цИы ц оц2ля зхА з иыхри хГАПлИГи Гз-
лИ 2и лл о зацо зр ихААх Хцл АИ зх1
3н з Га зя А хых ТрГГ ии з Ах3хц-
и цхлл лх ах 23 о и зах Бцхиз з фИцц-
Га 2фи ыл Г Г зИГаИ з а2цИа ыриГП з ахци
(OOO) ызлхыцхит иГП и лл з ы И3 6лИП И ахБ-ыхП и ллх цИ ыА
= ГиИиАИ Г 3хзИГИ - БИзАлл зИы И лл
о Гин ГихАИ зИАах И И цр ах И з ах2ха Г з л-
л - цГаИ аА л И иаци Гзцахр6И охАтр-
л ИГцхзл ынГиз зхАИ ; зГры и цхАИ иА -
лИи ц а и ц олхАИ яц лИаИ цГаИя 2 з 1
И зацИаИ 2Ииз л АахАИ : хцхлзх 2ГцПи-
Гизлл Ах3хАх з3ы аых оАх ы Гихит и оИыц -
хаГиИГаИя Ги з ы ыхАтл ц з И ациИАх зГ
и ациИиГП иха и 3лИил Гихл заИ зциАИГт
я ыл аха цИ лхАи хзИхцИИ Г зГя ц 2 з Гцх-
3
5ха-и цИ ИцИАИ ОАтя зГа о Г ынГизИиАтл -
Гитр и Ата ахри-а хлИП И хы ИцхАтГаИн ГхА л
ДГ цИАИл а ц з 6лИП 2АИ 3хлПи
а хлы н ы фИГ< их лИ цх2 ихАИ лх а тр-
ицхя ИАИ хн цх3о зхцИзхАИ иАф лх И ы-
1ИзхАИ 2 хБаИ Тха и ГыцБхллр ц Га 1т а хл-
ыИцГа н БИ3лИ ГиИиАИ зИыит л оАИ лИ и-
2 ызяа лхиля ахри лИ АИц зхлл н ыцзПлл н
2АИ лИ а нля а Бхля ацГА Ми зГ 3н-
6ИаИ иязхиИАИ з АИл  Ат3 зхлИ аха з3ы И
цИлПи 
Д 3хаАрлИ цхГГАИГт з хы ИцхАтГа ГхА л И
Б аха Гихц ыц3тП з х3хАИ 23 ГиГллИП ОАт-
я зГаИн изцы цИлПА АИиц И лИ з ыл оАх3 Ол2А ыл
7

ДцлАГП ОАтя зГаИн з Г ил цх3ыц3о =цИ-
лПА ы аАхы Гихц х (и Б ИыИ иИ3 < Г ц а цА зГя
7и а хлыхLO И И3 1ГиИ фИцц з ызх ахцхл-
ох ахлцАПцИП з1ИзхП х л ацнГц…) 3хцГП з
ахри яА2лА И3 3хлхаИ И АПолА а зц
= ГА >АфхГих ц ыл н а цх2Ат цх3ИА 2 Б-
Гиз ШГит иГП и лл х лх2Ии лИ3зГил 
3нлхП 7аГ 3ИцИП лИи Блх = ГиИиАн хА 
; л цацх6хиГП злхП цИ2 цах 1ацП2ах ы-
ацхГах ыациах ахаИ-и цхзтИл ц3ИиАт-
л яА и< ацхГаИ аИГиИ ц ли 2и з н 7лцо -
Гихл заИ 3х лх иАф лля ххцхи з… И хлх
БИцз1И хиц Г лы л ГаИ… Г лИит 2Ат И
иацит аИлоГи л иха ыл ГАИ1а 2АИ3а O
= ГА цИ2 цаИ цИцГП ах-Ан 3лхИ 5ха
Би ГАБИит лх ц ГГИнГа фА и фИцц Г фх И-
АИн 3лхИ LO и 32аГаИн ыИзцГхли л и -
и а ац Га о яхлх… ы 2ц 2 л ц ИАИ 1зы
ия ыхзл ГАых лх фА ихя л и61т ГАИ3лА 2-
Ар а Гит ы ИГи цИГаИн з Г лхыцхин о ы
5хАн захиИАГП Г оА а А 2а зИГхАГП з
о А ыИзхлх аха з А3 И заАрИА л А о з Бхлц
Ахх ОАтя зГа о цыцлА <Д 3т Ии Г2П з цаИ ахИихлO Д 6 з БИАиа
л Г цахниГтO
 3лхИ Г цахАГП з Гцылн ГзБГиИ л Г з н
Ахи а И з3ПА Г2П з цаИ< ы А БИА о и зл ГиИ 3х-
ГицАИитГП
кхГГИизхр лх зх1 цПы л Гит ыГиИА
И3Гах а хлыИц хырГт и цБы Гиц-
АПитГП з ГИ1иГт Г а цх2АП Дх2 илт 7и о -
Гиах л цхИАх цихцИр ацнГцх
кихцИр :зц цO ци л 3хя я ихА 3-
лхИ Дх 3ыГт Ахылц лх хА2 ИГхриO (Дцл
2А ГАхн а оых ПиИАилИн хц1Изц ы цхзА-
лИ ГаИ- х х1И ИАГП ы я А ицито ц-
ыИП кх3MПцллн ОАтя зГаИн зАИА Пит Ги а о2
2 ц хл х и 6 Бл ГыАхитL ОоА1ллн 2-
ы н 2 ц хл цыА БИА Га- х х1 Гыхит з а2цИа И
и ыцхит 7аИхБ х 3х ыл И Ахылцх и 2 л -
зхыл 2А л 7и а лл ГихП 2цхзхых… а Г -
БхАлИр)
Хцл Г и 2 н ц1ИА ОАтя зГаИн Т цИ1А
ГицАПитГП ИАИ ц ГИит И АхахитL NГАИ ГицАПитГП
л 3х2ыт лхАИит з Гиз А з ы Гихц фА иГа 
2хр х ц2 ца 3хыИ Г2П 3хзГт ыПА
и 2 а оых 3хиА а злГи хлАт л циИит ацхГт
 и ГА и2П х ыПА ГИ1 NГАИ Ахахит
ГИихн Б иАхахА NГАИ ц ГИит азхциИц лПли
У лП Г тП ц1ИиГП ГацИзИА 3лхИ оАхы-
а Г оА АИИа 
Zлх 2АПыиL цзА лх цх3о з цлн цГГаИн
ОАтя зГаИн
уа Ата Бл оА ГлИ хитO з 3 ИА и а
яхлх х узц ГлИ хА лх ТИя ахлГа ГлИ хА
ицт Пит аха н-и ГаИ ГлИ хит ы х Б Гз о
лиO ГИА Б лиO
и азхциИц фА ихO 3х цхА ОАтя зГаИн
иO иO Дло лиO иOOO ух 3лх1т ы о O
фА иO ы зАИO ТАзИ3 ц ГитL ТАзИ3 ц Г ицИ1тL
8о ацо 3лх1тL
>цы 2цы 2цыOO х хи л 2 2 з 3 ылт-
оИ Гит х лх азхциИц ыАП фИцц з иха лиL Д
3лхи Га Ата Ги Ии 2 2 з 3LO
ЗлхрO аИ1тO
Ми зГ цхзл и Гиц Иит о ц ы лх ПитыГПи
иГП А заO : 6 лх ыл яц6 2 ыло зыцо
лиLO
Он з и и Ата л лхы =ц и и фИцц три
цхАтлн ыя ы цзхл 2и ГАх2Ах иИзхцИП
а ГАБ2 хы ИцхА з цри… л лх Г 2цхлИИ ИиИл-
он лх Дз цц з н ДцИ Бл А1 И 2ыи з ы 
Иц И цПы а
Тха ли Б ы хO оы 2ит цПыаLO Олх зя ыИ-Ах 3х 2АГиП6о Анилхлих АхахА Г2П 3лх-
И … : ГнхГ л ли цАя Гх о 3хи Гит 2И3-
лГ л Г ыБИ а и цн з 3Ии  ах2хах 
NГит ыБИ лх фИох Гх оИL
8и П н о ыхитL
Д оАх3 5 ц > 2 з 3 з узц ызИлГа П и2
о Гиц Иит 26хА ОАтя зГаИн NГАИ зх
2 И =иц2цо лхы А
 ыи лх 2 Ат1 лИаыхO зцИА 3лх-
И Олх А ыхП ацхГИзхП Бл6Илх лх Гихц ГиИ
2 ИиГП х П и L
Бх лхы 2 ПитГП х л Гихц ГиИO уахБИ ГхГИ-
2 и 3ыГт з 26 3хцАхи ыхри Г Г ыИ 2цх-
иИАГП ОАтя зГаИн 3х и и лИА 3х АИи зL
=АхахА 2 7и и а 3А  Д3зхАИ 2 Бл з Бла -
Иии 2х3 3хцхзИАИ фИиИАП оАхлы Дх и П
ИГ зылИаL узП6ллИах я 2хир1а ГАБИиАП
аАтих х лO ДГихитOOO
Дх я ц 1 Гах3хА 3лхИ У зхГ Гл Б
з3ц ГАн И азхциИцх Гит
: и лх Б н ахцхзхн ГАрл н л аххн хАт-
л Г зи зхА ОАтя зГаИн
ул о ызхБы АИАГП и лхца хлИИ И ах-
цхло Г оц л ицы ио з цИА о и зц2 заИ
з уц2Ир з зхит 3х Гз 2 ы 2цхитз ГАхзПл ц -
иИз ИГАх ГаИя 7аГиц ИГи з< 3х 7и 26хАИ цИАИ-л ылтоИ а и ц И 2 АиГ цхГГИизхА цхГГИ-
изхитГП Г ы Аох И х лх 7и зц П Г итГП и ацыИ-
и ц з
= о ыИ ГАИА л я ц Гит из И ы аИ
 ыцхГии и оых 3лх1т  фли АИях : ах 7и
зГ цзи аИ
?Иц 3лхИ х БИз ицх3ИА зГт а АаГ
зГиз  з ы з3ц ГАлИП ызя о ы цн з Гзи
зГя И3А Блля 2Ги ПиАтГиз
K цхлт1 3хГицАрГт Г а ИА л Г2П
8

; ГАИ зыз Г Гихц цх3А ИАИ АИиа
ы1з о 1 а Ахых И ГзИлиИАИ ц 2а Г АИиц з н
2иАаИ 5хИихлГа о ыБИлх л и ц 3л н БИыа -
ГиИ олГл о АтГа о ц И3з ыГизх х 2Ахо ц ыл н
Г ц ахз Гт ИоцхыГл н ГА3 цх3АИи н з цГа
Гцыц У7АтГх ГАхзл о ц ы тр ци4 2иАах
2Ах ыхцлх ОАтя зГа лх ц 6хлИ фИццх-
И >АфхГих
 и 2 6 ИАИ 3х ГхГиАИз АхзхлИO
5 АрхП ББзА зхП ГзБГит ц ыцхАх о ц-
ихлт цх32хзАллн ыБИл три зхцзхц И цПаИ
х3и 3хаххит И лх л з ц зя ыИит Б-
л ыхБ 23 3хзИГиИ цхГГах3зхА ОАтя зГаИн
х1Илх з Г яцхлл ГиИ 7Ааиц 2 цы зхлИ з Г -
яцхлл ГиИ… 7аГацГхли з и А 1АПриГП И лИо
зГ цА : зыт ло ГАИ ы хит з ы И3 6-
лИ зыз 2 Ат1 лх1о х з цБлИ и Б< ыз-
лхыцхит Гиз А з оАхзл о ахАИ2цх 1Гит ырн з х 
лхГ ицлхыцхит
Ол з зхАL
N6 аха ДГр Иц зр Д а лз Пя я ыИА з уц-
ыИ3 а я ыИА з зГхыа з ц хлыИИ хГиз зхА
Д и И зГП цх3лИцхД цх3лИцх ци 2 Ия ыцхА Иа Ахн =хАL
Оц аИлАИ ицитн иаИлАИГт з ацГАхя И 3х-
ацИАИ<
: з и и :лоАИП ПитГ и Аи з зхАх лх зГя
цПя : к ГГИП Ги Аи ыцхБхАх о ААхлыцх х -
и 6 Ги хлоАИхлх Ф ц х 2хИ Бхцо л
зГ хлоАИнГа 2А Т ГАяхА а оых хлоАИхл
я ыИАИ лх аля а цх2АПяL \ L Дх зГ ацнГ-
цх л Гз И< ДхцПо уШ: :Га Аты зИа > охицт
Гц хлИП > ПцИл ДхлИП узиАхлх И >хПл Фцхл-
цИП : и ГыИцхАИ< Оха з И ОАох Г > охицП
Z о И ;3 цы Г зИах 8и 3х лхцИ лхАтл 
ц ГА ца зах БИя 2А яO Дх цх3з и Гц -
2 н И ГцИП :зц ц 2АИ Г 2Гизлл
Т ы хн< Г о лххАГП заL : цИахлц -
Гиц ИАИ ДхцПох л ц лхИГхА Глр П лц о
 ылПАИ лх3зхАИ у нП И ГихзИАИ з Гиц н х 
Г АИ о и Ата и Иит И и ц ГАхзИАИO = ИГ-
иИл Г 2лл ГиИ лхцИ лхАтл о цГГа о фА и з Б-
ылИПO
 з1АИ з1АИ ыз ыл И ацнГцх И з И-
ц з н ахлO
Д1АИ Д ыл н ца ы2Илх х ыцохП ц иПлих
3х ИА Гилн Дц ы 3лх лИи о ыГГа о 2 ГПах
Г о АтиИ хи < кт ИАИ з цы = 2ы 
ыцБИзхАИ ИГаАрИиАтл з ахицИлИлГаИ зц -лх И и 23 и Аа< аха ГИыАИ 3х 3хци И ц АИзх-
И иха зГр 3а И ц ГИыАИ з Гз Ия злицллИя
АБхя Зх зГт ызхыцхин за ГАхзлн цГГаИн фА и
ыхА ыл ацл ГцхБлИO
JГИ х
Тха и л : ицт ГахБИ =иц ;АтИ< иха л
цхз АИ 2А Zа зL уи Ии фА и ы ц о Бци зГо
лИ зцл х и АаL ; Г аха о яцлх лх ло ицх-
иИитГП а оых 2х2 а лИ лх и лиL
Ми и иха ц1ИА а оых Газ УацхИл иыхАИL
хАИзхн Г цхл Гах3хА Гихц ах3зхП
и лИБ о ы Ги ИлГизх цхоИц зхит лх 7и ы -
зИ6лр И лГц з цИц зхллр 2Гихаил Гит
=ц ГиИ
5хИихл цз о цхлох Иа Ахн =хзА зИ 5 АИл
2А ГАылИ а хлыИц хзИхл Гцх Газх (И -
л зхз1о ГП з яхлБГа н иц Ил А оИИ Г зиГа о
Иц Ар2ИП 2 Ат1И ц иИз А ы л а цх2А )
 Газх 2х3Иц зхАхГт лх узхГи Ат И з уцыИ3 -
а И3цыах ц 2ИцхАхГт ц3 > Гф ц ы 3 цаИ и-
ццаИ цИГ иц 5 а лц з Гт ИыГПия и АИзх
ГихА Г зГ з 2ц3 я ы з зГ ГыАхАИГт цыаИ
 Аи хА2л н хзИхцИИ И и о цБ… х а оых ыА
ы 1А ы цх3з ых 2цхиГаИя ГАхзПлГаИя лхц ы з И ы-
АБаИ Г з Гил лхБИи о И 6Гизх иыхАИ Гх-
ГиИнл нДхит л зр цИГПо Б зи -2АхаИил цх ц ах-
Иихл цз о цхлох 5 АИл л ГА з 3 Бл ыхБ
лх ц зл 2ГБылИП Г Гх И Г 2 н Гих Б 
лх ц ГГИнГаИя а цх2АПя л лх1А Гт И Гз Ия ызхит
2А лаых< Г ыИзИиАтл н 2Гиц и н цх3зхАИА Гт
зГ И фА и зГихАИ лх цИа А >АГиП6хП ахцтцх
3хГаАхГт лх з3Аи И 2АИ3аИ Б хы ИцхАтГаИ -
о л ц3а ИГ3АИ И3 3 л ы ГПох ГиИ
; з и ицт Г тП о БИАх з ГзхГи Ат-
Га н азхциИц а и цр ыхА Гт цИзхиИ3Иц зхит л
лз 3 Бл 2А ц ыхит 3х 6иИ ылтоИ И
лхя ыИАхГт ГихА 2ит 3х оцхлИцн : л Г -
6тр Гихця ыц3н И3 УцхзАлИП ахыц з АИА
иИя И 2ГГ ГАлл Ги Гихц1о 6лИах
лх :зц ц оы ы БИыхАГП ицт з АтллИП з 3х-
хГ цхлт1 ИАИ 3Б лИ32Бл о аха зГицх А-
иП6о ац зАт6Иах Г о ГицИИ л иц ихц =-
цазхАИфИцИц зхитГП з лххАтлИаИ яцхл фИц л
л А х Гя ил н ц фГГИИ з3ПитГП 2А л и-
аых
5 оых-и з 3хаци Г зиГа ц ахи Алы-АИ3 з-
ГахП Алих кз6И ызхыцхи ациИАхГт ы лх3зх-
лИ уыт2х Г Аыхих з : цИа 5 оых Д ц 2тз о -
ц Гихли >зцАИ ХИАА3 зИыИ фИАт кыхр-
6И ызПл Ги а и ц а цГхли-ц ахиИа лх-
3 зи уыт2х фИццх з к ГГИИ уАыИи 3х цаАх-н
= ах Б фИАт л з1А и иИ ыАП лхоАПыл -
ГиИ и ГАИ ОАтя зГаИн 2А зГ а И ыхБ И3П6л
и 5 АИл хА Гя БИАИГи 3 А И л Гхи 5АИах 
ло 2Ах Г ацГхлиГаИя Аи 5 Аха
Д ИГзх н ли лИ ынГиз зхАИ Г 2цх3-
л Г яхцхаицх И 5 АИл Г ицА лхзця И Гц -
ГИА лцИ ИцИ 2ц3охП ГАрл н л и ОАтя з-
Га о л и и о аи лхя ыИАГП з1 хА2 -
ГиИах аА иИах И ыхБ 2Аха з<
= - лИ их зГ ихаИ Г-ГаИ хL
ОАтя зГаИн Б ахлз1ИГт цГА а ф циИ-
хл И 3хИоцхА кз АрцИ ллн 7иры Ш лх ;л оых
л лзцл цИцАИзхАГП хАтцх И з аАхзИ1И И Г2И-
зхАГП
Ф циИхл лх :зц ц 2А ц Га 1л ГихцИл-
л а ААацИ лл хАИГхлыц з о ыцзх я иП И
ГАоах цхГГиц лл =цз лххАтл л цИлхыА-
БхА цхцГа н Пяи ?ИзхыИП
9

= хА ИГАлл ГиИ а хлы лИ фИццГа о 2-
фих лИ иыАтл о фИццГа о ах 23х лх :зц -
ц л з ыИА Гт Г ы ИГи цИГаИя зц л ; а оых з-
Ги з н ГлАГП лхГи иИх 3хаГИ ыАП а хлыИцх И
Гихц х хаГ 3зцА Г и зИит л Ар2ИА л зыт
л И3 о O ДхБ Гц-ы ыАП зГ аИя ыАохцИн Г-
АИ ц оцх х цыГ хицИзхАх 2ы з а хлыИцГа
ГхА л аххА ц3 цх3 И а а цИя ыИА Гт И3з цх-
ИзхитГП ф аГлИа 
>яхри и АИL ГацИзИАГП л
ДГи з н ГзИГилА л Г 
:лхлхГ И фИА И3 цП2Иа з Г ныиL
у ныи…
хаГ иацА 2хла а лГцзИц зхлл о цхГГ АтлИ-
ах ззхАИА з ИГа И лха зцПА ииых з 2Арыц 2-
ц3 а з Г Аля оцц з х1Ила зхА Аа зИц -
ц 1хА И АИА 2цх3 зхз1ИнГП ГхАхи аГГ Д-
их6ИА И3 и н Б ИГаИ аГ а БА 2цх3л н и1л-
аИ цх3 х3хА иц и лаИ АА иИах ц-
лП1аИ И аИлА з ыя за зц2Из лх Алр
ДГи з н ыцБхА з3ы я< л 2А И3 А ыя х -
А ы Ги Плл я иПи Бцхит4 лх ицит о ы 7и
ц я ыИи ГихцИаИ цхзл ы1л л ы ыхри А Бл-л = ы АтГиИАГП а ыхиАр И6И<
8и з ИАИ6 л ихаИ 2Арых ИАИ о и зИитL
ТялИа л ИАИ6 цГа иа хлИ-
2цхиГизх Гихц1Ин хиц Г ?хзцлитз а цх2Атлн
а а И цГ лх цИзИАоИц зхллхП уАрл зиПлИ
О2ГАБИз 3хах3 л ГАГП И цхГацА лх 3хА -
Блл Ги Гцхз лИа кГи цхл о ц ых Газ
=ц ИихА Пит Гиц а И зцлАГП з и 8ц3 о ы
ы 2Ат И ызИох ГАхзл лхниИ а цфхл з Гц-
ыИ ыА зя 7и 2цх3иГП хзи хиИГаИ ГАИ цх-
2 их1т з цИАИл ахф ИАИ и 2 А цГи цх-
л : ГАИ ах2ха цИ иА ИАИ 6 А1 ах3Ил
з 26 ли ц 2А Иаха н 2хла а лл лИахар
ГГы  л ыхГи л ы и И Гх лИаи х 2цхиаИ
ои 5ц1х зГ цхзл лБлх ГАхзл цхГациИит-
ГП х их 2х2аИ ныи… ах2ха 7и И ГзП3И И иАаИ
И з 3 Бл ГиИ
Ол Г ицА з 3цахА 1Иц а ы 2ц АИц Г АхГ-
а з И аха иАлах ахцИ И оАх3х И цИАхыИА з -
А ГаИ лх цхллн 3хАГИла И цыГихзИА Г2П з ПиИ-
Г иы ААхц з ыз2 цил а Гир ГИл з цыар
Гцр А Га О]ан
улПА Г зцялн АаИ х 2хцлр алИо оы зА и
ц ыаи з И ГихА ИГхит ыл ах1лИа иялИа 
5 ц1 ы ГАБИзхА лх оцхл3хГихз з У32аИГихл<
ГАБ2х ыцт цаИ хАПи ыцо з ыцох о А ылл лх ахА (аха 2 хГхПГт 3хохы л н л Па 2 Г-
6Гизр6н з лл н цл3ц) лх ы я ылр цх2 и Г
рБл И ц ыаих И лхца и н ГихА 2ит Ол и Б
я иА з Газ х ы цИах3  Гх о Гя ил 
зя ыИА Б ц3 ГПц
у-Гах ГАлл 2цхиИАГП хаГ а з ла а -
и ц о цх3зГАИАх Гиц ах зГалИа аАИлхцл о
иялИа х кх3зГАИз1ИнГП ИыИ и з ла лх3зхА
о Хх3хл з И 3ха л хиИА лх ицИ о ых фА их з -
Ги ызя хц ИИ хаГ ихАГП лх алит и 3х я ц -
1 Ги з ы Ао л ГихлиГП л и з3Пит Г ИыИ -
их Д и Б и лх3зхиГП лИ ыхит лИ з3Пит K 6
а и2 цИы з о ГиИ лх ях ц Г хц н хцхл з
= 2Гыр и 2 ц ахахАГП х и ГахБ< и з
и зхцИ6 ы Аа злИа П Б и Ата 2Ахо ыхцИит ;
 ГихзАр фАха л хциАП 2хаГ з 3х ызГиИ ДАП лх-
оАПыл ГиИ 8и 2 3лхА а о ц фахА И Га Ата о -
И ит… ыАт хфцИахлГаИнO : ицт аха 2 ц6
иха 7иИ з Ги А з н ыцхГиИГаИ И о А Гх И< о
л язхихиL яА-2х Хх3хл з П И O
ФА иГаИн БИл ПзАПиГП цх3 оци ы2А 2ых
иха и 2А зц П ихит Г а нл яА и хА 
 з и лхл1т ихит И цх3ыцхБх1тГП
11

Д и зц П аха ы аи ц 3хзхцИзхА з хзи аАхз аИ-
ихнГаИн хн ыАП яыхлИП 5хлацх Г лы з АтГизИ-
 6зхП А ы н БИз иИа И цх3 1АПП зАИ-
ПлИИ лх 2 л з6Гиз лицхыИцИ лл н ыИцИл
И хцхГИя А оИИ цИ хцхГИя А оИП цГ лИ-
фИцИц зхАхГт з 2цх3 ДБл И з 2цхБхАхГт ДБ-
лх л х2Гицхаил н лхл н фИоц н л лхц иИз
 ыБхц н 2црлиа н Бон И 3цА н и ПзАПА Гт
ыАП ы аи цх ИыхА БлГа н ацхГ и И оц3ИАГП
7и и ИыхА  з ц Га 1ля хАта зля Илицтцхя
 Га зГа о Г 2лПах иха и цх3 1АПП иПя
И Гыт2хя Г зц лл н ыИцИл л з 32БыхАГП4
з и зц П аха з ИГи цИГа н цхыИ ц2а 2 ц хл
5 лыцхитз 5 лыцхи цИГзхА Г цхыИГи лх
ахГГи Г 3х3Блл И =И лцГаИ И 2Ахил И Г-
лП И з ИГ АллИИ 5 3А зх И хахцзИх Гхлы-ица
ТИихлИах И цхГГах3зхА фА иГаИн хлаы и< ГцхГИ Г
А ыаИ Г хф ц ТИихлИа< у 2ха лх 2 ци л з 3т-
иL4
з и зц П аха Гихц1Илх зи ц н ГихитИ Шцах >2-
л з И хиц Г ыл о Г лИ цИ3зх ух1х Гх2ИГ лИП
3хзц1Из ц иИца-Г х3а 2ха з о цыИП И лхыцхИз
 цИхАтлр их2АИа лх 6Ии оАПыз1ИГт ацИ-АИ ГИохци лх ыз Ия И зГ ИлхАИ зИихллн з 3х-
2и а -и Гихц 5ц а ыИА ыцо н хлаы и< Д
л ГахБи аха хГит з 5ц АтL Олт ц Ги <
лхз ыИ И ГицАПнO4 ^
;зхл з-уыт н ц лИА Г2 лх Азр л о 7аГ -
лхи Д 3 цх3ыхАГП Гиа И з3зз а и ця лИаи л
ГА1хА Ми 2А иПБАллн аГ а 2ц лз н АИи
 илцИхАтлхП 7лцоИП а и ц н ц1Ах з Г оАхГИИ
Г 3ха л аАхГГИГа н яхлИаИ з цхзлр н аИл-
иИГар 7лцоИр зАиз1Ия И3 ;зхл зх-уыт о
цохиАтГиз ДГ оАхзл з 3Пя ГихиГП Гаци
и ГиИиАн
Дц3хллн хзи ол азхыцхи 2ц лИ Г цзхл н
ц 2 Ил н и П лГа о ГлхцПых з цлиц ГАБИА 2-
цх АлИ ф и оцхфИИ а хлыИцх :зц ц ахцхл-
ох Nо цтзх оИ21о з цГИ Га ГцхБлИИ 5 -
оых-и фИцц :зц ц ц ылГАИ цАИазИр о
Г т у тыГПи Аи ГГиП о Гл а лиц-хы ИцхА
з иГихза зцлА лх ацнГц ыАП 3П ; з и 6
изцит зах ГГиП лх ГзхАИАхГт Г Гз н ыГихз-
аИ лх ыИцаи цх и о Б 3П
кхллИ 2А л Г циАтл л 2 А3ллл И
ц Г хицИзхАхГт з л цыАллхП ИГи цИГахП
ц Гизлл Гит
узхАИГт лх лх о А з ф и лихБ з ц 2 Ил
Бл 2А 2 Г ГихзАПит И3 ызя цици з лх оцхлИИАхГт Аз н л о н а оых ;зхл з уыт н
лИ3зГил 3х ц1ИА  цхзИит л оИ ГИих-
АИ и лх о А з  хлхА оИлн цы и хА л -
о цхлт1
;зхл з-уыт н ы яц хА ы ы аи цх а и цн
о ГиИА о Гз И аИихнГаИ х ыАП яыхлИП
= Га Ата 1И2Аллн о Г цлИхит яы 2 н Г
1зх2ц н л а лГИц зхА ынГизИ хП иц П А Б-
ах И Гхяхцх
> Ат1 н хАц 2А 3хАИи н ы И 3х2Или зхл Z-
АхП зАИИит 2M АлИП ы аи ц ыхБ ГицИо
 л о ит ; Г 23ы л Г зГизИ Г ГицИА и
ГАИ 2 ;зхл з-уыт н л ГИА цГилт л лх ца
х лх л о и ицхз ыхА Гт 2 И32Бхит
> Атл л2Ахо ыхцл ;зхл з-уыт н лх3зхА
ы аи цх БА 2 И Г зи зхА аых лхыит а Атц
и 2 И32Бхит ицхз з АИл н БИ3лИ у  яц -
хА а Г2
=цГилт 2А хГГИзлн Гихц о ГзиА о 3 А -
их Г ГАхзПлГа н зП3тр Гц 2 н Nо л ГИА 6 а -
хлыИц а ц з о Аи лох Гц 2 П Анилхли ;зх-
л з-уыт н ыы лл1ло ахцхлох з иГихза И
ыИцаи цх 3П = ГихцИлл н фА иГа н ицхыИцИИ
фИцц- ыл фх ИАтц Глх6хАИГт ИГАИиАтл-
И з цПыа 3хИГАлИП з ГАБ2 NГАИ ихаИ цГи-
лИ л ГИАИ ы цз АрцИИ зГ фИцц ацнГц з из Г ихлИИ Г фх ИАИн 7и 2А 3лха цИхГил ГиИ
а ахГи
Д Гз н ахри цИ 3 ;зхл з-уыт н ГА 3х
Ги А заАрИА лхГи Атлр Ах лхыА аИ И ы ГихА
и АГиллр ха лх а и ц н цзил И фА хГицх-
И 2А яы БГизлл ззыл < уаз 3т XX за -
хц фИццх :зц ц
Д3ПА ИГин АИГи цхГацА Гихцр Г р3 зГар ц-
а Г 3 А и ц ыхцллр а оых-и Г ГАБИз-
цх И лх ылт ц БылИП И ГихА ИГхит Гз р Былз-
лр л ц  ц х 2Ах ылх ГицхлИцх уицхлИц ихаИя
АБхА Б Аи цх П6Иах х хГГх ГАхз ИГи цИн
И оАхзл ГАн ГихзхАИГт 6 л3хИГхлл И
=хАц 2 АА И ГАИ 2АИ Г изиГизр6И
Д Ар2 н ли цГа о фИццх ыГицохи
Г циАтлхП хГл Гит иаИ И цл И цлИАх-
И циИА ;зхл з-уыт н ; а 7и н хГл ГиИ л
о и з Г и о лих аха цИл ГИи цИГПо лх зц-
л Гит к ыИл лИи л Би Г2Иит о Г лх л-
л о ацГх БИ3лИ И ГАБ2 кИф И АИ…
5ых цИГ 2хИит цИф И АИ иха Гцх3 з о А з
л цИя ыИА л Ия 3хцалА И лххА л зн х23хц<
ОылхБы лх :зц ц П 2А з зц П Ахл зя цх-
2 и ицхз Иц зхл иПБГитр л3хацАлл н зИл
изиГизлл о АИцх =цИ1А Гт 2цхиИитГП а зцх
Дцх 2А А ы н л лт азхАИфИцИц зхллн Ил Ат3р6ИнГП зхБлИ а хлы = 6т 2Ах
ах3хлх 23 лхца 3х =цз 3 охП 2 Ат П зцлАГП а
ИГ АллИр Гз Ия ГАБ2ля 2П3хлл Гин
хГиц лИ А1ИА Гт хцИГи ГиИиАтл
А2лАГП  Га Ата ц 2П3хлл ГиИ л ыл -
ацхил И3АхохА Гт цхлт1 з ИГахя лБля ГА з л
 Г ицА з ИААр Илхи ц Д ИААр Илхи ц тПл
фИлл лх лх2цБл н ф и оцхфИц зхАИГт лх ф л
:зц ц Дц ГоГиИАГП И н3хБ 3х цыАх И
зГ1аИ 3ххиАитГП л ГзиИА  7и 2А л
цИлцИИхАтл 
Оицхыл 3лхит Ги П лх хА2 цз АрцИ лл о
ацнГцх и ГАхзл ицхыИцИИ л ицПл И хГиИ-
цх из о Ицл о цхил о ицых 6 ГАБИи ыА
Ицх И ц оцГГх… ДхА ГАы зхАИ зхцИхли а л-
хлИП фцх3<
х) з зГ Иц4
2) ц ыл н Гицхл4
з) н ИГиц3хлл н ыцБхз
ОиыАИА ГАыр6Ин аГ а иц П ПиИа лл И
3з3ы ах И И ГыАхА АИцИГа иГиАлИ<
_=цацхГлх И оц 3лх :зц цх з 3хахилн хГ а оых
цал6 Г Алц 3 А иИи ГАылИ А о цы
цр6Ин хлыцзГаИн фАхо ; аха 2 ицыл лИ 2А
ацо лз Атл зГ ИлхриГП ГА зх ГлИ< „у лх И
> о И :лыцзГаИн фАхоO“; о цы Гитр оци 3лхлИ и и 2 лИ цыГи П-
А лИ ыИл цПа :зц ц л Гцх Ии ГиИ а цх2АП
лх а и ц ГхГиАИзИА Гт  ГАБИит И ц ы -
Аи Ар2 ицыл ГиИ ц ПзИз БГиз И Г ахАа
:зц ц зцх л цИзахитO 5ха зГоых цы лх И
зАИаИ 3хыхИO»
11

……
……
Т Г х Г 1АO Гах3хА 5 Аха ДИА И яц-
лА : 1иах 2Ах 2 лИо Д ГиИА
: ГАИ л 1иахL Гах3хА ОАтя зГаИн
12

2р3 р I ранга А рора
уГа лх з ы 11 хП 1900 о
ДГиАлИ з Гиц н 1м ГлиП2цП 1903 о
Д ы И3 6лИ Р130 и
ДАИлх зхицАИлИИ 11Р м 
ШИцИлх 1г м 
ОГхыах г Р 
хаГИ хАтлхП Га ц Гит цз лххАтл 19 0 3
ДхАтл Гит АхзхлИП 7а л ИГаИ я ы ^
I000 ИАт
>ц лИц зхлИ< 2ц лзхП хА2х 3м 4
>ц лИц зхлИ< 2 зхП ц2ах 1г2 
Д цБлИ< Р-ырн зя (1г2 ) цыИн оАхзл о
ахАИ2цх 1I4
Д цБлИ< 3-ырн зя (.Р 2 ) 3лИиля
цыИн Р4
Д цБлИ< и цыл ххцхи 3м1 3
Шихилн 7аИхБ Р3. (23 фИццх Р1I лИБлИя И-
л з)
а т торая
Р..


1

ххА Гт зГ л Г и о о лххА Гт х Г Ар2зИ И
ыхБ л Г Ар2зИ з а и ц н Шцх 2А л зцл я -
иП хнП ы ах3зхАх 7и  цыАхох И н Г -
Г 2х И х Г ихлцз а оых Шцх з з АтллИИ 1А
лх ыИГа иа з 2з1Ин аА2 =цз н ПиИАиаИ а-
ых л3хх Пил н ицхыИцИИ я ыПи з з АтллИИ з -
лл ГАБх6И Гц л н ГАБ2 Г цАтр 3лха Гизх
Г ыз1ах И И 3хзП3зхлИП Г лИ И ыхАтлн1Ия и-
л 1лИн зц Пил Гит о лт зАИах и и
ыз1аИ Г6хри Плин аА2 ыцх3 зхП
з 3 Бл Гит ия Гх я ыхАтлн1Ия ил 1лИн Г з -
лл ГАБх6И И ГцыИ а и ця иАхзАИзхриГП лт
ыхБ лИо хАтИаИ з и ИГА цПы л И ы-
ыхр6ИГП лх цзцх6лИ 3хзП3хз1ИяГП ил 1лИн
з Гцт3л х ГАИ И ли и И лГцт3л ил 1-
лИП 2зхри лт я ц 1И И И оА2 а БАхлл И
Г Г 2л И ыхцИит 2 рыл ГхГит а и ц И
лхГАхБыхАИГт Шцх Г хнн и з ГацГлтПа оых о иГахАИ з з АтллИ И хнП ыАхАх зГ
и л 3хзИГП6 и 2 Ия ил 1лИП ГихАИ аха Б-
л Гцт3л Шцх Б з Гз р цыт цИАхохА зГ
ГИАИП и 2 Ия ГхГит 2А аха Бл Ал Д-
цхБхПГт ацхиаИ П3а а2цИах Шцах 3хзА 2х2 з
о ц ы
 лы 2Гиз Г Ги ПА з и и л Г зГ з о -
ц ы хнП БИАх з 5х ла х 7и ГА а о ц ыГа о
иИх 3х АиИ а Д2 цо хГ Г оха 7АаицИа н Г
ФИлАПлыГа о з а3хАх ; а оых ыИГа иах И3 оАхзл о
лаих ц оцх цзцхиИАхГт з цыА о х цыА о
2А и2ц 1л лхцПы Г ц И И ыихАП И И ГА зл -
ГиП И и ц И3 1А ГиГизлл И 2Гиц и зГиц-
хитГП цИя ыИА Гт их 5цо 2А Ал Аилн
цИц ы И ГА 1л н 3АлИ х з А яр о ы хнИ-
лх ыцох ц ыИиАИ а и ц н зя ыл ц хых-
АИ лх ыхл хГиа ыхзхАх н аАр и азхциИц И
лх АылП аых-лИ2ыт АИлПАх
5 оых лИя зГ и Ата лхИлхА Гт Шцх 3з -
лИА ц ыИиАП з >цПлГар 2АхГит Г ц Гт2 н цИ-
ГАхит л л о ыло иАоцхфл цз ы И лх
ы1з цла з :цхаГИл ыз ц аИА о ла ло-
ГаИ ыБИлГ аИихнГаИ ац ГГ заИ И ИлыИнГар ц-
2х1а Тцт л л 3хзИГА и Ахлх 3хыцБхлИн а -
и цн а лыхлиГаИ хицАИ з АлПри лх з а3хАхя
Г цхл х3хци 3зц А з з ГцхБыхла л ыцБхА ыз цлИИяИ Г лх2цБл н а и цхП ах3зхАх цх3-
л 2цх3л ГАоИ хиц ГИах изил охз1И
н Гац л И ыл 1лИП И Г Гз о Ги Ах И з -
26 А И иИх ИлаИ ыз цлИца о ИлзлихцП
ИАИ зцх3 АлИП лх3 нАИзя 2 Бн Д ыз цлИца н
зГоых И зИит Бл 2А лхАИз И я 3Пна
5 хлыИц зхллн Г ицх з ци з ГаАхы 3х ах-
лИГиц н АИф Шцх цИаИлА зц П ГлА а ыз ц-
лИИя Гир ахлИГиц И з 1ихиГа хялА з 5х-
ла 2Ахо ФИлАПлыГаИн ы 2 а у з а3хАх 6
3зПалА хн лх цх2 и з цыызцИИ А1н БИ3-
лИ лх и цхАх з хГицГа н ц ли 2зИ цИ-
 6Ицн И ы о з цИитГП лх хц хГ з ниИ лИо
л Ги ИА 
 ах л ы 2цхАГП ах3хА Гт и ыИл хГиц
Го ылП 3х2 АА лххцлИцх з иГа хнП цхх-
АхГт 7и  з ы Г лххАтлИа И иАах лхац-
АхГт 8хГ Шцх ц ГИыА лх их2ци а цх3о зхцИ-
зхП Г хнн ц3 БГиПл н цИАхз а И ы1х 2з-
л аА : и лх ц ГИАх и 2 л 1А -
о иха-и И лхГиц лИ ИГ цл И  лхо цит -
Би 3х Гх я ы
Д и 7и ГихА 2ит цыГи цИП х ИГи цИр Бл
ГИихит лххз1нГП Г и о лих а оых Шцх 3А н
И о цллн лхГи Ата лхГа Ата Би 2ит о ц-
л И 3 А хиц Г а и ц о Бл Гах3хит Г БИз -о Гих ГлПАИ Б о и зр Г 2Гизллр И Ар2И р
ыз1а (з 7и и ли хнП 2Ах 23ГА зл Ар-
2И х И ГицхГил ) ц1ИА Иит Изх Дло Гихзх-
А Гт цллИах Ахцтах лх ГихлцИИ ц зл лх 2иА-
а >хАиИаИ № 3 ; П АхГх ы 7АаицИаИ л цхГ-
иПлАГП лх иА н ицхза 3х аГи 3хацИА И ГыАхА
цзн оА и а ZИит ГихА А1 БИит ГихА зГ-
Ан< и зхцИ6 уихАИл лИ хА з ГИя А оИИ хиц Гх
; ии ы 1А аха н-и Г АыхиИа Гх о И аха 2
Бы ц И Г ицА лх ло иха аха И лл И
и Ата Би Г ицит л тр6Ин Из Г Аыхи лх -
А зах а и цн о ти Длицлл 3хГА лППГт и
а лихаих цз н хз1нГП ГАтр Шцах ы хА
1а Атл ИиА АИицхиц хиз хца зИ<
о ГM3ы з ;3цхИАт ц з БхАИ лхГ 1АИз н цИих-
и н< ; хАГП з =хАГиИл ацГи лх цх лхя = -
зця Г Аыхи 2А цац6л 1ах И лх Пия
 о лхя
=ц1холз ци лницхАтл о цхГГи ПлИП л
зГн з 3 Бл н зБАИз Гитр Г ПоИА ц Гт2<
=ц ГиИи БхАнГих з лх Из л оАИ 2
ы 2хзИитL
Т и 2цхи а Г ялАГП Шцах П Гх з Гх-
я ы
у Аыхи з3ы ялА 23лхыБл И -ц ыГизлл <
:… Т иаыхLу :зц ц л2цБл 2ц ГИА Шцах И 2 3лхИз
Б ылИ 7иИ изи лИ3 цИ цз Гя ыГиз
фА их лхы хц Ин зГиз зхА Г2П злБылл
ИыиИ ыхАт1 иИ ы лГицхцИИ И изцБылИП
7и о цз Гя ыГизх у ацхиа н ы Гхы н л ыхА Г А-
ыхи оА илит И 3хацИит
хАхыИАГП АлИзн л 2П3хиАтлн цх3о з ц<
ахБы 2АИ ИлицГл л3лха Г 2лл ГиИ
ГАБ2 ыцо о уз П-и БИ3лт 2Гиц Ги цизхи
з 3х али ыл 2цх3ИИ
;зхл (3зхАИ Г АыхиИах) з 3зцх6хАГП з хГит И3
хци хГицГаИя И зац ИА АхГИах зхАПитГП лх
Г Ал1а ГицАПит лх Из ГихлцИИ
8о их ыАхА-и L
Уыхцлн яхлИ3 2цхА И3 ц лих Ол зих-
6ИА И3 изИГА о лх2ыцлл о ахц хлх 1АИф зхл-
лн ГихАтл н цИАИлыцИа цх3 ц Г 7ГаИ Г ГИА н
ииПлА цлн цхБ а И 6АалА ио н цБИ-
л н
Дхн оАПыит Ми и о L
Ои З;у-3 уихц Г ИыГПиИ1ГиИ ИААИ и-
ц заИ 2л
ДхАтлн1Ин цх3о з ц о 2 ПзИитГП лхя ыа н ыАП
1И лх ГАИ 2 Г ыцБхА я ит и -лИ2ыт лИ3зГи-
л 6 1И лх 
;зхл ГАБИА з иыАтл хци Аа а и цн 2ГА-БИзхА ГицАт2 лх АИо л 3ыГт цПы 
> 2 ИлГаИн АИо л л ГА1хАL JлицхАтлн
лх зГт ацо а лх зГ цИ3Бхри 3хыхИ 2 з
ГицАт2х Гыхзхит
8ц3 ыГПит Или Шцх 3лхА цх3 ц АИо -
лх цхГ А БлИ хциГаАхы з И фх ИАИр а хлыИцх
 Аах Ол Г зГА Г БхАлИ ихАГП цы-
АИит Ги И Гит Илф ц хцИИ л зГИит а 2
и лИ 2А лх Илф ц хцИ лл цла Пзл л цы-
ГихзАПА Гт з 3 Бл 
уА1хн Гц ГИА л ГАИ и зых1т Ги Ат-
а Гаци з 3х оА и а Изх и и Б и ГыАх1т 3х
2иАа з ыаИL
Зх ыз Г 3хаГа н зГO 2Былл Гах3хА Г А-
ыхи
хцИ цL
хцИ цL Зх А2хлаИ П и2 7и и ыхцлИа и-
ых O 3хГ ПАГП ;зхл И з о А Г о Шцах лПА
3хах фАИц зхллр Иоц н о и зл Гит ынГизИиАтл
иыхит зц ы лхыБы ц2хах лх аАза з Ги
з ы < х зыцо 1Аи 2 о А2хлаИ ц3 ыцх-
ах- хиц Гх
Т Б и ы Гы ны1т
ОO ДхO у цх3о л
: ахаL
: иха уихахл лхАтр ГцБхли з хГицГаИя лл ыцо н з 3хох1лИахя лхныи Тх 7и о ГИГхлл о
2хцхяАх л цл х иц лиИц зхит зГоых Б-
л : ицИГих оцх л ГихлиГП л ИлицГ-
1тГПL
Дх лх и лL цх3зГАИАГП Шцах
 хА АИ Гц ял1т аых ;АИ 2цхиз Гых1т
Ми зыт а лхы яцл лхны1т
: И 3х L
 иаых П 3лхр Би И 1а ИлИит лхы 
х и И 1ахL
 и ых1т хА АИ = лих ГицАПит ;АИ
 у Атл оц ялит
х и И у АтлнL ОлИ И иха их ГИыПи
Зхлых иO цхГГцыИАГП Г Аыхи Зх ых 3х-
 O Ми зыт ыхцлн яхлИ3 < оАхзлхП з6т з ц-
ыИИ 23 ло циз БА3  з 3т И и иO
уАх2 L
ОлИ Г ицАИ ыцо лх ыцох И 3хо о ихАИ Дыт
и л 3х А2хлаИ ныи ыхцлИа 2А 2 а 
ГыхитO л ц хАтл 
у 3лхлИ ыхБ ллБля з 3 Бл Гин Г Г 2-
Гизи я ц 1 лхГиц лИр : я ц 1 лхГиц лИ
з Гз р цыт ызИохи а цхАИ3хцИИ з 3 Бл -
Гин Д 3лИахи цИАИз 7лцоИИ з цх3ля Гихя
уА1хн Гах3хА Шцах : аха зхГ лхГи ыц-
оИя ахАИ2ц зLУ лхГ я ц 1 лхГи ыцоИя ахАИ2ц з : и -
 Гцх1Изх1тL
5 Гих ПиИыГПиИ ыз ИААИ ицх П 2 о -
з цИА ц ы АБИА Шцах Иоц И з 1иа ПзИА Г2П
л Г ГА ыхБ х ИГи и циИГаИн ы Га ГзП3И
Г Г ГА уАхнл ГзП3И хГл л цх3зАахри
Гз н Г6ГизИ Гитр
МА лихцл ДхиГ л зхБл аИзлА Г Аыхи
 БL
У лхГ иыАтлн з3з ы Гихця ГихПиИыГПиИ-
ызя ИААИ иц зя ох2Иц Гит о ыл L
Д 7АаицИаИ ГихзхА Гт ызПит Или Шцах -
их6ИА хциИААцИГих з ахГГ =ц ыхА з цыИ 2ИАи
(3хнц ы 2циГП) И з3ПА 6 Изх
улПА хц оА иа з И 6ыц ц иПлА ;зхл<
уА1хн 3 АП ЗхИГхит Гит L ; ц ыИа-
и зхА иАф л хнИ = 3з лИ ц3 хц ылн лх
и2 ГахБи ГАИ лхы хр Г ицИ< 2ы1т ы-
ахизхитГП 2трO
уАхнлн иц аха 2 цИ 2цихА цИПилр 3лх-
ИиАтл Гит 2И3лГх
 и И  ац зИиАтГизлл Г а ИА
Г Аыхи и ц лИаГПL
=цИаИлит лхы 
8о цИаИызхитL
Т о 5хАИ2ц 7и ыл х ГИГи х ыцо Гх лИ х1т< Г ицит цх3 ц и лИит
;зхл ылПА оИ 2ц заИ<
ГихлыхцилхП цх2 их ы ц Б Ги ИиO Гахцы-
л аГаИ и л цыцыИА л
 23ыИ -2 -2 хиц Г ыИиП л 2ИыИи
Дхн-ах 6 3хацИит… Т и я 1т ЗИ -
л зи ц н цх3 оц ялитL ух зц П
УиИ< цхГицА1тГП з ыИГ2хи ны1т -
о оА цИоц 3ИА Шцах
 Г 1И П ц1лПO Т оы БИз1тL
NГАИ лхГи зГицИ и з з ГацГлт И3 хГиИ
Г 1т зА3иИL
:Га K Б ГихцИа 2цхиИ1ах 2ИБх1т
2

NГАИ 2 лх а цх2АПя к ГГИнГа о Д лл - цГа -
о ФА их 2АИ 1ихил ГИя А оИ ИГ зыр6И хц-
яхИлн фцныИ3 и л 2MПГлИ хП И зл1л л -
иИзИц зхллхП иПох ызхыцхиИАило хиц Гх а ГихАт-
л цИАИлыц цх3 ц Г аха ГцхзлИАИ 7ГаИ
 ызцоАхГт 2 ыл 3лхл фхААИГа ИГи А-
а зхлИр4 ц Ат ицх з ц ПзИз1 ГП 7ыИ з а -
АаГ 3х 6хА 2 л ГцыГизллн иц-а хл-
ыИц х Гиц АлИ ззГиИ 7и и цИАИлыц з цылх3лх-
лл ыАП и о изцГиИ цыИнл о 3хиз цх 3лх-
хА 2 Гиц АлИ 2Ахыхит а цх2А з 2 А 1И-
ц а Г ГА ГИ з АИ3Ицр6И хиц Г хит а и -
цхП о а ц Ии ацзхи и хГл Гин зл1ло И-
цх И и Ата з иц 2 а и ц н л лхя ыИиГП з Ал н
23 хГл ГиИ И Гз 2 ы и Ар2я 3х2 и   ы-
Г 3лхиАтл иых И Гиц ИиГП ГАхнл лх П3-
а лхц ых лИ хр6о заГ цАхзхлИП 2 Ат1
ц Ия хлоАИхл а цх2Ат БлГа о ц ых 
лх а цх2АПя БГа о ц ых (NBO) ДФ ы 2ля ГИ-
я А о з а зАИа ГхГитр а хлы зхлИП ли х
и цхаиИГаИ ГАыГизИП Ия цх2 и оАИ 2 2ит
лИГИГАИ И ГАБИит а л цхзИ  ыцз
2 Г Г 2л ГиИ 7аИхБн а и ц цГГа н АИло-зИГиИГа н ицхыИцИИ И иха о и з Г зц1Иит хаи Г
а И о ыл з ззцлл 3хзы зхлИИ ух -
 Б Шца ихахП и ах 3цлИП з о А з цИниИ л
оАх NГАИ 2 о Гц ГИАИ< х яцлх и2 ыхцлИаL
л 2 изиИА Г изиГизр6< : яцл о 3лхи Тха
=Гит 2ыи… ИлицГл 
 иИзхцИП а з лл н ГАБ2 з Ицл зц П ц -
Гих< ицИцхиАтлхП иИзхцИП Д ла хи И ИАИцИП
аха ы 2цн И 3А н ГАы зхиАИ цИИцхри рлцх ыИ-
А н< ИАИ хц ИП ИАИ ирцт х И 3 лх ахБын
з ллн ГАИиАт Би ИГацлл БИыхит ызИ-
о з хицИ иИ3 х и ия аи ГАБИи з хц ИИ ы Гицх-
я ирцт з2цхз лт1 И3 ызя 3 А Зхоцхы и-
цПы лИаи л и лПА лИ ц Ги зИы И3 лл
; лхИА1И ГцыГиз з2Иит 1ихиГар ыцт
зГихи 2ГГ ГАлл Гит ГАБ2 ЗхыхА2зхлИ
2 з н ыо и за н Би и Иит иА л л ы-
1< 3ыГт Пзлх цАГ 2цх3л Гит и< л о ацхи-
л цИ2 цаИ ы ГицИАтл н ИГи и ии Б лИ-
и Бх н я ы ыА Г ыцБхлИ з ИыхАтл И
цх3 лхзГоых Гихл зАлл цПыа Гз о лИи Б-
л о я 3ПнГизх (З2лхП 6иах ГАзх и АтлИцO)
2Га лл ГиИцаИ ц 2 ы ГА злхП 32цБах Гих-
з з и2 н И ыM 3х Галы4 2цх3ц зн 7аИхБ
Гит Гх 3хицхилн яхлИ3 зГ ГИА а и ц о я -
ыПи лх Г ыцБхлИ Г2П з ла з 1Алл ИлГиГизлл Г Ги ПлИИ л И р6 лИо 2-
6о Г 2 Г Г 2л Гитр :циИААцИГи Би лИ цх3
л ГицАПит И3 цыИП 3хи ит зИци 3л и2Изхит
Гиц з н 1хо И ИГиИит ахци 1а
Оылха хГи 3х2зх хП ыц Гит 7и о ыя ых
з и и 2 з нлх оц3ИАхГт Г Аыхи иыя И
цх3зАлИ ахаИ ГИихАИ 6 зицхл х-
цИП : ихаБ з лха АлИИ л иИзИц зхлл н хоцГ-
ГИИ< цл о Гх лхы 2Иит ыцх3лИит И л ы ахц АИ-
зхит 3А 2ыи у зц1лл цх3 л цБИ ц Г-
ГИнГа о Г Аыхих яцхлИиГП иыАтл и ло ы 3х -
а И 23 хиц л з< ы цзхз1ИГт з ахцхА ы 3хцП-
Блл о хзи хих л Г Г 2л 3х лИ лИ А1-
о цГицАПит Г ГАБИзцз и цоАПцл И ц ИГ-
я ыИи Ми л 3лххи И3MПл з з ыо и за л АИ1т
цИ32и а 2 нц з о ыях О3А 2Аллн ыБИлл л
ы Быхз1ИГт з3 зх И3 2иАаИ л зыцБИзхи 23-
ынГизИП И Гх Ги ПиАтл з1И2хи ц 2а
хГи П6Ин Г Аыхи цхГГ хицИзхи ацБхр6 -
ц3 ц ц3т цИцАх Гит ыхБ ГАлл о ОцБИ
АхГахи ца И оАх3 И ц з цИци а цИ ллИр ыАП
и о И Г 3ыхл Зхы А2хл и Г 2Гцхзлн л цИ
Гиз А и оАхзлн з цхыИГ цИцАтл н ГицАт2
; ГхыИит Ар з цлиц а лицх лИаха л 2Ин-
Гиз х Гх цхзыхлИ БИ3лИ из н 3 цл н ыИл-
Гизлл Г ГАлл ынГизИ а и ц и 2лИ цИ3зхл
 Гит И 2 л ГАыГизИ охцлИ3 лл н цаАх-
 ZИзИ Гихз 3хз р1т Гит И ГАхзO Т 
аи Ал н ц н яА2лА лаихцх Г х 2ц 3Ин а -
и ц И яА2 Г Атл ИлИГицГиз 2 ц л и-
и Гз Ия ы ля лПилх ГицхГит Г а и ц н я -
ыИи ы1х з Илх з цх3л лГихзл лцИах3л
А И Тха з ы 2АтГахП хцхыах И ы 2АтГаИн
хАт2 ыц3хллн ы аАрИц иАтлИа И ацхГл
АхГи хГГ з ыаАхыаИ ы 3лхаИ4 И л о 6
о уиИГлихП Г зГя 1ГиИ Ги ц л цГГ ГАБ-
2 цоАх лиИц хП з Атхн1Ия ызИБлИПя зГ
ызхыцхит иц хГх з ГиаИ ы1х И6и хАн1р
6Ат И лхныП ц 6хиГП иых цАИа Г 3ых-
зхП з 7и н ац 1л н 6АИ Гз н оц лн злицл-
лИн Иц оы 2цихи ГхГит Гз 2 ы И Г 2Гизлл н
з АИ хА 3 А илИа 3хи н Г 2Гизллн
уи Ат ыАИлл цыИГА зИ а ыл хАлта 
а лацил з ц Г лхы 2ИА Гт лх АИ1т ыАП и -
о и 2 1ихиГаИн ИихиАт о А1 цыГихзИит
Г2 зГизх хиц Гх ыцхП6о 1ГиИырн за -
ГцыИ 2 Ат1 о о ц ых Ол Г зц1лл л Г 2Ицх-
иГП И3 л ГицАПит и 2 А и 7и иялИГаИ
лз 3 Бл  А и зГаИн а аинАт Г2Иин 1н-
ац ыГ 3лхлИП И3 хлИАПцИн з 2а 7н3л-
1инл зГа о ОаиП2цП ыиГаИя Иоц лИБлИн ГАБ2И олиИГа н х ПиИ я илИа з лх х лих Аоа И
АхГа з АтиГП з ф ц < з и ы ГАхиГП з ах3ллИа
ГлхцПы И оИАт3х Г 3хцПы 3хиз ц 3хацит лхз ыах
з ИГи цИГа лхцхзАлИИ лх цлиц 3Ал о иця-
7ихБл о фхГхых ЗИ ло ыз ццх И цз а ца ПиИ
ГГах Гц я и ф лихл аИцИл н ац 1аИ И цхях ы-
цх ypaO з и и-иха-и ГаИO
=цИах3 ыАП лхГи П6о 2 нцх 7и л ыо лПр-
6хП хАах х ГлПиИ злицлло Ги цх а ынГизИр
: Илх 7и л 2 ц х хА илилн хцИфИГи лх
о ц И з 3 Бл лцИПил ГиИ л ГцыГизлл о
лххАтГизх ;3 а о Б 2ы а Ааи зхит ихла з
7аИхБИ и 2 3хГхыИит А2 аАхыаИ з Г 2Гизллн
хцАх ли ; и 2 и А лхц ых з ацо л Г ицхлГ-
хцхлих И з ыыцБа цлл Гин о хлИ3 х х Г о -
цП6И И и 3хязхизхр6о 3цАИ6х оАх3х И
уицАПит зи цП Шцах л Г 2ИцхАГП = з-
ылИ о Бл 2А ы 2Иит ГиИиАр ах3Ил
ГАлл Иоцхр6 з цАиа< 3хы хлл И зх-
ыхр6И л цх 6а и з 3 Бл Гитр зИоц1х И
ц Иоц1х л ылтоИ ГихриГП з ахц хл ых И ли
Ия 7иИя ыло ДхцИхли 23 хГл о ГаГх я ыИит
2АИ3 ИГа1лИП И ыыцх3лИзхит
Д зц П 2 Ат1 н цИ2 цаИ л з2ИА А Иа
цИязхллр Гзхца н 3хоА1а И3 3хиз цх ДА зИ-
и ыИГиИА 3хГлИц ацо з о 1зх лхИАтлИа ; ГлПА злицллИ цх3 ц 1ихлолцИцаА ы А-
Блл з ГАГхца ДГихзИА 3хоА1а лх Ги И цИ-
язхиИА ацхГа н
: ГА БИлх ц ГИА зхяилл о 3х Гихахл 3хз-
ицх1ло а их ыхит 3з лИит лх Или Ар2И н
ыз1а хнП 2цхы зхАхГт = ГА ГА з Г лПи-
л ыз И Г ГА л ц ыИаи зхА н ыАП ;зхлх
цх3 ц И лх3лхИА зГиц
: 7и и L Зх L лхГи ц БИАхГт хнП
Дх 3х ыл ии ыА лхы П з хГицГа н ыл
1иа 3х ц А ДГ цхГГахБ ;3зИлИ 2 Ат1 л о
о з цИит П Г зхяи 3з лр Д з ГацГлт цИы K
и БO = ахO
Дхяиллн АлИз зГА1ИзхАГП а зцПП л ои
ц2 ца
: о з цИА ылх Илих 3хахлрИА л хГА
2 Г и2П з3Пит лхы 
Дх ГАИлиГП изиИА Шцах у1И зГАх
3

ZИит з 26 ицыл х з хц ИИ ц Ги лз 3 Б-
л О фА и Б И о з цИит л цИя ыИиГП
Гы з3Пит хиц Г ылтоИ лх АИиц з ыаИ ых АрГ 3х-
аГахL з зГ Б оцхБыхлГахП з нлх лх АИцхя а оых
 ах3хА Гиз А цз цИАИл ыи о Г ыИл
И лх ах2ха 3хцх2 ихА Г Г ых-и И цИ Гиз Ахя И-
ц ы =н хиц ГИа зГ и о цИи и ыАП и2П ы-
ло лх а цх2А ;я лх а цх2А з 26 ли
; лх3зхит хиц Гх лИ6И 3лххи ац зл 2И-
ыит лИ6о ИАИ цх3зГАИит о ГАИ лИ6Ин -
хАГП л 2ИыИзн У Ар2 о цПы л о лИ6о
Гз н хГи а я илИт о ыт иха Гах3хит Г Г ц-
л И 2хах И Ги И 2иАах И ы3 л И ц-
я ых И ыАП Г2 цх ИА ГилИ л о з цП 2 АИохцяхя
иц И з а3хА з И зГ 7и 3ха лл БлИ6лГаИ-
И а лзлцИ лхАтл И ил 1лИП И И6Ин АИ-
ц 7а л ИГаИ Гх Ги ПиАтл freelanjer лх Г -
зц лл цл л П3а хиц Г Б аАри лцз-
л И3 3 АИГи н ах3лл н цаИ х ах3ллхП лх
И3 6ыц н о цГиИ ГаАхызхиГП з лххАтГизллн а-
аИ1 ДлБл ы з АтГизИ 23 Илцих л цИ1т<
з хи хиИа ихахП зАИИлх лх3зхиГП лИ н
ДГ ШцаИл иаИ ы АБИит ыло Гя лзлхАИГт УацхГит ыАП ц ыхБИ лх а цх2А и -
Б ло 5 Г Гихз Ахи з 3 Бл Гит и Аалит
П6Иа хГАх ИАИ 2 а Г АПцаИ х хиц Г ацо 2Г-
цхзл ДхБ л зн орнГ аАллн лх Гз И ц ыхит
лз 3 Бл 
= ГА и2 П л АБхА з а на И 2А иц3х ы -
л 23ылБтП ц Быхр6И цИ Гл цх3 х ызя
ц ыГизлля ы зИ6< Г ИлИиАн ыиаиИз з И 2хл-
ыИи з NГАИ цз з оц3 ИААИ л 3хцх2хи-
зхри лх БИ3лт ИГхлИ И3 1Алл о цГиА-
лИП и зи ц 3х лы Гихиа АИицхицля Г Г 2-
л Гин 7иИ цГиАлИ 3хцх2хизхри з лхиц
к1лИП цИя ыПи з Гл л и Ата зАИаИ -
л 
Д з ГацГлт цИхцхБллн Шцах 3х1А а ц -
ыИ н ыз цлИИя И ц3 хГ зГ 2А о и з 
У зя ых з иц Г цта зГахП Ги ПА иирБллн
хиц Г х цПы лх ц а А Гилн Ги ПА л2 Ат-
1 н фхлцлн П6Иа узця П6Иах 2Ах 6Ат х
ГцыИ ПГлПр6хП лхыИГт< х цГихзцхцИр 3П
ацнГцх :зц цх kАт 2Ах 1Иц ахП х зИы хи-
ц Гх ыА з н ТИГлл 3 А и 2аз лх Али 2Г-
а 3цаИ ГлИ хАИ Ар2 з 3 Бл Г ллИП Шцах
л лИ хА аха ц Гин1Ин И 2Гц Иоц1лн зхцИ-
хли л цИ1А лИа з о А з цхлт1
Д а лц ХХ зах ц 1хнлИГиз ГихА Гл -з н ц ГГИнГа н лхцИ лхАтл н 7а л ИаИ Гцхлт Б-
ы лПиИП И 3хцх2 ихит лхГаАИц зхит Г 1л-
лИхит ацхГит И зц ГИит ИГ3Ах лх ц зл ГА -
зх И ыАх =ц ГПи зГ И зГя и Плия лИ-
6Ия ы л Плия ц тц з =ц ГПи ацГитПл
цх2 И 2 Атл И Г циГ л Ил злИаИ И цы-
цИлИ хиАИ ыПиАИ Гизлл о ицых И Гизлл
л Ал цлл аха з И цыГихзАПриГП зГ4 ц -
ГПи ИАИихцИГи И хцИфИГи цГилИаИ И ИАИ-
цИ лц 2 ацхылл И ах3л ацхы ДцБл н -
цытр Г ц иПли н ца н аха лх оИиГаИя фцГахя
а фхцх л Ги Пи цыГихзИиАИ из цГа н ИлиААИ-
олцИИ а 7цх холхих И з цх ихаиИл ц-
Гихз цх3АИхит Ия 5ха 2ы лхц ыл о я 3ПнГизх
и цБГизлл Г 26хи иАзИ3 ц и о ГыхцГиз
Пит Г А зц ГИит а о -и з ы Ао ;ААрГицИ-
цП Гз И И Гях И цГГар лхц ылр о з ца Г-
ц Г Г 1а н ыИл Г А Ба н ц3Иыли 3ыцхз-
АПи Г оцхБыхл Г цИГ ыИллИ Гицхл а 2 Ат1 н
Г ца Гихз1н ихаИ 2цх3 з Гт ца н< А Бах
ах3хАхГт зАИах И зАИа АлхП Г цах и2цах-
АхГт и л о А БлИах
5 о Б ии Би ыИзИит хиц Г Г П6Иа L ых-
А цх3ИлАИГт П6ИаИ х з ГГихл зАлИ яцх х х
 6т 2Блцх И х цИри ыАП 23ы ля БИз и-
ля л лх1 П6Иа 2А зГА ГИ хиИл Ихиц Г цИ л ИГцхзлн
ДА зиц а 1АГиАх АИГизх и Ах зхАИАх
зы Ат Гиця А иа з Г ц Бл И ох 2цоцх И
И Г2 ц Бциз зхлИн зИГзхАГП з н3хБ аха лАт-
3П ГиГизлл ОГихзхА Гт и Ата ГАыИит и 2 л
 ах3хАГП хицАт и оых Г зхит П6Иа з хаи И л-
цПит з иц 
к хлиИах цз АрцИ лл о ацнГцх 2лхцБИАх
Гз н ылБлн 7азИзхАли аха И и о И зГ лх
Гзи хыИГт з3зхАх а зГизх цх3ля ахио -
цИн ц я БИя< а 6 Алл н о цы ГиИ иц2цБцз
а Гиц АлИр ц зИлцИхАтля ицИГи з цИ 26Иит-
ГП хА н Аи н а ГАхз =иц2цох а БхА ГиИ Ил -
Гицхлцз И ы Ги ИлГиз ыц Гиа з БАхр6Ия 2ит
Г Ги ПиАтл И я иП 2 з оАх3хя ыцо З А и ы -
БыИ з лх1 аАИ хи л Иыи л и -и 3хаххА 
ДцхБлИ АИцх хиц Гх ыхцИА цлхи з Б-
Ахлл И оАхзл 2БылИ < и А за 3зИи
о цы х БИ3лт Ил оых 2зхи цацхГлх Дх 3ыГт
л лх АИиц хы ИцхАтГар 3хцАхи Г 2цхит Бл 4
Шцах з цыл н цх3 Г Г ллИ 3хы хАГП БИ3-
ллл иИ 5ха н Г Г 2 3хцх2хизхлИП ыло -
Би 2ит цП  Ахит Ия ц Ги ихаL Ол лИ-
а оых л ы 3цзхА з Г2 иха н Ар2зИ а АрыП 
5 оых ы 2Ат-и L ац зИиАтГизлл Гц -
ГИА А ы н БИа ц иПоИзхП цхГацир ГИохци-лр ха
: ыАП ыин зя ы 2ГАхилнL ИлицГ зх-
АхГт ПзлхП ИиАтлИцх цИ аа ыцоИзхр6Ия
Г 3ыхлИн4 а оых лх Г ыхо оИГаИ зИы А3Ах
з Г а Шца ГихА Г зГил л л о Б л н
Гах3хит< ?хыл з л ыхзхни
Тц Г ицх ыыхия фИлл з зы Из ацлПГт
 иахАИ з лхыИГт И цх3ц1ИАИ Г ллИП и и
ГлАИ з 6Ат ыГПит хц а =хцх ГицИБля 2цхи-
а з цызИохз1ИяГП Гз И ыАх и ыл о А и-
ах а ыцо цоАПлАИГт Г ц3цлИ И цзлИз
Га ц ИАИ П6Иа Пит 2хаГ з<
8и 2цхихл лх ГлхцПы а А ИиL лИ ыцБ-
Ар2л 3хя я ихАИ 2ГяИиц Гил з 26 Г циИз-
л хцлИ
Шцах з 1А з ц Ат И 2А ИГацлл 2Был и
Г 2Ицхи лх цГихзцхцИр 3ПO Дицхл Г ох3и н
Длт ы 1а н зАр2АллхП хцх Г ицИыцхиИц2А-
з н ц 3 н ахГин ГяхцИа 2 о Атл о зИых ПГ-
л ыА Бциз зхАИ лх ГзПи лхИлхлИ у язх-
изхПГт л ыИзАПАГП цх3ыз лл ГиИ Г 3лхлИП
8ц3 ызх хГх Гах3хз Г2< Zхыл Гит фцхцх о-
2И И ГИАИ з АИ цацхиИз ГхлГ л зцлАГП з
ыз цлИцар ы ц о 3хныП з 2 ллИа у лл-
л н зхАри н И о ца н А И ыло 2А ицИГих ицИы-
цхит ызх ц2АП л ГИихП о цГиаИ 7ц лГ з И ыл н7Ги лГа н ац л
Зх ыГПиа л з3ПА х1Ил ы з а3хАх их аИА
2хла Х АтГинлх И ха =хцАх лих =цИ цл иха
ы АБл БИит хиц Г Г ацнГцх :зц цхO 2 ыц -
цхы зхАГП л 3х Г2П 1АхПГт з 7АаицИа
Д1х ц ГИи цх3ылИах зГоых л цИ ылтохя Г -
2лл Шцх л ыАлл зА хнр з ахф оы 3х-
ах3хА х хции 1х хлГа о И 2иц2ц ы з Г Г о н
БИа ыл 3хах3 ыяхАицИАИ ПГлИА л
цИПил ыИзАлл н хн Гз 2Ахо Г Ги ПлИ хнП
Г 2лл цлИАх и 2Ги ПиАтГиз и л л -
з А а Гцх3 з а на ИАИ лх ицхза х Гх цыА -
БИА аАтицлр ц оцх < 7и ГзИыиАтГиз зхА з
 Ат3 Ахл з лх Гцт3л ил 1лИП
У лП ии и 6 хАлтахП зГицх лИ-
о L Гц ГИА л И ацоА АИИа зиПлА Гт з
зхА и н и Б 1А Т о L Дх лиO Ти Г Аыхи
ыИл з хГицГаИя л а и цн 3з лИА ГыАхит а -
и ы АБл
Гы 7и и Г лИ 3лха ИАГПL хн л лцх-
зИА Гт иха цхГцыАлИ о зц лИ
Дх 3ыГт а оых з ц 1Ан цх3 иха лыхл а и2
Г цзхАГП
;зхл ПзИАГП лх ГихлцИр з Пит :циИААцИП Ар2Ии
и л Гит 2цхиИ1ахO
Зы ц з фА иГаИO LШцх цхГацА хаи Г ыз П 2иАах И з ыаИ а А-
2хГ н оццх И И 2хи л у Аыхи ГоА илА ацПа-
лА И цИлИ хП о л цхц изил ыцо н ца н зих-
6ИА И3 ахц хлх И ц иПлА ыхцлИа Ми лх ИлхА
ыИА хиИГар цц лИр 2 лх ыИГхлл И
ы о з цх И
у ицИ Грых ДиАах лх Г ц а ИААИ иц з лх-
зхцлх 1 з 3х1АИф зхл зИыИ1тL уицБлт ыхц-
лИах з Гл зхлИИ и Б лхыГихзАл зГ и O ;зхл
Г зхА хАтц И иц2 зхА з Ги цБлл н цлаИ
к3т2х аха и о з цИА = о ыт-ах ГалыO
Ол 3 ИГи Га Ат3лА Газ 3т зизИ а Ахцта И зц-
лАГП Г АхГиИа з И ГихахлИах И<
 ыхзхн ыл н 3х цх2 иO Ол 2А язхиаИ
л Пзл л Бхыл Дз1ах из П 2ыиL
хнП Иит з ыа иах3хАхГт
Дц3хАИ ацПалАИ зы ялАИ ;зхл лх Галы
зыцо цГихА АИитГП цхы Гитр Г1л н ГыАаИ И
з3оАПлА ц л3ИиАтл Г л БИыхлл н ГихА н ы-
ц Гитр иха л 2А ц Ги 3 н з 3хГиИцхлл ах-
фАПБ ии Б 3хБзхА И 3хА2хАГП<
K Б о з цИА< Г оАх1хнГП л ц охых1т кх2 их
ГцO
Шцах Г хнн ГАИ 6 Аи цх хГх ц 2ит
зыз И и цИ хиАтл лИа оых 6 ацАтП
Ар2зИ л лГАИ о иха 6л аха лх 7и и цх3 хнПГи лхАх з И3 АлИИ И цИ цхГГихзхлИИ зоАПыАх
зГицз Блл н Олх и -и ПАх л л Ах 7и
Г2 2MПГлИит
…х ицллн цИ2 ца Шцах злА 3хоА1а И
ззИлиИА 3хцхл Г х3хллн ц3т2 ыхцлн ях-
лИ3 з 3хиз ц к3т2х я Б лх ахаИ-и Иац л
л Г зхыхАх л 7и 2Ах цлых Ол оАПлАГП< -
А2ха И ГиИа 2АИ Ги А ы н 1зх2цИА хА2
3х ц2а н И лИаых л Г ицА Шцах з3зА цБИл
И ГГиИА цхо< ыхцлИа аца И иа 6АалА -
ихАА 
Тха я АтлАГП Шцах ыцх1АИз < 5ха -
хГит 3лхИиL лхз ыИ И ГицАПнO л-л-л ; лИ3-
зГил ц а о АхГа з ы 2хзИА< =хыАO
4

5хИихл Анилхли 3лхИ цИы хА Ахл аха
Гихит 2 охи Ол Ги Плл И А ыА Г иялИа н И
хГАх И И 3ххя и АИзх з 3 Бл ыхцИА  з
ГАх2р о А за< цИ2АИ лфиПля а ц цхцИн -
1хАИ  Гхит
NГАИ 2 а лл л ГАБИА лх лхГи П6 ацнГ-
ц ых л ГилаИ х Ги Плл я ыП6 з я ы и
их х3и цИиГП лх иГПИ и лл И хцх Гия и-
аххит лхАз и лл ыГПит-ызхыцхит : 3ыГт Г 7иИ И
а АИГизх И л иахах х иГ Г
 3лхИ ы Ао Ах3хА 2з1н БИА н хА2
:зц ц И з ицр хя цхГиПоИзхП цАиа И хП
3хИГИ х3ил цИГицл ц 2 цы зхлл з
ицИлхыцхи о ы И3 о Атля П цИ цз ы х-
1Ил лх БИыа и АИз цхГ АхохАИГт зы Ат 2 ци з
аха И цыИГхл Гл зх И з лл о а цх2АГиц -
лИП (ГАБх ы АлИиАтл н 3х6Ии н БИ3ллл зхБ-
ля 3А з цИ ц 2ИзхлИИ ГлхцПы 2 ци з н 2ц -
лИ) Д3лИ 2А и и цИ ахИихАтл ц л-
и з з Гт ИыГПи а оых з ы а иИ зГт ицр
Г ылИ6 3х лИАИ лх яИАр 2ихф цИр Гл злхП
хГит цИГицл цИ1АхГт з1 ц злП иц3х И ц-
ААх Ми ыАхА о Ахл з цИлцИ з 3 Бл  3лхИ 2АхИАГП з ц 2 з3ПА ыАП ыГицхя заИ
хиц Гх лИ иыцхИАИ о цА зИл Аз н л Г з н цИ-
Гицл И ГзиП ф лхц л ц А3 злицт
>ихф цГахП БА3лхП а Гит 2Ах оАа н И цБх-
з н ыл а зАИа цх3 хц зхлИр л 2-
А цИзхцл а Гилах O Д 3ПГт а АлП И з Гц
И 1ц1хз 3лхИ лх изцлтахя 2ГАы зхА
6АИ И цИ1А а зз ы и Ия Бл 3хзхцИит Дл
цИГицл АБхА лх 2И Гхя лИБлн хА2 И ы 2-
ц ызихзц лхоц3а ы АБл 2АИ ыцБхит
ГАхзл з я ц 1 ыА Гацит о и лххАт-
Гизх
ГцхфИа Ахл зя цх2 и лх а цх2А з6т ы Гих-
и л ГА злхП Г 2лл ГАИ ГА зл Гх а цх2Ат
5 хлыИц >8 (2 з н хГиИ) Би ах3хит з Ахл
зГ и  3х2Ахо цхГГыИиГП И лИ а хлыИц а цх2-
АП лИ Гихц ц зцПит о л А3и< Г лИя ы Гих-
и л иих я ы цх2 и =цИ ыА хиц ГL цП-
ы а 5ха н ицр л н зИыА а хлыИцх а цх2АП з цИ-
ГицлL
 3лхИ ц зцИА Гзхца И 3холхА Гзхц6Иах з А-
зр л Г зр Ш з 2А ц 6 лаых л ИГАП6Ин-
ГП 1ихил цхГИГхлИр Гзхц6Иа хиц Г зх-
цИит А ГА зл УГА зл Гит фА иГа н БИ3лИ з 2-
6 Би ГзГиИ Г х
узхц6Иа зхцИА ызх ылП И ГБо зГ 7Ааиц ы 3-лхИ ГИГхА 7Ааиц ы И хАГП з 2х3 аАПлИит
6
О2лряхз цх2 и л 2MПзИА лИП х1Илл н И
ицр л н а хлы 2 цт2 3х БИзГит а цх2АП И
ынГизИП з ыПл н ицз о кахз х1Илл о лх-
Г Гх ГиИАИ з з ы И ГлАИ я 2 и з цИ лн Ар-
 а цИГицл
Д ызя Гихя 1 з иа Д ы иаххАИ 3лхИ
з3оцА Гзхц6Иах И ГАхА цзхцИзхит
; а оых АзхП л Г зхП И ГцылПП (ц 3ххГ) 2-
АИ цИзыл з цПы а а и цн ГА зл Бл 2-
А ГИихит цх2 И ах-Ан цИГиИА а ИГ АллИр
зи ц н И оАхзл н хГиИ Гз о Ахлх
ОГл зхл Ахл 2А лх и ц Ги И ы Гил ахБ-
ы лх2АрылИИ и и АИзх з 3цП Ахзхи
ы цих и 3лхИ л Г 1А Г х лхГи Ата
и 2 Г 2Ицхит цхыБлр лфиПлр Ала Г зця-
л ГиИ Ми оА 2 цИниИ з о цПр о А з и Ата
хаиИзИГи оцИлИГх
Т АИз Б з и зхцля а АИГизхя 1А Гзця
 илИр з Гх я ыля лфилхАИзля 2хцБхя
ГА зл И л я ихлацх И иИх цах- ц ГцИн
Д Ао -Д л И Д Ао ->хАи ОлИ 3хахИзхАИГт ы1з
х3и з >ха АИ2 (ир лГаИ ) з Д Ао оцхы И иИя
ххАИ з уахлыИлхзИр< хАхП цлхП Гхыах 3з -
АПи ылИ хитГП фИ цых И Аа ГиП ы Ар2 -о ГАлИП И 7и 2я ыИиГП аых ы1зА лфиц -
з ы з ИАИ хзи цИГицл
Д 3 Бл 7их 2Ги ПиАтл Гит з АаИя иялИ-
ГаИя ыихАПя зоАПыИи ыАП л ГзП6лл о 3хлы-
Гиз  ах а АИГиз ыихАн л ы ГиИоли ацИ-
иИГа н хГГ Г 2иИ л Би Г Ги ПитГП< 
ли Гл зхлИП = ц Б Ия лха АлИП з ыИл ц-
ацхГлн ли ах3зхиГП и ынГизИ л3х и-
л Б Иыи Ал я ы =цИ хГ1их2 И л3х-
цПыл Гит Ар2 о ынГизИП 3хзИГПи АИ1т и а 2И-
лхцИИ 2ыллн1Ия ыихАн 7иИя цз аИцИИа з
лх1н БИ3лИ а и цхП Гит л и Г л л и 2 цт2х
ц иИз А Бл Гин л и цхАИ3 23 2цо з ы-
Алл иПлиГП 2Гиц ц я ыИи ц ыл ГИи Грц-
цИ3 И 2ти аАр о А з 5ц и о ыихАИ
 ИиАтл И цхГ1ИцПри ацо 3 ц х 7и зГоых -
Би ах3хитГП А3л 
 3лхИ И ц1ИА И3зАт Ат3 И3 Гз Ия 3лхлИн
Ол з3ПАГП ц зцолит Г лИиАтлн и3ИГ цых-
И 8и L ГыL 5 оыхLO Па 2 и Ата з лн Бл 3хцх-
2 ихит ылтоИ Гз И Г 2Гизлл  NГАИ Гцхз-
лИит 3хцх2 ихлл Г 2Гизлл ылтоИ Д ц -
1ИА зх И ы ГиИ хзц ыИ 7и Би ПзИитГП ха-
и цхз ГыИП з ГАх Г циИ хзц ыИ и Г -
ях и о Г ых иАзИ3И лл оц ГГ нГиц и -
2 3хцх2 ихит ылтоИ Г 2Гизлл лхы 3лхитцБы зГо ыл < аха аИит ы1з И ц ыит ы -
ц о Гихз1ИГт Г ихаИ ГхГит лх Гз 2 ы
филхАИзлИаИ зГихзхАИ з1 Ги з з к ц-
и Тх цы зя ы ы а Ааи ззхриГП 7аИх-
БИ И ф ц АПриГП ы а ли цы 3хоцхла н
 3лхИ з3ПА 2 АтлИлн И яхА з к ци
=ПиИиГПлИа Д Ао ->хАи 39 Ги ПА ГилаИ И ИГ-
ГахА хц х3их аха лфиПл н холхи 3лхИ
фИццГа н Гитр з3 1А ицх И зАА 2цИи -
о А з о2 1А Г зП3а н зхяилл о ы А БИит
Г2 ахИихл
хГиц иыяхи
;Г АлПитO
=хцхл 2цхА И ицхзИАГП
5хИихл ылПАГП лхзГиц з ахри 1хцалз их-
 ах И И 3хГиоИзхП аАихир ц2х1а
;3зИлИи 3х зИы Гах3хА л БИ хП ца 
3ыГт ы х1л … П иыяхА 5ИзлА лх ацГА
И цИызИлА АтлИц
5хаИ ыАх а лх Д лл - цГа о фА ихL кр -
а хр я иИиL цыА БИА л
ДИихАИн Иа АхзИ цыГихзИАГП 3лхИ 
: П 5ИцИАА Иа АхзИO 5ха лхГи Гих оцх
Иа АхИL
 Г2Арр-ГO цх3ыА з 2цхБх озхцынГаИ
Г 3лхИ 5 2иАа х3ц2хныБхлГа о а лтПах цИАхохАИГт
АИ л И лт
хГи П6Ин зцИА я 3ПИл ГлИ хП ц 2а лх
2х3 з >ха 2цхАИ
ФА иГа о ГицИИ Гиз л зАИи олхит 2 ц и
Г Гит цы а И и цлл Оио л иПлит ахИихл
Г ахИихл-Анилхли 5 лихаиL Гит а лихаиO и -
оых И о з цИ 
5 лтПа 2А 23 ыыАаИ И а лихаи цИ1А Г ц-
з н ы 3
NГит з 3 Бл Гит т фА и Гцт3л -
зыхА 3лхИ 
5ИцИАА Иа АхзИ аха илн ахИихл л зах-
3хА 23 оАПыл н Г1л ГиИ 2ц ГхитГП лх 6т
фА и Ол зыцБхА х3 И з ахГиз цз н -
6И лхАИА зи ц н
 3лхИ зИА Г ГхА АИ л И Гиц ИА цы-
А БлИ Илх<
NГит з 3 Бл Гит 3хцх2 ихит
Ми Б ы я ыИз Тха т ИАИ 3хцх2 -
ихитL и лИА ахИихл
Дх1 3ы ц зтO
Дх1O
хц ы И хц ИП ыИл< ГА ицитн з ллн И
оцхБыхлГаИн фА и 3хацИАИ И ц1АИ лх и
 иПлИ а их 3х яз Ги Г зи зхА ахИихл ИГыА ы з ГиаА и хлП лАн лзГаИн н3хБ
у  БхА зхАL = 6т 7и ГзПи л ГхГхи-
Ар ГАыи ц ИП з изцит Ги И ГиИ оц3х зц-
л L
K ГАБ лх :зц ц аха н их оц3L
5хИихл 2А злБыл цИ3лхит :зц ц Гыл Г -
цИхАтл 2Г А3л И Г Г БхАлИ Г ицА лх
 иИ Гиз1р 2иАа 3лхИ ГиИА ца з
 цифАт И з ГГихл зИА лхирц ци А-АИиц 5цИ-
ГихААх И 2хл а н ацхГл н Иац
=ц ыхн л л о х3их Гах3хА л
Тха 2 Гцх3 уа Ата L
Т лл ПитыГПи
Д и з я ы Г 2цхАИГтLO Т лП Г П лГаИ
Гцихлац л цихАL У лП зГо -и иц
иГПИ з ихлахя
Оо >ыи ицИ иГПИ ызПитГ и ПитыГПи Т
ГИихит 1тL
K ГИихит р Зх лы Гих ПиИыГПиИ и лл
1зы захиПи ихар цил3Ир лх1 оц3 з 
холи х л цхыцГи оц3 ицхзИиАр и
П и 3х Гт з3ПиаИ ыхзхит и 2 ыА 3х ПАИ И
зИ3 л 3хацАИ -л-л П з 7иИ Иоц л ИоцхрO
: зыц лхАт1тL
Дыц лхАтр
Зх Га Ата LЗх иха
: ызхL
; ызх лхАтр
 иха лхАн и лл ицИыцхит
л о 
: Га Ата L
Дз
Дх и л 2 иИлаИ И И ИГиИит и АИL Д и
ци х лП И ылтоИ Г Г 2 н Ахыл … 3лх-
И ГлПА Г Ги Ах лБл 2Аталз1р 2иАа аха 2
з3зГИА 3хы Из 2Ицхит ИАИ зГ Б иц2Иит
3ыГт ц1ИиАтл зы я И3 2цх3ИА А ыца 
МяO И ГзИлиИА о А за
У и2П л Б ГитL
5цхГлхП Иацх 2Ах ынГизИиАтл Пца -ацхГл н
 а лицхГи Г лн з ы ах иыхзхАх з АтыИГир о -
А2И3л И 7ГииИах цзи з н ох ц з цИц зхАх
ГАрл иыАлИ
=ц ы АБлИ ГАыи Гах3хА 3лхИ И лх-
АИА у ыцБхлИ цыы6н ГцИИ зх И3зГил 
уцлх цзхП< и2 лБл Ги 2хаГ зL
Зх ц Ги иха ых : и 2 хц я ы 3х лИя ц ыхит
ли
=хц я ы ГихиГП и2
ухГИ2 K 3х 7и ы АхИзхит л ы АБлL
Т ы АБл и Ата Ахит =Ах П K ыхр и2з ца Ги 2хаГ з Т цахИзх1т л ызхыцхит
и лл ; Иы1т ыхАт1 ихАИзхит ц3л6Ия 1з-
ы з а и ц зГ л ои и оцитГП ГА = Аихз
5хИихл зызИлА П6Иа Ги Ах з цБИАГП ахАта-
АПи ц И ГихА ГИихит<
=Пит ы ААхц з 3х и лл… ИАИ з Г тыГПи цл-
и з 3х 2хццАт… ИАИ ызх цлих 3х охАА л И6лл о
и АИзл о х3их = Ацлих 3х АИиц K и2П зхБхр
хАИзхнO
;ыиL цхы Гил зГаИлАГП 3лхИ хА Гз-
ы Аллн з Иц зя цлхя
и
= L
хА 
 ыхзхн 3х Г оАхГИO
Зх Г оАхГИO >ы 
Тха о хА -и L
Дло хА : х3их л о =АрГ цИГа
Д ыах хАх л з и о цА 21лхП ГА3х ыхцИ-
Ах з Ги А ахциИл н цязхллн о А Г 3хГИА
Г цзхлл И Гицх1л 2 з ГИ 
Ми цИГаL ГА1хА Г2П 3лхИ Тха н о -
А Г цы Ахохи ц ГицАллн фАхо Гаци л-
ыИц 1цх Гц и ц я з н охцИ АИц И л Б
А36Ин И3 цахзх 5хИихл ГАы зхА ИГохитГП
ГиыИитГП ГБхАИитГП ГыхитГПO 3лхИ ц ы1хАГП ц цяхАГП И цхГГиАИА 
Ги А Ги ы ААхц з аха хц Ат цИ зГиц ызя цх3-
зыИа з а и ц Г з 6хри А зИл цх3 цзхл-
л н арц и Ата 7их 2Ах А1 и и ц-
АхП
ДГПит и лл ц яцИА л лх цАр аихз лИ-
Б зз ыИА а оых-и ШГилхыцхит и ллллO 3лх-
лИин х цИахлГаИн 2хГ И ицт з о А Г ахл-
АхГт зИГАИцх ыАП ГхБылля И ГБылля
Гы И а оыхL и 3зхАГП ахИихл оАПыП з АИц
Ар2И н1о И3 оц з Г зц лл н цГГа н ИГи -
цИИ >лх ФцхлаАИлх И цхоИцП 2 А лх И3 2цх-
БлИ лх 3за ?Иц ицх х цИахлГа н а лГиИ-
ицИИ И3АхА зцлл Гит з цхз лх ГхГит ыАП
ахБы о Тцыл ыхБ цы А БИит ахаИ холиИ3-
л 2АхыхА цИ БИ3лИ ГАИ ыхБ ызх зах ГГиП
Г яцхлИА Г Г 2л Гит иха з 3ынГиз зхит лх Арын
 3лхИ ГихзИА цици лх Ги А оИл иИ3Иц -
зхит ахИихлх
=ц ны1т л тр ?Иинлн Ги И 1зхци1тГП
 лхГ Аз 2 ци
 3хзицх ны 
Д Га Ата и л л 3лх1тL
5ха ыИГицГахП ГиИи Т зГицхнO
кхГаци И 2MПиИП И У и2П Г ацхлцх И ахаL
Д и и Ата 2 л л 3х2 итГПOО Гз 2 ци 3х2 ГтO
ДзГИ язхиИи : и и2П лхГ ГL
хГ Г аххи я 
уА1хн Гах3хА ахИихл х и2П ГиИа Гит
з лхГ ГL
: и2ПL
У лП и Ата цлхП цнах
Д и И И3 цИ л 2 ИГт
ОлИ ацАИ 2Ан яА2 БАи хГА И ацхГл н
Иац н алАИГт И ц ы АБИАИ 2ГБылИ ыц 2-
л Гин
У и2П цнГ з 2х а лцх ГПц 3хлИ хиL 2Б-
ыхА 3лхИ Д и И ГИихн< АрГ Ги 2хаГ з а 3хц-
Ахи 7и иГПх ызГиИ з о ы А я и АИL 5хИ-
ихАO
: иГаL з 3цхБхА ахИихл
ОиГа П л АхИзхр иацГиИАГП 3лхИ 
…уАыр6И ГиаИ а цх2Ар ыБцИА Ани-
лхли >ГПия = ГА ГГах фАхох 3лхИ зАа
о ы А а и а<
уА1хн и л 2 Ат1 н ыхИ ыАИАГП л
П ы о з цИАГП ии и АИзх лх зГр 3И цИлПитO
>ГПия 2А ыхАа и ц 2А Гх3ц х И ТцхлГ-
лфиИ
Зх хиАтл з Ал цхзл ы1л ицхоИц -
зхА л 7и иха… я 3Г Г 2 лИ х1тL
Д Г ГАL
Тхлац л тр ы ныи И лх л л о цахх-
и
=  л трL
= и и ыл Ги Гзыл
>ГПия цИ3лхА 2MПГллИ цх3 л 
Д зхяилл БцлхА 7и и хит л 2П3хиАт-
л 
Т -ГитL лхГи ц БИАГП >ГПия Б лхл-
лн л ИГхит АИ1ло з зхяилл БцлхА = -
L
 и и фИцИхАтл лх 7и о л Ахох-
иГП Зхи иА 2ыи Тха и Гх лИ х1т л
ицИГт
KГл 8 ц ГИит И лИБхитГП А1 ГИ3-
ыИит И Ахит цхГГыИиАтл Г оАхГИАГП >ГП-
ин И Г зГит о лх 7и Г а ИАхГт ;лГицацИн
л и И1тГП х 3И зхит з БА3 3П2а … 2-П-
и зИыл
5 цх3з ы Ги з 3лхИ ц ИлхАГП лх 2ха Г
2Ил аА Д Ао ->хАи 39 ц 1А Ги изци И
лххА ыАлл зхАИзхит зцхз х Гх я хАя
я ыхя ыцх2хизхП лх3хы цхз н х1Ил н И ГызИ-
охПГт илИр л цхГаАхызхА л Г цлр з
3 нахя олн з ы И ы ГиИо1хП :зц ц А охП з А-лх Г 1АГи АГлАх з ГаА
х ацхлцхя Аз 2 ци Г ицитO Га хл-
ы зхА 3лхИ 
Дз1лл 3х 2 ци хзи 2ИАтл ац1аИ
Г А3АИ Гиц ПГт ы АИлИр хА2 Гз1о з оц3
ихлацх
 аха их зхГL оалА л л н а Г Г оц а н
ицхлГАПцИн< з Гзи я ы зя олн цх3АИхАГП лх-
цПБллн ГИА7и лх ацА ГиИах
= цПы а 3хацИхА 3лхИ Д Г ил 1лИИ
хГ1их2 з о А Гх 7и лх ИлхА 2Гы А зах Г
> о 
Тхлац ызхАИА Г л Гх И а ц аИлАИ 1зхци -
з лИ 2АИ ыязхл лх ацнГц И 3хзыл 3х
аляи
уи х1ИлхO Иа АхИ иL
: аи БO L
Дхзхн -2Гиц л Ги ц ниИ лхы O
 лиO
У 2 цих 3хызИохАИГт охП з 3л цх2 И х-
и злИ3 лх ихлац АП3олА иаИлин Ара о цА -
зИл< хнлхн 1Ахло… 6O
ТцхзИ 1АхлоO O Д х1Ил лхГ ГOO х цИГицл
ГАыИO
у 2Гизлл цахах 3хлПАх з Г т Или
Оиыхит 1зхци зO > ц хл хА2 цИ2цхит…лхГАыИАИ ииO
8ц3 АхГх ГАы цГиАлИП 2АИ Гиц-
и Г и Гаци Тхлац ГацАГП ц ы АБхП Гз н
ит Д цИГицл АГахА Гт ыГПит и лл х3их
5ха А за з ллн 3лхИ цИза ыИл зц-
лл ц1хит и Ата ыИл з ц Г Т зхц 2А А-
л Тцт зГихзхАх а лацилхП 3хыхх а И аха
Гыхит Зх Ацл ли ц 2А 5 иАтл о ц ых
лх о А ыл хна л Г 7иИя-и з3ПиаИ оАхыаИ… х з и
а ииыБИ л зя цГГаИя зГ лх х3иля а иАхя Г
ГаИыа н лИ зГ з 3т и И ицхлГ ци Гз н лхныи
ыАП 7иИя ц2Пи цПиГизИн ли х ГИихит а на лИ
лт ыхБ ри
Ол ГГиИАГП злИ3 Г ы з АтГизИ лряхА цИ-
Гицл цИГА1хАГП а Г ыцБИ И яхА ы н
Гхит
ЗхцхзИитГП з и иха И а цц-ци з н хицИ иГр-
ых… ла лацил ы хА л з Гц н ыц аАрП
л Г з цз ицх зх
5

УлИБлИ ГцхзллИ Г >АфхГи ли-ли ых И
ыхзхА Г2П 3лхит Д 26 Гиц з а хлыИц а -
хлы зхит 3 и 2 л лИ о з цИА Г зГ и -
их а И ы 2Гизхя 2цо з н БИ3лИ зГ цхз-
л и Ар2ИиАр БИз иля АГ ГИит А а их
Д я ц 1о цПах з2Ии цфАаГ< Ар2р хазхи цИр
цхГГ хицИзхит аха ц ГицхлГиз ыАП я ых 2 П И -
2ы >ихф цИП ГАБ2 цх3Mыхи АИл Гит Га-
ГИГ И ыцГГИн ыАП АлИП а и ц н Г6Гиз-
ри и Ата ызх АахцГизх< зИит з ыаИ И л ы хит
ИАИ И3 лИит 2Ги ПиАтГизх зы6И а 7и н Гх н
ыцГГИИ ГАИ лх з ыа л язхихи 3хцАхи х
2Ги ПиАтГизх зПБи и2П цах И л ох А за
хГи 3зци 23 зИыИ н цИИл я иП лх Гх
ыА цИИл Ал х з ы о ыИиГП Ар2 н
Д иха Г Ги ПлИИ ОАтя зГа лх оАх3х хАГП
 ыацллн ГцлП Ол 2Га лл з ыИА аИГи а н
 Ацл н Ги на И 2ГГ ГАлл яИяИахА
ОПит Гз А тO цПзалА ОАтя зГаИн
Иаха ли 3х ыАлл И лт ц зл аха цх3-
ызИБл н 1ихиИз зиПлАГП ГцлП И яИяИалА
ОАтя зГаИн ГязхиИА о 3х 1Из ц и И зГицПялА
ГцлП ГА1л з32 АилАГП ы ца н ОАтя зГаИнГ 1А Г ц3т2
NГит и2П я ит ахахП-и о цы Гит 3х Гз н
а цх2АтL ц цхА л Г 3лхзхП зГр оА Гит
И л Гил Гит цзя хз1ИяГП ицхфхциля
ГА з Т оы ГАБИ1т БИз ил L
ГцлП зА Г2П лхыазхил Ол ГихА и ГАБ2
И цхы зхАГП БИ3лИ и Ата ы ыцтр
5 цх2Ат з ц я ыИи и зхцИ6 ахИихл цз о
цхлох А3хцл ы А БИА л аххП ацхГа н лх ц -
охц
ОАтя зГаИн 3хы яГП и лИБлИП
NыИлГизлл Ии о л Г А а лзАтГИзл ц -
ыИит цИах3 Д ицр хя Гол Иит олИыO и лх 2ихф ц-
Га а цх2А ГАыи лИ хит Га ц фИоцхАтл 
ОАтя зГаИн Б зцлАГП лх ах2Аахя иха и ф-
цхБах Г х3хАхГт а 3цта з2 а л Гз 3х зцх6-
лИ о А з И ц ГАы зхА зГах3хит ло ы зхлИ
Гихц 
Злх1т П ихрL Гц ГИА л ГицхзИз
хц
Злхр фАо хиИл аИзлА 5 Аха
L
Т2 з ыц 2л ГиПяL ДГиц Иит а хлы лх 2х-
а з3зхит з цБллн ахцхА И ы о цл зГИит
о лх ц
= иИ иАхиИП… лх Гх ыА П ихрыцо …
ДГ ихри ыцо я 
Д ГАылИ о ы П лПА  хиц ГлП з
з Г лхыцхи о ы ца А Ах з 5ц л1ихыи зГя
фИцц з
у-Г-Гз А лП и и 
О3зцАИ-Г зх12ц ыт кх3зхА з ц зГиз 23лх-
ыох 23ыАт И зГ Бл Ио л лх ИлхиL
NГит цыА БлИПL
= иИ Гит… 3А цИ6цИАГП ОАтя зГаИн
Г лПит аха Га И ыцБхит з Б зя цахзИцхяO
NБИаИ ыАП цахзИц а лИАИГт о Г ыИл Гихц1Ин
 6лИа 8и и Г 7иИ Гцлн ГыАх1тL и з -
ла хи з ыАП и2П ыцоИя хиц Г зO Г2хL ДИГ2хиL
8= лх цз л лБл И л 7и А1 и2П лИ-
хи уИГхитL : цИ1Ари А1о L
5 Аха з 7и и ылт 2А ихаБ л з ыя л Б
 Г зц1лл ыцо н цИИл яхцхаицх Го2 АИ-
л о Ол АИА фИцИхАтлн изи и лххАтлИах
5М8 и азхциИц  з 2АИБхн1 Ао ыИИ зы-
АИит л Г ои ГАы зхиАтл Га Ата лх ГM л 
БИАт ах3лля ыло И 2АИ3а л язхихА х Гз Ия
и 2 А Г тП ц ы АБхАх аа зхит з узхГи -
А N цыГи ПА зц 3з лИит иых И Г 26хит
7и л з Гит Бл
Дх Гах3хА л цИ цл з и иха цз АрцИП Иц ИГя ыИАх Гц ялит цх3 оАхзл ахАИ2ц 1их-
2 фА их И ол злл лхныиГП азхциИц ыАП зГя
БАхр6Ия 5ГихиИ оц ялит… з Г ГА азхциИцхя
= 1АИ о ахБ
Ол зАа ОАтя зГа о лх хА2 ОиБылл н цП-
н ц ныП Газ 3т 2ГГ ГАлл ызИБлИ ицИ-
Ги з 3хцИАИГт з3оАПы 3х цИ иацир ызцт ц2-
аИ лх ца ахИзхАГП цх33ПзАллн 3х а
Д ц2а лИ 3хГиИоАИ фИоц з 2АГ н 3хГиИцхл-
л н ц 2 хац 2хиИГаИ Иц7и иАиз1р и
1ицзхАх И 6 з з 3ыя ихр6рГП цИлПит Ги н-
а Г Ицл 5 оых Г х3хлл И3 2цхБлИ 3хфИаГИц -
зхА Гт Гиа ах2Аа з хА2 л ах3хА Гт хи-
ц Г Гх2ИГ лИП хиц Г Г Ги ПА И3 зихцх6лля
оАх3 И Иа и
>АПытOO 3хз ИА ОАтя зГаИн
[-ПOO и зхцИ6 ахИихл цз о цхлохO зацИалА
ух1х и ИГох И ГихцхиАтл ГиИ лх и н Б оц а ГиИ
Т и 3ыГт… х7ц 2Иа н 3хлИ х1тГПLO
Иаха лиO
: LO
ух1х ыцлА 6а н ацхГлА И 3хяиА
ка 2АыГиз зхА лы 2ц о А Г цы А -
БИА Гихц 
K… 1ицзхАх… Ги ПА ц Ги … ц 2 ц ихА
ух1хЗх LO 8и LO
K… иха… аха 2… ихА… ицт ыАП цых-
И ух1Ил о о А Гх цИ1А Гт 2 цИ2олит а Гх 
хАлтаИ лцх3АИИ 2азх ДИл зхи и зх-
цИ6 ахИихл цз о цхлох… л зи цИиГПO
5и аАр ыхАL уцL ихиАт =Пит лхцПы зO
: ицт 1А з л Г изцх6лИ Гах3хА ОАтя з-
ГаИн И охГл6 зИылИ ыц 2тр ИцалА ицх
У 1ицзхАх л ихи… я алА 5 Аха х-
А 3хлПи 3лхИи
ОАтя зГаИн цхГГАх2ИА иА з хы ИцхАтГа ацГ-
А И 23ы л зцИАГП ацГ з лИ3 ллр лх2-
цБлр 3х ыАИлл и2АГа Гц н з ы
=иц ;АтИ и 3а Ар2И1тL Гц ГИА 5 А-
ха
х И 23 3аИ ыцт х язхихи : и L
: ц Ги з и и и Г 2лП а цП ацГ
аИА к Гиц зИ Г ДИ1лзГа н… и и ГИлИн иця-
7ихБлн
ДГтL
ДГт
УзхБхр зИ А лАИГи з Гах3хА ОАтя зГаИн
Т 7и И я иА ах3хитL
Ти П 3лх1т и ы хАL оАИ 2 цохлИ3 -
зхит и зхцИ6Гиз Г оцхлИлл н изиГизлл Гитр
ДГицА :зц ц Х ц 1И 2х2аИ оц2АИ 2Ми ахаL
 ГахБ 2 охин л зн цГГаИн 3х ызГиИ и-
ГП Би И3 2ха з о цыИП 3хГхыИит ыИл ГлхцПы
 о ц ы = х ПилИах хцяИиаиц лАт3П Т -
л Гит хыхлИП 2ГИзх > цИхГ лх-
1И ;3 ызяГ и иГП цхГГИизх ГП Г о ц ы
3х 2иаИ х цх3лИц Г2 хА оИ а лл 
У лП и Б ГАт ылх 2Ах Гах3хА ОАтя з-
ГаИн =цИзГиИ а цх2Ат з цПы а И ахихит л зя
цГГаИя з 3х лт 2 Ат1И ылтоИ уцх3
ыл Гихли кГи цхл ах3Ил з яцхл хиц Г з
А иля Алихя : и ы хА лАт3П
= L
Уи Иит а о -лИ2ыт 3хя иГП 1зцли хиц -
ГИаИ 2хлаИцх 3х 2 ци Г а А ГлИах И лх 1 и а -
 иИ л 2ц1тГП ГАяИ ныи цхГГАы зхлИ х…
= АИГихАИ ГАлл ахциИл
О П ы хА а оых а хлы зхА Газ нL -
БхА Ах И 5 Аха Дыт о ылПит Гх Аи
цх3лГиИ 7и Гх ГиИнлр цхы Гц з цИц зхА 2
3хзхця х 2цхил о я ых Б ли И 2А 2 узх-
Ги Ат лх1
: и 2 оы 2АL
ЗхГицАИАГП цхГГыИиАтл изиИА 5 Аха
Тха я ит А за 2 2АO : 7и и БИ3лтL Тз р
хит =итах а оых Б ц Гзи Т л 2цх6хА злИ-хлИ< ГнхГ ГИзхиГП хГГх лхц ых Гихц1 Г ц -
ах з и и ИлицГл Д А ы ГиИ оАПА азхГИА зГ
лИо БИ3лт иха ИАИ Илх Г Ги ПАхГт И зыцо лх
ГаА л Аи И ахцтц 23 Гихахлх ылт ц БИит л -
Би =  2L : оАя аха з ицр 
Т ух2АИлх лИ1т Г о Ги ц БзИа L
Д А-2ха из н ух2АИлO Т Б зи ц н Анилхли
Ш Иыи 8ц3 зГр >хАиИа ц иИз фА их а оых зГ
охнаИ 3хацл лх и л цхГГИизхАL Х 1т н-
иИ 3хязхиИ хАн и цылн И ын а и 2цо
Х 1т Иц И3зГиИит цзИ 3Ио3хо лх цхыИ з уи а-
о Ат  Б1т зГиц Иит цхцИр л фИццO
ТИИлн цГГаИн 2ли цИ ц 2ГГ ГАлл ГиИ
Д ГихА 3лхИи
ОлИ Г ицАИ ыцо лх ыцох АхАИ И 3хГ -
ПАИГт
х1Ил л лхАхыИ1т Гах3хА 5 Аха
хАхБ х язхиИи 2 ц и з Г ц а лх ыИл зхА
ыАП хА о я ых
5 иА л Г 2ц1т
у 2ц ДИ3Ат ф цГИцр
ШихлоИ Гц3хитL
Т Б ц 2А х
: аха и Г Гих лих ылИ 1тГПL
Д БыГт лхо лл н з ы : з 26 ли л Г
цхз о 2 цих а Атцх И А илцх ы ылИ6 У лхГ1Гит иГП и лл ы х1т
Гы и з 3т 1т ли лL 5 Аха ц зА хАт-
цх И лИБлн ац а Г иц з н ц ц3И И злИ х-
иАтл Г ицА Ия ц зцПП ИГи и лБл о и-
зих Быхит л ГАы зхА и и ы Гихит Бл
и о ыл И л 3лхА 7и л яБ а хлыИцх
6

х фАхо И орнГ Г Иц-цлхO ФАхо И орнГ ылПитO
Д А3АИ И зхихАИГт з ГИ3 иИ ицяцзилн
о ГыхцГизллн фАхо И л2Гл ацГи о цл-
 Гло хлыцзГаИн
>ц ГИАИ цаИ и а 3цта з фИцц л а хл-
ы з Атл л ГАы зхА < зц Г И иПлАГП хиц Г-
ГаИн ац 1лн Гиц н ыхзхП Гихзлр зцхза Г
ГлИГя ыИиАтл н л2цБл Гитр ГАБха
уА1хн цИах3O =цИлПи ц1лИ зл зт цзцх-
иИит :зц ц з хаиИзлр АхзыИлИц зцлит н Гих-
иГ ынГизр6н 2л н 2х3 фА их О2MПзАПр -
ця ы лх л зн цхГ цПы а у 7и о лих а цх2Ат
цз ыИиГП з цБИ ыо и заИ а 2 р- я ы х-
1Илл н И ицр л н а хлых < цИзГиИ яхлИ3 
з о и зл Гит ыАП ыхИ 2 ц и з лх оц2л зх-
А Т АИзл цИГицл ц зцИит И ыо и зИит а
цИ и АИзх 5 хлыИц >8-г зыАИит Арын
ыАП ц2 цаИ цАз н х1Ил 2ГИит цых-
 ГИАИП Г 1ицзхАх лх 2хААцГ цАП ххци
цыИП оАхзл о ахАИ2цх з цх2 Г Ги ПлИO ДГ
а хлыИцх 2 зя хГин И Гихц1И а хлы ыхит
Ахл И цлт л 2я ыИ я цх2 и а Г лхыцхиИ
л Ат-л Ат = 3ыцхзАПр 7аИхБ Г ця ы лх 2 -з н а цх2АтO
ЗхиПлз1хПГП х3х И Ах и лхАтл Гит Ги лх оы
2 А И3 АлИП И цхля цызИылИн лБАИ
з Ги цох
Оизи л ГА-1O
ДыцБхз и цлл ыз Г А зИл н Галы
зы ях изи ц 3зхА Г цз АрцИ лл цх3л 2 -
 < ГАИ ылИ лГиц нл и цзхАИ<
уАБИ ОиГизO и ыцоИ ацАИ ГзПи
ГА зх ах3лл охцахлт <
УцхO УцхO УцхO
у хцлн 7ффаи аАИх АИАГП аха н-и
лзлПил -оц Бхр6Ин Тха зц Пил ц ихАИ лх И-
иИло ГицАтц
Д илИ зГн ц цыц ОАтя зГаИн ГА1хА
Гз н о А Г Г Ги ц л з иц цхз И з1 о А -
з а и цхП 2Ах Ги н И оАа н4 л лИА иха 3х
Г 2 н а оых ызПиИаАхГГлИа зИА цзн Гихахл
з ыаИ
Д Атл O кх3 ниИГт 3хзы зхлИП 
Д ыГПит цИ1А ;зхл з-уыт н И ицПГллн
л з Гитр л ыАлл ыИлИАГП лхы 3хзил н х-
а н О2MПзАлл лхИлхлИ ц ыИА з л иха н
2 охин ц Бхн ГАн и цл ахААИоцхфИ-
ГаИ 2аз аА лИАИГт И Г1ИАИ аха хиц ГГаИн
Гиц н а хлы< з л о 2о хц1OТцыл ыхБ ИГхит 7ли3Их3 Г а и ц зГиц-
иИА 7аИхБ цИах3 а хлыИцх ИГхА л ха -
лц-и лх1х ГАБ2х 2цАх ыАИллн Г ГА 
6иИАИ Г2П ыИл н Г тн ГхПлл н зАИаИ 2-
6И 3х ГА ыхит л зр БИ3лт ИГи цИГа 
ацнГц :зц цх
Мя ОаиП2цтГа о зГицАх 6 БИзи з оц 3ля
2з ыхя а цх2АП ; з и 7и 7я лх АлИА Гт Го -
ылП1лИ 3зхлИ  6 з р ци з 3т ИO
 6 ахБ зГ аи Г1ИА я ц лИит з-
АИаИ ИыхА уз 2 ы кхзлГизх И >цхиГизх и
Гит ц я з ц я злИцхя И о лт з ГцыцхяO
=х Пит 2 ИГи цИГа зГицА Г оцзхи лхГ
5и 3лхи ;Ги цИП Г зц1ИАх ыИхАаиИГаИн зИ-
и а И л ГБыл АИ лх зи цИит Гз р зАИар ИГ-
ГИрO
: ах лхы зГ ГИА иыхит ыо и за а цх2АП
5ых  ны L ДИыИ о з цИит 2 7и 6 цхл 
 ахБын 3лхи оы лхя ыИиГП цИИлх зГя 2ы лх-
1н л о ГицхыхАтл н к ыИл 5ха А Гт з ГзП6л-
л Гихц оИ л< Д 2т ГП Гз 2 БылтП Гз р
Г 2Гизлл н ца нO ; 6 ылх цИихих цИя ыИи лх
 < Тц6Ии иИцхлO
Зхыхх иц2и лхцПБлИП зГя ГИАИн 
3лх и зГт >хАиИнГаИн фА и ГАлл Г лх ИO ;
л Г лзх ГП з ах3хлИИ лх1 а цх2Ар зГ ц-л н 6И и и зхцИ6н цБИр И з1Ги П6Ия
ИлГихлцИн
Тха И я иГП з ГаАИалит< >цхитП 6т 2АИ3ахO
ОфИцц а цх2АП ГА зл А ыАИ ?Ицх хи-
ц Г з Ал А ы 3хы ц ыхц о з цИиГП<
кГГа хиц Г зГ АO
Г ллл л зн цхГ цПы а 2ыи Г Г 2Гиз -
зхит цацх6лИр тПлГизх И лхц1лИП ыИГцИАИ-
л лх а цх2А ДАИаИ 3хыхИ 2MыИлПри АрынO
Тцт ахБын И3 лхГ ихи и Ата 2 ыл <
и 2 И лл  2Ах ы зцлх зАИахП Гит ц -
И3зГиИ 3лх лхиАтлн зГицА И3 2ха з о цыИПO
ДАхП 7иИ 3хИГИ П 3х иИА и лП ылПАхГт
и цхицх И лххАх ацБИитГП о А зх Д хр и
7и ГнхГ Бл Гах3хит ахБы 
Д цаИ ГАыл цы А БлИр Аоа з 32-
ыИ о ыИцаи цх 3П Ги оылИ з о А з 
ОАтя зГа о цацхиИА Гт И л л о Г оцит АыП-
л хАтц Д цхАтлн Иц о зцлАИ ГА зх 5 А-
хах з 1ы1о 23 Гиах И 1зцлз1о фцхБа
ц3 зГр ахри лх ыИзхл<
8о ГИыИ1тL Тцт 3ыл ГИыит оы а ыхл
Х ц 1 2 Г 2ИГих и Иит а хлыИц
8и - L
Т о а л лхы 3лхит лх1Ия ыАхя
кхлт1 зц лИ ацхнлн цNцлых и хялАГП ОАтя зГаИн
Оо L
: о 7иИ з6И л ахГхриГП Nо ахГхиГП Иы А -
оИГа Г Ги ПлИ а хлы И иГиГизИ ы АБл Ги-
ля цГиАлИн : цх2 их лхы хицИхАтл н
хГитр И з ц зГизх лИ АИиИГаИя А 3ло з лх-
ц иИз Гх И зГ ы Гихзхит 2ы х яцлх  Г2П
3хицылПитL
: ит Ар2хП ц зцахL
: и лИ 2ыи ц зцПитL хАИл Гит 7аИхБх
И цПы а з 6лИПяL уа Ата зА3и ОлИ и з
цАз  А3иL
: ГАИL
М ;лИцИхиИзх ГлИ3
Зх ИлИцИхиИз ГлИ3 ГицБлт И зГихзАПри… ГлИ-
3 Зх  L
=И лц з ахихит 2ы = з Зх ылтоИ
5хаИя И лц зLO >цыИ1т Гз И ыиГиз L
Т оых ыихи з Дх 2ц Гт и цзн о ы лх
фА и =хАL Иа о лИи л а А1и Дт И
и2цях ГПO
У3лхр Ар2И н фА и з3ы ялА 5 Аха улх-
хАх ыАх и ы х а оых Б и л Т и
л лИ х1т и ц3 лыАр хаГИ зГ зГ
2ыи 3лхитL
ОиаыхLОи зц2Арых ;3 з 3ыях 3лхр иаых л
и Ата ц3 лГа Ата ылн зГоых зГ зГ 3лхри
з и иха фА и Гиц л ; и оых АхахАх из П Газх з
 цы зИр 7их ны1т
?олы ГиИ их ниИ з ? лы л Г зИ3И-
и ыцБ2
5ц1х и2П ГMяхАх лх 7и ? лы лO Т л
лх Илх1т ГнхГ я зГаИя ГГиц а и ц цзи-
ГП< Д Газ з ГазO х Гх И ыц ыцх И… ц -
ГиИ цхыИ > ох
Бы я зГа н ГГиц н Г ГА3х И И ацнГ-
ц цз о цхлох Г 1ГиИырн зах И Гит хАлт-
ахП цх3лИцх з и цхз а лл ыГиИит-
ГП лхы и 2 л ГАИ лхГ цИязхиИит И Ги цлит
Тха и ылИ х ГП цИзл я 3Г Г 2 L
7

уиц ИиАтГиз я 3Г Г 2 цх3зцхиИА з цБл-
л ГИА ыхзл И ы ацхнл ГиИ Д Гл з о АБхА
2Ахо лх цлИ а и ц И з 6л лхГ зГ ы -
ц оИ< лхцхзИит з ц зГар Г ахАа з А3л цГ-
А лх ц1лИ лБля хц ИИ И фА и 3хых ыц-
БИ р ГаА лл Гит цИГицхИзхит зГ и А я АБИи
3хы хл 2А ИГ Ат3 зхит аха Г 3ИыхиАтлр ГИ-
А МиИ Гиц л я ы цы АхохА Гт 23 Гих-
л з л 2Изхит ызх 3хнцх Гцх3< аха 2 а лИит
Г з ц зГиз и цИыхлИП  АохАтл о И ыхБ
 язхАтл о ГихиГх И2 зГ ыцоИ иИ ол злл
зхыхри з ицхыИцИ лл ц ГГИнГа 23ы ц Бт И
ыл зц лл и Гх  Ахит и и лБл Г-
АИ Ахит 7и л иаых
= цыхлИр =иц l Гиц Из1ИнГП цИзГиИ з
 цПы а И Гиц нл  ыИллИ зГр ыПиАтл Гит з
Гицхл 3зцА и зхАтл о з ц зГизх И ылхБы
 ыАИАГП Г л1Иа з ГАтр ыИГхит ляИи-
цн И 7ффаиИзлн зГ хн1Ин ах3< аи ацхыи
и -АИ2 Ги И Гитр ы ц Б зцзаИ ых 2ыи -
з1л лх 7и н Гх н зцза л1Иа з 2А ИлИ-
Гиц и лл ц з цл з л оИя Г ГАхя и-
о ГзП6лИ о з Ахл ах хлИИ цз л ГИ-А оц Бхр6Ин яхцхаиц Оизи л1Иа зх ИГи цИП
ыАП лхГ Г яцхлИАх Ил яцц Г зГизлл из-
хА л Гихл1тГП 23 ыИл о ыыхлл о Оц-
лИз цГаиИз И 3хицылИз1ИГт з ИГахя зГаИя
а лицхцо ли з =иц 2А хА 2 ГИл ллих
иц Гит И Г и ах хлИП 3хзц1ИАхГт Д цыл н
цх3 цГГаИн лхц ы 2А ГхГл и ол цИых Г Ги ц л
зАхГин = Га Ата Ар2И н цИихи н лл1лИя -
а АлИн И3 зГн Иц з н 73ИИ ГихАх 2ГГил -
зи цП хП л з цроИ л ИАн ац з Инц
ы Ги нл ыИзАлИП и лИ з =иц2цо лИ з 7и
лх1 л1Иа з2цо Газ лИ ыхБ з >ц3 з
ли ы ГИя ц х ПилИах л1Иа з 2И3лГ л И
о хлИГи4 2А 2 аха лАт3П 2 А Гил И Гз -
зц лл ИГцхзИит ГнхГ 7и ИГи цИГа 6-
лИ
Х 3Г Г 2 3хаАрхАГП з и и а хлыИц зА
Гиц ИиАтГиз (ц ли ц 2 цы зхлИ) ГИАх И
 ыИллля з зц П И з Ги ГАБ2 х лБл
хицИхА И зГ лх Гзи оы о ацхА аАПлИА з-
лИзхА И ыхАБИзхА а ц ы ГихзхА хфИл зА
2яохАицИр а и ц н зГ ы 2и 3лхИА Гт цИ-
2цилл з ацыИи Г ы з н ии ы2ИзхА 2хАхлГ
7иИ ызИох ГцхаАх : Б з л з о ы фИлцхз-
АлИ ацох ИАИ фА их охГИА цхГи ц л н хГиИ -
ах3хлл р 3хицхи з и н ИАИ Ил н ц Т Гит<и ГлххАх злт ых А БтO х и П оАПБ аха
и 1т з АлПит цИах3 И ац р и2 цхГя ы
лхГа Ата Г о И 3хя 5циИиГт и зхцИ6 а хл-
ыИцO ; ациИАИГт< ицИыцхит ызх ф7и ГцхзллИр
Г 7иИ ця ы АИц хцхАИиИа ГА ыз нл н
ы 3 Гл из цл о 
5 хлыИц з ГИизхАГП з ыя Г иАИз ГиИ И ИлИ-
цИхиИз Тц2 зхА Гт т зГ л ц ГП лИо 
хллх л2ГлхП з ха л заАрхАхГт узця л
ГхА Гт лИо ац зо з ц з И хих ыц Гит
оАхГИАх< ДАхн и я 1т ах и2 л 3хциИАИ
ШзАИГт ц2Ин а ц O
= АИз Гз о ц ых ыя зл о Илах лхц ы ГАо-
ах зхА И3 ыя зл н ГПаИ И 3х1зАИАГП Дхы-
лИ И3 ГПаИ 2л Г цПБл Г иациИП И ла -
и ц И3 а и ця 2зхри цИПил И =цз иац-
иИ ПзИА Гт и цАзхП ГИГи х лхя ыИиГП з Г -
Ги ПлИИ я иП лцх2 л ыыхр6 ГП лхАхыа
уихц1Илх ицр ля уИы ц зИ зА3 злИ3 з ц -
Атл иыАлИ И 2ыИАГП и Гх х цАзхП х-
1Илх цАх Ои лы Гихиах зИих Ил з И А я о Гз-
6лИП ло з ГАылИн о ы цх3зИАхГт 2АИ3 ц-
а Гит И ицт л зыИА И3 ахц хлх ц 2 аИ И
цИГиц ИА лх ацИз зхин л Г< аИ ц 2цх3ИАИ Гихц-
1Ил ицр ля з хГахцхыл о ИлиААИолих МиИ И
ах И л зА з зГя лхцхзАлИПя И 2лхцБИАи 7Ааиц и ц а ИиГП лх цылх3лхлл 
Ги л цыхи л иПоИ з цИз ыхя иГиГизри
уИы ц зИ аИзхА Гх Г2 И ицхзИАГП а 2 ц хл
5зхыцхилн 5 лыцхи ацБИА аха цИзП3хллн з -
ацо 1ИАз н х1Ил ыл н ца н л оц 3ИА 3А
ГИАх х ыцо н ыцБхАГП 3х Гцыц
Т зхцИ6 И хл зацхыИз цИГиИА уИы ц -
зИ цИ лхы цохлИ3 зхит
ZИ3лт цПы л о 2 ц хлх 7и ыл ГА 1л 
ГицхыхлИ< Г 2Га ГцхзллИр Г лИ 23ыцБлн
ицхлБИцх И и
N6 о 2 А3ллл з 3 иИАГП 5 лыцхи 5х-
аИ И 3х L JИ И 
: з ия 1ИАзя а и ц цИ 3 ОлИ Б лх-
Ги П6И х АБхи зГ цхзл и Ата ыАП 2ихф цИИ
8и 3лхИи ыАП 2ихф цИИLO Т и цИ ацхГИАL
Т Ия АхИАL Kа цт-цИ  ыхзхн… з3ы хАO
Kа цн зхГ иц х цАт лхГ ыИл
; и L хА и2L
 Ия ц ГиИ ц3 я ы иПо ыГ ыИлИ 
Д и Гит Гихц цИахБи и оых ы хр
уИы ц зИ ГахахА а 5 Аха зАхаИзхит Гз И
 иц2л ГиИ
5 Аха ыз П хАтцх И аха ихцхахлх ГлПА Г ло
аИ И 2ц3оАИз ц иПлА<
: 7Ааиц цИз ыL=ц з ых и ыИлх ц иПл 7и ГиПаИ
Х =ГиПаИ : оИыц ГИАИиАИ и Г ицАL
Тха и л 
 ИO
 ц хАтл УА илИиАИ Гх И ГыАх Х ц 1
2 и Ата Ги Ах л ИАИ и ц 3л н БИыа ГиИ ы -
Гихит ЗхАт И ц 2 
уа Ата L
?Ииц з ПитыГПи… и зхцИ6 ахИихл цз о
цхлох
= ы хр хы 2ыи JИ 2цИ = ы н цИ-
ах3 ; ыхзхн ациИГт ациИГтO
ГИыцхзАИГар БИыа Гит ГцыИ о ц ых з3Пит
лоы О2цх6хитГП з 2х3 фА их 2А лАт3П Ар-
2хП иах Илф ц хцИИ Ар2 з ц Г И ы 3ц-
лИП ои Г цзхит 3х ГА = ци з хГицГаИL
и Б Гх 5 Аха ГихА ы хит =цИ хиАтл и
ы хА л о ыл л ГАт аа и ц 3л н
БИыа ГиИ з хзи хох3Ил Гцх3 ГихАхГт 3х Га 2ах И<
Гх н цП н И а ц иаИн ит а цАИ зГоых цоцхБ-
ыл иГиГизИ ыло Ол цИлПАГП ациИит иАф л
Ахил н ГцхзаИ<
Дз1ах И3 ГАхзл о цхзАлИП >хАифА их 2Г-
 а ПиO хоА цыГихзАлИ 7и цфАаГ< ыАП
А1лИП ГзП3И и 2 л ифи2 АИАх и2П ыз1ах
 2Гиц л и иАф лля о А Г з зхзИА лГа Ги А из цлИ ы цл н ац1а н ц фГГИ -
лхАтл 3х2 АзхлИ иАф лля ыИГиц з 1И-
3 фцлИП о А Гх лхИлхри 2ыИит л тр И ыГиц-
ахит лх оА ГиИ ТАф л хзи 2Гля цыцИП-
иИн ыхни БхАнГих : 1иаИ ицИ и их а цлиц
 2АИБ
= ыИцаи ц хзи хцах з Ги Г о я 3ПнГиз
7 ях ц 1АхГт цх1ИА = ици 2А о а цИл-
зн а Гир Гихц о я 3ПнГизллИах 21хцхл АИ-
ц зхллн ла оых Ги А з2Иих ы 2ц о а цых -
цГихз1хП 2ит а зц з н ы ц Бах з цГ а и ц н цИ
Гихц цПыа и цхА иха лххАтГизлл И 2хоц -
з =н3хБ з а лл ц  охц лИц зхА Г Ил-
ицтц < цх3ыц3охлл И ц Гз1И лх цГГ цхя
;ахцГ 3х АлПАИ А зИл оц л о ыз цх 2оцИ-
Гин хГфхАти з лфиПля Пилхя изхАИзхАГП Ах-
Гих И И цБхз Ги з ыИцхАИ зхАП6ИнГП 2и л-
лн 3х2 ц 5хциИлх оАх цх3БхА 2Иит цф ц хи цх
И ГиыИит Г2 ц6Иах лхА о з
 и з ыцо ы ц о н хАтл Гах3хА ыИца-
и ц оы Б П зх з 3т 2 а и ц 3л н БИыа ГиИ
 И иха А 1ГитыГПи ц цли з х1Ил лх хц1-
ци зГах 
уи АИиц з ГлИ3ИА иц2 зхлИП 5 Аха л -
БхП ицт лБл а АИГиз зГо лх ызх (х ц 2L
х иаИL)ДИцаи ц зПА н А2а н цхзлПА Ги ызГиИ ыИл
И иГП аха зАИИл лИ И иГиГизр6И з
цИц ы
Д АлИлоцхыцL Гц ГИА 5 Аха =иц2ц-
БцL ; л л о ц3ИцхП Г2П ыГиИА фхлфхц-
л н ыИ лхГи ГиИ о ц ых
Дх ых а лл < ГиИ лхГ Ал 1ихл -
и И ыло ли
 П Б зхГ л 3хыхц ц 1O
уихц1Ин 6лИа ц1А а цИзл И -
лПил и цо
K зх о Г Гз н Ги ц л ыхит Пит А за лх
… ГахБ лх ицИ ылП ыАП цх3ля цх2 и 5зхАИфИ-
цИц зхлл ГцИхАИГиO у зц1лл 2ГАхил 
=цыГихзАПр зх1Ия ГцИхАИГи з хБциГП И
 их6хи зГ и изИлИзхиГП 8и П хиц Г з л
зИыА Ти Гз И АрыИ 23 цх2 и ГИыПи и з
ДхБ 2Иыл ГА1хит…
8о Б 2ИБхитГП : Г АПцаИ зхГ лиL Зх х-
ц и лл ы о з цИАИГт 2 = оИи И з о ц ыГа 
ицхлГ ци хL
Оиаых Б Г АПцах… и зхцИ6 ыИцаи ц… : з и -
о ыхит ГцИахO 53 зх ГцИИит БА3 ы оцли
7и Б ацхГах зл ыцБхит 2ыи
Д ГиИ Ги ц Бл и 3зхАГП ыИцаи ц :
Га Ата L5ИА оцх з Г ц а :L ицзхр и Г2П< Ги 
5ИА 3х аИА ы 2ц L
: 6 и зхГ ГитL к3Ил-и ли а лл L
= Г ицит лхы зГа изиИА 5 Аха их-
ПГт цИ лИит ахаИ И лл ац1аИ ГАБхи :з-
ц ц ацхлцх И И лхГа Ата лИ з зГ АГ : з и
6 ИГаГГизллхП а Бх лх ГИылтП хL У зхГ зыт
зл ГИылтП цБиO
Ми ахахПL : цзиL Д цА лхяL
кА л зхАПАГП 5 лыцхих з 2ц3ли з н аАхы з н
Гцин з ы а лИ3зГил а 6 з зц лх ах-
ц лих =цИ ллИП  ы ГИя ц л цИы хАИ
О2 л Г зц1ИАГП И лх3хзицх 5 Аха цИз3 лх ох-
3АИ ГИ хиИлн хАр ИлИзн Ги АИиц зн 2 -
л а и ц 3л н БИыа ГиИ
уИы ц зИх а лO
уИы ц зИ цИ А3 зАхБлн И Пин ГА цхГ-
ихГаИзхлИП цн
ДцБИ ; и 2 язхиИА O
 ГАИ Гахли зхит 2 а Г хА2 злИ3 лхы
лн лхГыа н зц Г ы аи ц ОАлз ц иИз 2ал -
злИП хаацхил 3хГиолин лх зГ о зИц По-
а БИз иИа
>цхицO ц лИал злл з 33зхА л Г аха н-и
Гихц цБИ л н иГа н 3х2 иАИз Гитр ДГя ц-
ыцБыхр Иит 7и лАт3ПO = лИ хиL лАт3ПO= АГихахлх 7и ГА их ицхзАлИ иах3 а
Г цит з3ы хни фИАтиц зхит ц3 ц иИз ох3-
лр а ц 2а л охи
Дх л 3х а о з лхГ цИлИ хи и зхцИ6 Гихц-
1Ин Анилхли
K зхГ цИлИ хр 3х ия аи з Гит ХцИГи -> -
о Ар зхих хцохлц зах ГзцА лх 2 Ат1Ия
2 ц ихя И зГ 7иИ ц И оА ГиИ И лхц ыл Гцы-
Гизх л цИ лПит зГ цхзл л Би
: и БиL
K и2 ахБ и БиO УБ А1 1хцх1т
Гцх3 а аинАт Т-м0 Гихахл я А ыл н з ы И А и-
а о А з =ц-ы-ц-Быхр< ицхзАлля АИит
л 2ы 2ыи ыяхит иха
ОАлз Гц ГИА 5 Аха х и л Б1т Гцх3
ы 2хзИит иых о -лИ2ыт Пы зИи о и 2 ИГаАрИит
 Ал Гитр цИ ллИ злицтL
8о L Т Ата цИхлИГи о ахАИП иха л з а Ааи
а цх2Атл н хиаИ л зя ыИи
… 3АлаИ…
ЗАлах лх Г ИыГПиИоцхыГл ГИци лх1И
ыцха л И6хри И три Г а нл O
: и л триL
8и л три и оц3и ряхри И а Ари уз А И
8

ДГ 26 1зАлИ лх а цх2А цИ 2цихА и
2 ыц Гит а и цхП Г 26хиГП АрыП Г лххА цх-
2 и< оАх3х 2 ПиГП цаИ ыАхри Зх цх2 и н лхИлхА
66хитГП лаИн 6 лПГлн Г ГА цызГиИ
и о 3лхлИП а лл н цАИ ГАыр6о И3 ГА БлИП
зГя А н И з 3лИахр6о аха 2 лИ3зГил и-
аых а и ц Гит ыя И Гит ынГизИП И ПзАПи Г2П
лИ32Бл И цыцБыхА ОАтя зГа о 5 А-
ха ?р2хП Гацил Гит ихИзхлИ 1ИАх з 1а И
 3Б и 2лхцБИ1т з 7и 1а Г2П Гх о
и ГИАтл а А1тГП
;Гихллн ОАтя зГаИ а А зцл ыхБ ызх
а Ах ИГах3ИАИ о цыГихзАлИ цхАтл ГиИ И
ззцоАИ з ИГиИа 2MПГлИ фл л 2А
з 3лИал злИ ыхцл о яхлИ3 х з 2ха з цыИИ
И и АИзх з Аз н л Г з н цИГицл О2MПГлИит 7и
лИаи  л Г А ЗххяА зГ1И И ГИАх И х-
цхл ц хАтл И ПзАлИП И хицИхАИ3хцИн з АИ И
 2ы н ых лхы цхГГыа Тха Г ац1хиГП хи-
цИхАИГиИГа Иц з 33цлИ = я Б аи -и их
з хГицхАтля Гфцхя 2цхА лх Г2П зГр изиГизл-
л Гит ках ц зИылИП ыцБГаИ 2лИ хАх о 3х
АИ И ыИяИзхАх И32цхлл иИ Ол оИл -иИ3Иц зхА И 2цхзИА 3цахА ах л л зцИА з
 иГи ц лл зцлл 2АГа оАх3 =ц ИГя ыИА
Г 3лхлИ ИГГИИ И ц БылИ з БыП (кхГГы а а л-
зАтГИзл Г ц иИзАПАГП< я иА Гт зИит И ыл -
зц лл я иА Гт Глит о А з ы я А ылр з ы
и Гит ц иц3зит ыз П ц иИз А Бл И Г Г -
2х И Гцх3 Оылха 7и оА ГАх2 < Г а ИА л
лИо л И3 лИА )
NГАИ А за л Би Г ИцИитГП Г ахаИ -и ПзА-
лИ злицИ Г2П л лхИлхи 2 ц итГП Г хлхА оИ-
л ПзАлИ ГлхцБИ< л Г 3лхлИ ИГцхзИит иха
я ит 2иИ хз Гт ыл з ыцо ицх3ИиГП ; ГАИ -
ГиаИ ыхриГП и (цхаиИах ацИицИн ИГиИл) Г 3лх-
лИ Гилл зцПиГП и Г лИ зГ з цПыа
Ол И6хиГП и Г ллИн з2цхГзхП Ия лхцБ
з 6хП з л И их цх3ц1хП з цхаиИГа цПы-
а
;ГизхП иц2л Гит 2 цт2 Г Ар2 И ГИяИ-
ГаИ И лл ц хАтл ГиП И ОАтя зГаИн з3зхА ы а-
и цх уГит л цыА БИА уихц1 Анилхли -
ыИцИлГа н ГАБ2 ОАлз 2А ыхл 2 з н цИах3
И3АИит и лхца хлИИ хиц Гх =цИлГИх Тхар
фх ИАИр зАхИА БИ3лИ лхцПы Г ц И И Гз И И
оА ГиП И И лГхГитП И ГцлП
ГПц Гц а и2O > Ат1 зц лИ лиO : и …
цх3MАГПOОАлз ыИзИАГП л ыыАтл н ГицхГиИ цИах3х
И з1А з а цИы ц Гиц з 1хо 2 Атл ыхцИз-
1ИГт л о н а ИлоГ
ГцлП илГГП а цыл н лххГиИ цхзл ы1л <
яцл Г лИ И Гит цх2 их лИя ихахП ОАлз а -
и ц 2Ах 26хлх хииГихцИП ц3Атихих 7аГ-
цИ лих зMяхА з 3хых А ил 
Ол иыцхИА ИААр Илхи ц 3хзхцИА хн 3хаИлА л -
оИ лх Ги А И цАИГихА 2лИа лхца А оИИ Т цИП
л цхы зхАх х цхаиИах цыГихзИАхГт ц Ги 2Г-
ц Гзил н Ол АрлА з ИААр Илхи ц а зцПА з
л Г зиПлА цы 3цахА БИз и ГихА ц2ц
Ахы лИ ГИла ацГАх И ИГцхз зГ ГцыГизх цх3-
цх3ИАГП ло ыр6И <
Дх и П И >яицз и АИO
Оц аИлА хн И ц хаИзхП Гиц ИиАтлр АБ
лх Ги А яА н ох3и н 2MПзАлИн хзи хиИГаИ
3хфИаГИц зхА з3оАПы лх лх3зхлИИ Гх3их лх3зх-
АхГт ШхлГ И аИА ы аи ц ыз лыАИ лх3хы з лх-
ыБы 2лхцБИит л зн 7ффаиИзлн И лы ц о н
ГБИохиАт БИцх Д лхц Ии -1а Атля 3хзИиахя з ыП-
лИГия ацхГля 2аз зизц Га 2ИлИц зхлля з
ГА з 1хлГ 2А и -и 1ллИГа 
Д аи ц ц ахА П3а -и ыхл з х П-
иИ И ГихА цх3MыИлПит ГицхлИц ГАИ1ИГП з ах1
И цхГ А3хр6ИГП х зи ц цх3з ц и иацАхГтцаАх х Jлицх ы аи цх 5хАх1лИа зх а и цн 2-
АИ з о ц ы ихаИ ГАяИ зц ы И зцхзы з 3зцх6хА
з Гиц н лхца з И хАах1н ыхл зГя ц Ия
уыхит Гцлр лх ацГ АлИП з аАИлИа ы аи цх -
ыИцИлГаИя лха И ц фГГ цх 5хАх1лИа зх з 3 Б-
л л цыГихзАПА Гт Д -цзя ГАхн 2А Гцхз-
лИиАтл АоаИн л Г циАтлн ых И ГцлП л 2цхи
ц ыл н И иахитГП иых Г 7иИ 2А лА за Д -
зи ця И 7и о 2А ы Гихи л цлиц 2цхА 3х Гз И
ГАоИ ылтоИ Гит Г 1л Иц з цхГцл-
ах л лИ ахаИ цхГцлах ДФ л з Г Ги ПлИИ
АИит цИ2х2хяИ Гз о а лиИлолих и Ата Гцы-
Гизх И з лл - цГа н ыИцИл ИАИ Б з цПыа
2Ахо из цИиАтл ГиИ
Зх ГА их6ИА о аха цз6хП з ы а Г 2хах
ТАф ллн л ц 2А 3хлПи ц цзхАГП л иаИ
Г ызхыцхи н
=цИ лхП ц фГГ цх 5хАх1лИа зх изиИА
БлГаИн о А Г Г изиГизр6Ин цыГихзАлИр
ГГиц И лл ИА ГцыИП
Ми зхГ 2Г а Пи И3 ыИцИлГа о цхзА-
лИП Д лл - цГа о фА их цыГихзИАГП ОАлз
ГхБИзхП о А Г лх лИБлИн 2хГ зн цоИГиц Зыцхз-
Гизни а ААоИ о АИ П о з цИит Г ц фГГ -
ц L
=ц фГГ ц ГнхГ 3хлПи = ы БыИи БхАн-Гих…
8ц3 хГ л зя ыИА з ыM3ы лхц иИз 3а о и -
л аИцИл о а ГиАх з 5 злГа цАа О ы -
ацхиИл ыя ы а аАИлих Бл 2А ГыАхит
зз ы цх3л хГил ГиИ А ил цИхца зхлля х-
1Ил оы иц охиАтлхП з Гз н хаацхиллта н 2ыл -
ГиИ АхГи хГГ зхП Оах АИАхГт а оц л азхы-
цхил Хх ц аха Полл а а иИцхл 3хзц з зц П
цхнГа о (ИАИ лхца иИГа о л ыл И и Б) -
ц ИцИП 5АИлИах 3хлИ хАх А зИл цз о 7ихБх
И 2Ах Глх2Блх 3хах фАИц зхлл н ы лБл ы-
цз 6лн1н 2ц лИц зхлл н ызцтр хА Ги-
хз1н Ара 2 з н ц2аИ :зц ц
УзИыз 5хАх1лИа зх ОАлз лПА  л
2А ы а лцх 2Был з Г 2Гизлл ыИцИлГа
цИ3зхлИИ =ц фГГ ц 2АхыхА и  лАт3П лх-
ИитГП< Г Г 2л Гитр ылИ хит лхГиц лИ Гх И
Гз И цИГиГизИ >зхри ихаИ зцхИ< Г и-
цИ1т И Гцх3 Ао зц ы л иха зГ И А я Ои з-
Г а н фИоц яы о Иц лИл о АИцх яИыл -ы 2-
ця оАх3 а ИГя ыИАх 7лцоиИах Гх лхГицхИзхр6х-
ПГП з лИГ л ыцох хцИлих И охГП6хП Ия Г Г -
а нГизИ 4 и -и з 7и 2А и ыахаИ а АГх ИАИ
хлГи3ИИ зГАП6И ох3 
5хАх1лИа з ГиИА з ах2Или БхАр3И И цИызИ-
лА о Гир БГиПла и лаИя о ААхлыГаИя ГИохцД 26 И3зИлИи П лхГзИГиА лхГи цхзА-
лИП фА их лххА ОАлз И 6цП н аИзах И
И3А БИА Гз р ц 2А 
МА лихцл ыи БИА зГА 2хцИи л
5хАх1лИа з Г и зИы и БИ3лт Г 1лх Аоах И
я ц 1х н и ы 2АИа зхл иха и Гацих И3
лх1о АлИП л ыАх ДАП лхоАПыл ГиИ цИ-
оАх1хр зхГ аха а ААо цы а и ц зГихАх их Б
3хыхх цИГиГиз зхит цИ ц цыц
8ц3 АхГх ыИзАллн ц Ги и н и ыИаИ
ОАлз зГиз зхА Г2П з А БлИИ 3цИиАП а -
и ц ф аГлИа цхГацА Гаци цхГИАИзхлИП хГГИ-
ГилиаИ  Ах 
; аха з ц цли… ГяхL
5ха зГоых 3хзИГИи и л о о  з 26 лх-
л о з1 ПиИыГПиИ Д з Гт ИыГПиИ-з Гт Иы-
ГПиИ ПиИ П 2 л 2 ПАГП Гах3хит
ОАлз лы 2л 2А Гц ГИит  Б иха л
Ахи зГ цИ Ги Ат л2зхА ц цли з3ы ц з-
АлИн Оизи л АИА И 23 з ц Гх<
ЗыГт лт л о И оАхзл 3хзИГИи и АИл ГиИ
зцхх : ац и о лх Гихцз1Ия И л7ффаиИзля
л 26цИлПия и ыИахя АрыИ ыАхри ахцтц И
ылтоИ< Ги 3зхлИП 3ыаИ 5и Б цхГИ1иГП з
и и а лацли А1 АИи 5ха з3ы зГ 2-
л :… ыл х А… Бл зхГ аИитL
=ц ГиИи л Г 2АрылИ 3ха лх и лхГ иц2-
иГП ГацА3лн1 ух И лИ хи Г а цх-
2 их И 7и хяли…
KГл ыА Ои 1а АтлИа з И ихл ы 2хлаИц з
И 2хлыИиГаИя хзи цИии з ; лИа оых л 3лх1т аи
Гиали Д Г6л ГиИ ОАлз  л 3лха 
?Ицл3ИИ И з 26 фИцИхАтл о цхзх лх 7иИ
з6И зхГ ли = 7и П ыхБ л ыхр зх Г зих 3х-
ити ыцБГаИ И аха Г а ААо н о ыАИит-
ГП Илф ц хцИн 5их Ил Би 2ит оИла А о з
И зицИлхц з лИя 7и 2л ГцыГиз Д хиа
зх л ц ыхыи ыхБ ГАИ лхныи
хиц ОАлз Гз 2 ыИА Гцлр и цх2 и И 3хц з
И3 АПи ц ЗхолхА з ы1 И зыхА Ах3хцилр ИБх 
Зхзицха И 2ы  цИлГ зГи з н Гцл 2А цИ-
ах3хл АБхит з а на И Иихит алИо = АП ы 5црИ
> цт2х Г 23 И уИохци о АИ1ИАИ ДГ 7и зя -
ыИА з цызхцИиАтлр ГИя А оИГар ыо и з-
а и 2 ц лИаГП Гцт3л Гитр цыГи П6о И 3х-
ы хАГП У ГИя А оИГаИ л о и з о БА 2х 7ффа-
их Би л 2ит цыцыИА ц фГГ ц : аха 6
о и зИит ОАлз л 3лхА ии л ынГиз зхА цх-
3 лИр И лхИиИр
Д Г лхыцхит л Ат-л Ат л цИГиИА ДАП А-
л н 23 хГл ГиИ И лхолихлИП 2Гихл заИ л ы 2ц -Г зГил И3 цИА Гцл ыхзАлИ И ГИихА АтГ
ГцлП 2А 3ы ц з аха А 1хыт лх а и ц н Бл з -
3Иит з ы ГАИ ыхзхит Ил оых А 1хыИ ыацИит Ол
АБхА И Г ит ицз Бл ИлицГ БИыхА ц ы А-
БлИП изАахП Г2П цтр з 3х6Ии ицхзаИ а и цхП
з л оИя Гицхлхя з 26 цх3ц1лх И ац  Ат3
лИо л цИл ГИи
= АИ цИах3хА ОАлз И иА ИА о А за
х А =цИ6цИА оАх3 И зиПлА з 1цИц Аа2Иах
Ол з Ал зхАГП
Ми и L Гц ГИА ГцлП а ГП оАх3 
=цацх-хГлн цхцхи… Г АхГа з Гитр зИзИ-
Гаи цх ц а лиИц зхА ОАлз хаацхил х-
ыхП ИоА н з А аизр зл И ыАлл Г х3х И -
ыхзхП ц1лт ГцлП ГАыИА Г Ар2 иГиз 
Оо O Гах3хА л =цИя ы лх а лИа ИоА ы а-
и ц
> Ат1 л лИо л о з цИА и и з иА
2лхцБИА Гт иИя И зИ2цИцр6 и цл оы-
лИ Гилх И3 АПи цх ах3хАхГт ыхАт1 И з1 АИц
ОАлзх ц цИГ зхА Гт л 2ал злл иа И лх-
зИГА ыо аха и ц1ц х о Ахы лт цИПил и-
АхП АоАх  лх АИц 3хацз оАх3х И л л Ги Ата
ГА1хА Га Ата лПА о А Г<
Зхац н оАх3х И АБИ Г а нл 
ТА ГцлИ цГихА 2ит И 2ГА илхП Г2Гихл-цИП а и цхП 2Ах И ГихзхПГт лх Ги л ит з-
1 и хлх цИлПАх Аоа ызИБлИ зцы л ох И
И лГа Ата ззця ДзИБлИ лАт3П 2А лх3зхит -
Аи 7и 2А ц Ги ц 6лИ з л 66х-
ц ГицхлГиз
=цИ3цха И3 АПи цх з ихр6н х ПиИ ацоА цх3-
ызИохАГП аха 2Га лл лхызх н Атлн -
3цт 7их ацоА Гит ыАИлИАхГт а Г ззця 2Га л-
л и ллА АхзлхП зцял Гит а и ц о ыГз-
ИзхАхГт цхл зхи фИ Аи з Гзи з а и -
ц 2А и -и и ах 3 Ах Гцылза з о ццхцП И
2Ах фхГихи н аха 1П аыц з н 1И1аИ Д а лц
и ллАП 26хА Г2П а Г хи 2А -ГИл ГИПлИ
а Г ИГаИя Г Алц ?иП6 з Гя БылИ и лл-
Ар 2А л3х ил - ыАлл л ГИПлИ цИ2АИБх-
А Гт л ГиИБИ 2Гиц И ИГ3л злИИ и лл-
АП ГцлП лххА цхГГИзхитГП аха 2Аха з л И р-
6 цыА з ц Ги ц =ц Ги ц цыГихзАПА Г 2 н
л 2ал злл н ацхГ и ГИлИн иГПаИА иц зн
з ы хы з а и ц 2А ли 26 Г Гах3 л
И оИохлиГаИ о иИГаИ 3х а Ми зГАПА л 2а-
л зллн з Ги цо И ыM 
Д 7и зц П з И3 АПи ц ОАлз лхы лИ лхцПБл-
л цхА<
Т АиИ1т з л2O Т хцИ1тO Т2 я ц 1 O ?о-
а O Д цзр цыт л ГихцхАГП Гз И И ГА зх И2ыИит Г2П Гх о И и 2 7и 2БылИ циаА
И3 о БИз их оцыИ И о А з ц3 цаИ з хцИлих
8ыГл O Т2 лИа оых л 2А иха я ц 1 O
ГцлП ц2зхА з 2АхБлГиз Г илИ Аи Ми 2А
зГ о6 2АхБлГиз Ол зА Гц2цПлн 3з3ы -
Аи ц3 и хлл Гит :лыц ы И 2А И И ыл -
зц лл о а хлыИц 
Т ахO ацИа хциИААцИнГа о а ццаиИц з6И-
ах лхыГхБИзхАГП ОАлз = ПзИАхГт цлхП и ахO
Т их1тГП изцлит л л Б1тO Олх 3хацАх
 Ал2хO Ми ыцтO ицхзхO хлх1хO а л АПO Т зц3х-
1тГП з л 7и аИ и Ицх1тOOO
У ГцлИ цязхиИА ыяхлИ и БхГх уиц-
ИиАтл хылИ ц ы АБхА Гт зл Гит 8цлхП
и ах ц ГАх злИ3 лх цхГхыхАхГт лх иыАтл
азхыцхиИаИ И Го ли а и ц з цИ2АИБлИИ ах-
3хАИГт 2ц -ацхГл И аха ац зт ИАИ аха аИцИ х
оцхлИц Бы лИ И цл И Kыц 7и н 2з1н
и аИ 2ц ГА 32хи н Гил н Г Гиц И 2х1лП И
Ио Атхи 1ИАИ оц БхАИ ПиИа лл И ацхГл-
И 3з3ых И И 3 А и н ызоАхзн цА 2АГиП6Ин
аха ИлГиц ли яИццох И хАхх иц3хА  лт
Д 7аГих3 ихПлИП ГцлП цзхлА 1лц 2ха з о
цыИП 5ц Ат з3 цзхАГП И я ц лИА о ы лз-
л ГИ ыхзП6И ацохл 2А а з
Ол А ГА1л ц Ги лхАОАлз з 7ли3Их3 ыз ИА ГИАИП
уи O ДГO Т ы1И1тO Т АиИ1тO Х ц 1 з-
АИа Ал O Ми ц ы АБхиГП иГПИ АиO ; и лхИ-
лх1т хыхитOOO
ухлГ ц ы АБхАГП з илИ Г И 2 ц и з Г-
алыл н ГицАаИ лх цИфц2Ахи з 2А н ц2 ца
И3 АПи цх JИаА зл ГиИ И Г циИ зи цИАГП -
ицБы =цИ ГАыл ы 2цн ы аи ц зГацз1Ин
о 233х6Иил  ыГ 3лхлИ 7и н Гз ц иа н цхз-
ы 2Г 6хыл зл1лИ зГхБИзхА з ло Гх-
Гит лхГАхБыхитГП БИ3лтр лх :зц ц И БхГ лГа л-
х я хыГаИя а цИ Ар2 а лихаи Г хлх1 н
Мих ГцлИлх :зц цх 2Ах ицГГ зхлх И3 Ги ы А-
Ахц зя 2 хБа И а Ааи зхлх 7аИхБ 2лх-
Блля Ан2 зГаИя ацхГхзИц 5ц Ат 2А и Б и-
цГГ зхл л Б И3 А я н хлх1И аха 2цИаи хн-
а з н оцлз н ах1И ОГиц а ллн л Г ацнГцх
Г ИлхАГП И циИАГП 2 ац Гилр Гил И 3хыхх
Г Ги ПАх з и и 2 Гит ц ГицАИит з лн ц -
я ы ацГ ызИБлИП ах Гил л Г алАИГт лхы
лИ Гхца фхо оц л И иПБаИ з Гз н зл -
ГиИ аха Ицх Иых Х Гх
узцИз1ИГт Г хГх И И з3ы ялз ОАлз Га хл-
ы зхА о А Г а хлыИцх цхГГицАтл о з3з ых ы-
лИ ц1ИиАтл И ИА Гцыл ыхц ц2П6о
яз Ги БИ3лИ цИо з цлл <ДГO Ио л лИ1тO И--о л лИ1тO
=ц ГлАГПO =ц ГлАГП
Ды ялз И Гицз и л злИ хиАтл Г ицА
аха хцИли ыАлл иацзхи оАх3х Гцлр Ахзл
зАахА 2 а з зцх6лИ з 3ыя з ацо ло И А
ф ц о цИ3 лихАтл цхГ А Блл н иц2 И Га Ат-
3хр6 з цхИзхАГП ц иИз хГ з н ГицАаИ
>ыи ГлххАх л л о ацБИитГП о А зх л 7и
ц ныи 26хА ОАлз и и 26хАИ 
лх а лГАтихцИИ
5 оых ц3 Пилхыцхит Или ц 2АхИз1ИГт
з ц 2 ГцлП лхаА лИАГП 3х1лц зхит ц охц о
л л о 3х иИА Ол аИлА И3 АПи ц зБАИз И
л3хзИГИ л з а цИы ц 1хилАГП
ОАлз Б ы зхиАлИ и Г2П 3хзхцИА хн
л Иит л ГихА ыц1ИГт ца н з 3 цх3ы И-
з ГиИ кх3ы Из Гит л ГИАх ыз ПаИн яхцхаиц< АИ-
лн И 26Гизллн
у и аИ 3цлИП 26Гизлл н Бл зыт зГ-
 АИл Г Гихз ДФ ц з ыИит ихар ыИах-
ли 3л -а 2ИлИц зхллр ГИя ицхИр Г цАтр
зл1лИП х2Г Арил н ыИГцИАИл цзлИП 3хци з
лх Гх я ы ГхГитП з АлПит цИах3 И иха ых-
А = ГАыГизИП зИыАИГт лИГИГАИ < ИыхАт-
л хиц Г 23 Гицхях И цах ы цхзАлИ
ИыхАтля фИцц з а и ц ГхГиАИз ИГ АллИ- Ар2 о цИах3х а хлы зхлИП =хяА ахлыИыхи-
Га н ы аи цГа н ахфыц н з хахы ИИ И Ги 3х-
ГиИиАП лххАтлИах ГАхзл о ыИцИлГа о цхз-
АлИП фА их Дх и фА и зГр к ГГИр Бл иха
2ГИитO ИитO ацИитO =цГиАлИн л Г -
зц1хитO ТцыИитГПO Ио л ц ГИитO ; лИаха н А -
2 и ИИ 7А лихцл злыцлИ з ыГ 3лхлИ
цИ ГлПиИИ аих Ил зГПаИя 3х6Ииля 3хГА л а Г
ло > Б… аха ц Ги O И ы Гил 
уаИ Г иПБА н ллхзИГитр ц о з цИА ОА-
лз Ми зыт лхы ы о ы ы хАИГтO Хцл зх
зГ O 6 з р 2АПO Дх зыт и Ата з цаИ
о ыхнO
 цГаиИз АИл о яхцхаицх 2АИ цацхГ-
л Дл1лИ 23оцхлИл о ы зцИП И Ар2зИ а Г2
ацхГИз ыз1ах 2хлаИцх И АИиИГа ца -
з ыГиз Гицхл ИААИ л И ГАхзх
; ии о А ГлАх ГАт лГцт3лхП з ГИА Гз -
н ИГ3хр6 хА н зц Пил ГиИ л лт Б БиахП
з цИлцИ
Ол 2БхА з зи ц н а2цИа ГцлП ГИыА лх цл-
ыа И оА2 а ы1хА цИГА1ИзхПГт а цохлИ3 
ОАлз зцлА о з И3 АПи ц ГхыИА И ГихА цхГГцх-
1Изхит<
8и и лИ1тL у а нл злИ хиАтл цИ-
 лИ зГ И ГихцхнГП з ГГихл зИит лт ыц 2-л Ми лт зхБл 
у лих цИ2АИБлИП а зАи И3 и ллАП И ы
ц 2БылИП лх и хл ГцлП л лИА ц1ИиАт-
л лИо = Гихцхз1ИГт И ыхБ 3х хз л зых-
зИА лхзця ц 3 зхи -зАхБлн 7 2цИ л з ф ц ызя
ГА Блля Ат л цхя зя хлцИцн а и -
ц л аха н-и Ио 2А И 6 ахар-и и А ацхГ-
ля фАхо з лх 2цо цаИ л лПил И л лПи-
л  ГзП3хлля Г 5ц А И ыл зц лл Г
:зц ц н ДхАтлн1 аха зцх3ИАГП аАхГГИа Ах-
лт
8и -и л иха ы аи цL лзцлл Гц ГИА л
ДГ иха уз 2 ылO ДГ иАИл ОАлз 1А-
лА о ГИл 6иИз иаИ 3з л лИах ы и л-
а н ц ГиИцхлл н иахлтр
 6 АхГх ац1х ло 2Ах лх Аоа ГызИ-
о 5 лл зГ 7и фхлихГиИах цлых 2цы л …
NГАИ цИ 6И 7А лихцл о аих Илх И 2л -
о з1Гцыло зцхх (ГА з з1ГцылИн л Г-
Алл ц И3лГ Г ы з АтГизИ ) ы ГиИБИ И ыхБ
з ыхзАПр6 2 Ат1ИлГиз ГАхз охцхлиИц зхл
7ффаи Ги на о зл1лИП а и ц о А за л -
лИи… л ГАыи … и Гит а ццаиИциГП ГИ-
яИах АИл ГиИ з 3хыхлл лхцхзАлИИ… и … и L
: и ГАИ 7и зГ И ыАхиГПL кх3 7и иялИГаИ
з 3 Бл И ц Ги L NГАИ зГ зл1л з АллИ3ха л з ах3 з И цИах3 зL : л ла лф ц ИГи 7и
ц Ги хАн ц цли А2л о 2цхахL ; зГ зл-
1л 3х2ит зл1лИИ х и Ата ГАы зхит L 5 -
ц  о А зл 3 2Иц зхлИ Го ылП л и ИП
х цхАтл Гит И Г 7и н цхАтл Гитр л ГИихитГП
оА 
Ол зГ лИА ыиГаИн хлаы и ц ГицхГх< лхыИГт
з 3 хца< охни ГицхГхO Д аАиа 2и ллн
 АO
K зх ахБ ГицхГхO иПБА 26хА л И
иых з л цыАллн И 2M ИГин аха 2Аха
ухзх фх зця Д и а о ол И … л охы
Ол Г ыцхА Гз р Б хит Г 2иАИ Г ГИци
зИА АГихахлх И а оых ы ацИА ГИохци зГ Б
ц 1А 
Д Гл о ы ГихАх ГАыр6хП а 1 хцлхП ГАт<
ГАИ з к ГГИИ зГ три и L 5и Б и и ДО5ТОкL
9

>3 о а цх2Ат л Би ИыиИL
>3 зГо л Би
: з цзр цытL
; з цзр цыт 23 зГо л Би И з зи -
цр цГиз зхА 3лхИ Г 2 Атр ы хП ц 2-
лхцБллн х3и И Б цхГацир ихнл о ПзА-
лИП< аха ицт ц ых1тL
>3 зИли з ДИихАИнO Д 3цхБлИП ГитL
у зх И ицыл Г цИит и зхцИ6 ахИихл цз о
цхлох
Д А БИи зх1И Г 2цхБлИП
Дх хцх Гия
: И лл L
х1 з ы И3 6лИ оц2 1Гит иГП и лл
у и 2 н и Б ицыл Г цИит
: ц аилхП Га ц Гит ызПилхыцхит 3А з
; и И3 7и о ГАыиL л лПА ОАтя зГаИн
: ГАыи И3 7и о и и Г зАИлИ Га ц ГиИ
Г ц иИзАлИ Гцы И ц ццИ лхАтл 6л Гит
з 3цхГихри з а2ИГа н ц оцГГИИ
; и L ФИ3Иа П и Б ИихА
у лт1лИ Га ц ГиИ з ицИ цх3х иц2лхП
6л Гит лт1хиГП з ызхыцхит Г т цх3 Гц2 <орани
8хГит цзхП
г
1
г
2
м
3
10
I

г
20
Р

.
32
м
3.
9
I2
10

11
г1
12
г2
8хГит зи цхП
г3
1
г3
2
Р2
3
Рм
I

г
90
Р

.
10I
м
113
9
12м1Гит 3А з и циИГаИ Бл ыхит лх ыл а и-
А И3 ызхыцхиИ иця а и ц лх :зц ц Ги ПАИ
а оых-и У лхГ ГА ц лих Г яцхлИАИГт ызх ыАП
зИых х ызя а иАхя ц2цхз Ия И ы зыП ы Г ц -
ах ц цли з ц аил о ыхзАлИП Б ИыиИ лх
ПиИ 3Ахя Г а нл 
Он АИL Г лИАГП 5 Аха л з ГИАхя ы зцИит-
ГП иИ И3 Ги Ат лхИзл н хи хиИаИ Мыха и
ы ахБ1т и лх зГАхя Б ИыиИ
 3лхИ захиИА оцыа =цИПил зГиз зхит Г2П
 л И 3лхИиАтл ызя ахцхло з ыИл И3 а и -
ця лыхзл а хлы зхА ыхцл хзИхл Гц 4 5 А-
ха лцхзИА Гт ГАИ з цх3о з ц Газ лх3зхАИ
И лл иха
=хцх Г ил цИ ГаИя цх2 з И 1АИ 2 лх зГ-
Ахя 3хзцИА л = ы х1т 1Гит иГП и лл
Дх Д Ао -Д л з Пит : 2з ы лхГ А1 у Ия
х1Ил н 2 Ия ГыАхАИ и Ата ихаO
кх2-и А БИ Гз И лхныиГП… х о лаИ лх
л лБл
K И о з цр х лБл зИли и ПиИиГПлИах ;
лх л ны Г ГзИГи 
: 23 ГзИГихL
: 23 ГзИГих и ицяиГПлИах и Б язхиИи и 2
Б 3Ах-и иц Г А зИл н зБхит ДГ-ихаИ я ыO
у оАхГлLи
= L
х лБл ызх зИлих
Дх 3х лх 2П3хиАтл ызх =иц ;АтИL
Ои з ц Гх Ги Ат лц фГГИ лхАтл о ОАтя з-
ГаИн ц6ИАГП
= и и 23 иця 2 ны ГП П3зИиАтл
3хзцИА л ДГ цхзл ГИА зя Гихл з а лх ицИ л
язхиИи : ыИл л ыхи з 3 Бл ГиИ хлзцх х1Илх-
И лх иха я ы з ца ылИ цА л 2 ны1т-
ГП А ГА1хитГП 2ыи и и л лИ х1тL : лх
з зГицл илИ 2ыт 3ы ц з
 3лхИ Г А И ц ы АБИА<
 ыя ыП6Ия зИли з з Ар2 Гы ц ли А-
л Х ит лх :ы ИцхАинГа я ит лх >хАиИнГа 
: А1 зГо 2А 2 лх лИа АхзГаИя зцфПя
з3ы ялА 5 Аха х УацхИл зГ ы1зА ы о з -
цИАИГт 2 аха лфИо ыАхит
=цИ ГА з УацхИлх зГ цыГихзИАИГт хахцИИ Гх-
А Атлн иАн зц И 2хГл ГА злхП ы1зИ3-
лх
х1Илх цз 3ах их БлП 2 ц цИГ-
АИА 3лхИ  АхиГП
: аха ГихзИит 2ы1тL
Дх з ия хАПзахя и лл л 2ыи х А2ыа Г-
ГиИ : з ы Ах3 з з ци ГАБ2 з 3т …х :ы ИцхАинГаИн а хлыИц з3ПА х1Ил ДГ-
ихаИ лИ3ИиАтл ахцхло цИ ф ц ыхзИитГП И
ицПГиИГт з ицх зх х цо з ц лхы ПзАПитГП
зГизП Г2П А за =цГахП о ц ы з х1И-
л и иыях1т ы 3х6Ии н 2 Г 2Алл о Иац -
Ицх ыхБ 3хГицПз з ц 2а О26Гизллн ицхлГ-
 ци цх3 хАзхи И 3хцхБхи Б н ГихА Гитр ы -
ц ох и АПи яБ ыАх
=ц Га  2А зИГхл ZГи аИн цБы цБИ
Гацил ГиИ 2 ц лл о цыцИПиИП 3х ил ГАх2<
а оых-и иц2 зхАИ 2 ы Га Г ?Иинл о я иП И
1А л и Ата з хы ИлИГицхиИзлн а цГ
5ха А за 2зхАн ОАтя зГаИн л ГихА А -
И ц Иит о А з олцхАтл ыИцаи ц 7и н х-
яИл Го з цИз1ИГт иАф л зГиц Г 3х
зыхз1И хи 2ГлИ ц лил н 2х3
?Гн и лаИн А за Г л3ы ц з цзи АИцх
аха н 2зхи П3зллИа з л ыхзхП цаИ аИзлА
 лх ГиА ыАИлл о Ги Ах ыАП Г з6хлИн уи А
2А ацх1л ц ГГИнГаИ фАхБа у Алл ц -
2 А3АИ ц Ги цл ах2Или
ДИли ц1ИАИ ГихзИит лх :зц ц цхы Гил -
зГиИА ОАтя зГаИн 3хыхзхП оАИГГИцр6Ин и 2-
Гы и 2 ц Га Иит лхы лцИПил И ыз ыл И
цИфх И
 цацхГл ц зл иаАИалАГП 3х к1ИАИ 2цхиИитГП а зх 
5хаИ ГихзИит 2ыиL
Д х Гих ыГПитр ГхлиИ ицх И оцхлИИитГП
Шхо л Ат ицИ
: и ихаL хА АИL
: язхиИи х лх лИя цлр ИАр л я ыИит
ТцИL
Дзх
: и ихаL
: И3 Гац л ГиИ
ОоцхлИл з зГя з 3 Бл ГиПяL
 23 и о Дц П… Д цхзИАтл лИ хи
 я ц 1 Зхах3 и цхзАлИП Глх2БлИП фА -
их зхГ ГитL
у 3хах3 ах ит ГА Бл 233х2 ил А2-
лАГП ОАтя зГаИн ах3зхП А2а н и 7и
л3лхИиАтл А И Х 3Г Г 2 з ГГихлхзАИ-
зх ГП
: аи АхиИит 2ыиL NГАИ 3хах3х лиL
K зх И1 охцхлиИнл ИГт ах3зхр лх1
Г2Ги з 2хла хит зГ ф ц 
Т зхцИ6 а хлыИц ы ц о н н АхГа з и -
цИА Г зГизИП 3х И Гах3хА з иц2а Гацихц1 -
ыхит а ф ; и  АИ Г зх1о Г2ГихL Д
Гх И 3х аха н ГПц ГАылИн 3хцАхи АИАИL
 о И л И р цхзх И л лхы лП БхА 2Иитух И лх ахци иа ГИыИ 
х 7и и зхцИхли ихаБ И АхГт ы х1лПП 3хо и з-
ах ОАтя зГаИн ицхоИГаИ и ызИлА х1а ыхл-
лр Гацихц1н Г ц Га 1л н а Г н ы  Шзц-
лА лх Ги А 2 хБлИа хГ И 2цхАтл а Атц
иха з ыцх хя 1зцПАИ 1ха 3 т И ГихзИАИ лх ц2-
ц ГАылИн ц2Ат И лх а л лхиАтлн ацГи ДГихА
з 3 х ПилИах хПа зГа И ызИлА цт Ол А
И АхахА ГАхз цГГа о фА их И хГ 3 цх
Зх изцы И и л з 1А з х3 ГыАхллр ыАП
цыл о зы ях<
Т2 з ы ИАИ з ихиц цл л 2ыи =ц Ги
Ахцхи Гх ыПиАтл ГиИ :цИП 5хзхцхы ГГИ ;АИ
5зх3И ы L K зГоых ихА
>цИ зГ и ГитO з 33зхА ОАтя зГаИн 
ф ц И 1фГар 6т 2ыт А за  ыАП
Г2П ц 1O Т Гх я ит цх3 з ц я ыИАL Т и
а лхАL
Г А Г АГ о 3х х 2А ц зл И иИя аха Аи Г з
ДГ л ыАП Г2П ц ГПи Гах3хА л : а л-
хА П ГзхГи АтГаИн ыАхз Д Г ИыГПи ;л-
Блц- яхлИа ГИА з Гихл зах N6 з ц Г
2ыиL
> 2 з 3 и АИL аИзлА ОАтя зГаИн лх о
2АИар6Ин аоАтлн 1хц
узц ызИлГа ацхиа ыизцыИА 3х 5 лиц иаL
=цИ цл =цхзИАтл ГАИ1т
ОАтя зГаИн ГАИА цхзИАтл И И лл ы 2л -
о лих ы БИыхАхГт з 2 а з ахц хл А ГахП
ГиаАПллхП фАПБах цхГя Бо зИГаИ ДБ ллИ У ац
5х-ызхL
Тха и л 
Дн Г л н ахзи цхло Гах3хА ОАтя зГаИн И
зГихзИА 2иАа
уз А И з зГ иаАИалАГП 3х И ы ГихА И3
Гилл н хлАИ ыз цр аИ Аа ц 2аИ а лфи И лх-
ц3хллн АИ л у зГ И Иит лИаха н лИ
л язхиИи
:Аа о АтлхП 6иах А3лх ыАП зз ых цхыИхцИИ
И3 цохлИ3 х
 н 6иа н Б Бл Гх оИ ИГиИит
ОлИ зИАИ И БхА зхАИГт ыцо ыцо лх БИ3лт
л лИБхПГт ы ГА з БГи з И з3оАПы з х иха -
ц3 3 И 26 зцхБлИ АИцх кИихА зИзаИ
Г1л 3х лПи Гх ы1цх3ыИцхр6И л А -
оИ
=хц зИли з иыхА 2 и2 3х иха Гах3хА 3х 
УБ ыАП :зц ц-и ГзПи ыА 8и П л цПа и
АИ ИАИ л АлИлоцхыц о зцт
= L
= и и 7и 2ц л3х Jзил н ихАА : л зГтлх и
л и2П ИитL х и…
Т л лПА ЗыГт л ф ц хАтлн и х БИ3-
лИ
Т ГитL
Т 3лх1т аи з =Ииц а лиц АИци зГт цзи-
л н ихААL
 лПА ОАтя зГаИн ц хлхАИ3Иц зхА иа-
6Ин ли И ГАоах л зцИА 26И3зГил <
>хлыИи и АИL ДхГL
… Бл Гах3хит И иха : з 26 Гцт3л
АрыИ ; ГАИ 3хзицх ыз и лл 2ц л3 лП ныи
лИ3зГил аых и лт Га ц зБАИзн А за
Г 26Ии л Го ылП1лрр цл лх 2ц л3 Ги И Гит
7иИя ызя зИли з И Г а и цр П ы АБл  Ах-
иИит заАрхП ц цли =ц цли цыГихзАП1тL
Т Г х Г 1А аци АИL Д 2 ц лл 
цыцИПиИO
 Г 1И Т оы БИз1тL х Гз цз АрцИ-
лл ацнГцL х 2цо-и хГи Гя ыИ1тL ЗыГт
Гцт3л ылтоИ я ыПи Тха и лхАИзхн ; ы Гих-
зхн 3хах3 и фА их ;АИ АхиИ лхА и оых 23 ц -
2А 
ОАтя зГаИн зИА И ызИлА Гз И ГАИ з Ил лх-
цхзАлИИ цП н з А 2 цоцхы
5и 7и и2П ц7аиИциL Гц ГИА л Фу> Г2хлырах И цх3 2цхитГП л Би ИАИ ГлИ3 ы зця
з3хИ зо ыл Г ицылИГиз L
Д и и Ата л ГнГП K и2 лИо л о з цИА
 лх3 зИ оцИц за Тх 2 зГаИL
 ГнГП БИа зи цИА АГн 3х И ца-
лА оА о2 Г2 ло 2АИ ы олхл А ил аха
аИцИИ
= Га Ата 2хлыИи ыхзл ГихАИ з ГцИлИ хитГП
иха н Б ГиГизлл н Г ГихзАПр6н лх1н БИ3лИ
аха ы БыАИзхП о ых Гихц Гит ИАИ 2хла зГахП ГИ-
Ги х и И3зГиИ ОАтя зГа о л Г иИА ДцПы АИ
ы о з цИитГП Г 2хлыИих И ицыл Г лххАт-
Гиз ДГ АрыИ ; зГицх Г лИ И лхзцлПах л
Ги Ат хГлх аха ГахБ з 2 р Г цы Ахох 
ц иИзлИа х зыт а иха н зГиц з лл о о и зПи
Г цз о ылП ГАБ2
=цзн 1хо ах3хАГП Ао а И ц Ги Гзця БИых-
лИП< л ГцыГизлл иц л аИА Г А иах ыИ-
зИиАтлр иац злл ГиИ алИо >хлыИиГаИн =иц-
2цо Д Гил Гит ы 2л о Гцхз лИах цх3ИАх
цПах< иИцхБ 2А ах3хл хГГ зн хцх1ИзхАхГт
ГАт и 2хлыИи Ги Ат Б лБыхриГП з цаАх 
Га Ата илцИхАтл ахиАИ з ГзылИПя
лИя =ц ИГя ыИАх ПзлхП АохАИ3хцИП ц фГГИИ л
и Ата з 26Гизлл Г 3лхлИИ л И лх и зхцл
цла= АИГихз Гцхз лИа И цлз хГГ А3л н
И зАахиАтл н Илф ц хцИИ ОАтя зГаИн яхА з
о ГиИлИц =Аа зГахП 5лИох изцБыхАх и иц-
2цоГаИ 2хлыИи цы Иихри ц з ыИит зц П з
цГи цхл И лл 7и н о ГиИлИц ОзИыл их 
лИя ол3ы 
=цИ2з л зцИАГП и хзи ц цлл о Г 2ИП
БцлхАИГи 5 лГихлиИл з л Г ИлИиАт л ы а-
лихАИГи 1Иц аИн ц 3ы 3хилллн и АП И
2А А ил 3хГихзАл х1Илх И ГцыИ а и ця ц-
2АхыхАИ ыз яхцхаицл хцаИ< >Д цзих ацн
хГфхАти И ыБИ оцхлы ц аИ оА2 ахП 3Алт а -
и ця иАИзхАх и н Гх н ИГа н 2ц л3 н ЗыГт
Б Га Г 2 лл цИиалАхГт зMяхз ыз П а АГх-
И лх лИБлрр Гилт зя ых хАтфх-ц цхГацх-
1ллхП з Б зи -2АхаИилр ахлхцна цИ лн ах3л-
л Ги ПА ИАИцнГаИн хн ц И Г зПА Гитр 3ыА з х-
ирохАтлИа<
Г Г ых 2хлыИи ОГз 2 ыИи БхАнГих ц -
3ы ыАП ицхлГ цих
= ГА зи цл о цИ3зх И3 ГиаАПлля ызцн
 ПзИАГП 2цхи а ц ы АБИиАтл И Ги Г ицА
Г ацАтцх злИ3 И ГацАГП ДБыхз зАхГит з 3 2л -
зИАх Гцлхы
8ц3 цИАИГизр6 зц П ГГиИАИГт ыз 
ц2Пи з Гз 2 ыля цля 2црахя И зАИа зхия И-ыБхахя
 и и и Б 2хлыИи Г л ы 2цлИ 3х-
иИА хн ц ыИл4 И лИ цхца зхАИ Гз И ыБИ
цП лх ох3 л Гз 2 ыИз цлиц хГфхАти з н ы ц Б-
аИ
-л Гах3хА Г2 ОАтя зГаИн И ылПАГП Ги-
лП 
Д я АА злИ хиАтл ГахАх ГатрцИиИ з Гз н
Пзл ы ц о н лИф ц цИ охАГиахя зоАПыП6хП
цИПил иха аха Би 2ит цИПил о А злИа о и -
зн ыцБГаИ з3Пит и2П ы Гз р 3х6Ии
ЗыГт ц цИПиИ 23 зцхБлИП Гах3хА цА
2А о А зн Г Ах И 1ГитыГПи изци о цх3-
цх4 ло 2АИ лт ацл И - БГаИ ацхГИ-
з ихиИц зхлл цаИ ЗхА 3хц3цзИц зхл
Злхр Гах3хА ОАтя зГаИн л лхы ц1Иит
з ц Г
5ха н з ц ГL лИахаИя з ц Г з л ц1х 
к2Пих Гах3хА ОАтя зГаИн Г Г ых и зхцИ-
6И 2цхиаИ хцхл яцхлх Д2цИи Гх И Ар2 
2цх6лИ K Г :зц ц У лП лт АаИн з ц Г
лхГи ызя и лл 2ц л3
к2Пих л л о А2лАИГт ГзГ ах
БИлх П л лИ хр з о з цИи и-
Былл изиИА Аз1Ин ац1 а Г Пи И ГзИ-
л И 1ах И 2 ццх-аАхГГИахИ ыИл И3 иц Иц л ГызИлАГП Г Гих л лзИ-
ыИ хП цоцхых ца зГиИ2рАП 2Ах ПзГизллн
ы2 з о цИАхзах
ОАтя зГаИн цИ2хзИА 2 ц и з И А БИА цАП
цП фхцзхиц
Д и ии лхИГхл зих6ИА л И3 ахц хлх алИБ-
а и цзи и а лиц АИцри их 2 зГаИ л л-
Бл аи -лИ2ыт И3 ца з ыГизх оцИц заИ
NГАИ Ги Ат лГАяхллхП лхИзл Гит И лГцх3лхП
цП их фцхцх з о лхя И цх3зАаАИ яцхл и зИ-
ы лх 7и о лИаха л зах3хАх
у ихаИ И з ц Гх И а хзи ц алИоИ Г зи -
зхА 2 цц
ОАтя зГаИн ацхГлА и лИБлИП Ол 2Гиц и-
1холА а Гил зхПАГП з ацГА И аИлА л о лх л о
K а хлыИц ацнГцх :зц цх ахИихл цз о
цхлох ОАтя зГаИн АП3олз АрГитр ы А БИА л
иха аха ы аАхызхри 3хцзхз1И ГП хыMрихлих -
цы лххАтГизлл н ызцтр ; цт Ия зИлихяO
ДИлихя ацнГцх и лИА л ыАхП цхза лх Г-
я илр и Гит И о и зн а Пц ГиИ цИ з 3 Бл
о о ихлт ; з ц Г иАхохиАтГизх л ицИи ы -
А БИи а лхы зны лх зГиц Илх л и оых
изиГизлл Гит 2ыи лх зхГ
= ы 2л зГ ыИллл 2хлыИи и Б л я -
иПи 2цхит лх Г2П изиГизлл Гит цы лххАт-Гиз 
= ГА Илил н иАаИ 2 цц ц з ыИА о а зя -
ы з 3хА ( ол злл 2Гахз АоаИ И ахГхлИП И) И
аИзлА з оА2Ил<
Ди ц н Ги АИа Гил
Зх 2иАа н :2Г Арих И ГхАхилИцн Г Ил ох И ГИ-
ыАИ ыз лт цИАИл о зИых БИл ы Г ц а
 Гхин 2А ыБхц И ыиПли аха Гихнц яА а -
зхП ГИлПП аци ах Гз 2 ыл зИГАх лх л Ди ц н
2А цыхГи оГи з А Г И лх ИлхА зцх кхГи ц-
озх 7и и 2А з и л - АИза з ыз2 цил а Гир-
 И их2хл охАГиа з и л
=цИГхБИзхниГт цИоАхГИА л Гхин И -я -
ц 1 А2лАГП кхГГахБИи и зхГ Т Ата
цыГихзтиГт БхАнГих
Ол Ата з3оАПлА з ы Ги зцлИ ОАтя зГа о
И аИзлА Г Гы
Г Г ых Гах3хА ОАтя зГаИн K 3лхр и з
Гцт3л АрыИ ДА иха Г ц ы И фА и лБл
зх1 лИ хлИ
 Гхин Гихнц А2лАГП 6 цх3 И о АИц Г -
2цхА Гт з и лаИ ц6ИлаИ Гихз зГА И л 
Ол ГыАхАГП я Б лх Г циИзл о иха о ы аи цх фИ-
3Иа - хи хиИГаИя лха И ОАтя зГаИн 2 л хА
ыИзИАГП 3лхз и л И ИГхА ы аи цГар а оых л -
зхП 7 ях 3хАх л з ГлИ И цИ3зхАх о а л з ызИох 
кр а зтиL Гц ГИА цыхГин И ОАтя з-
ГаИн цлИА хилр ы 3Иц за Или лхцИн< Бл
2А Г цхзл н Аоа Гитр Г оАхГИитГП ИАИ иах3хитГП
7и 2А хаи зБАИз ГиИ а и цн лИо л лПА з
ил 1лИПя лИо л цИ2АИБхП аха иах3 зИит
лИо 2 л иыхАИА
ухГИ2 изхА л з изцыИиАтл Г ГА
8 ахлт л ц И3з ыИА Гт
ОАтя зГаИн 3хаГИА л цхлт1 2А цыА -
Бл И ацхиа И3А БИА Гит лИ ГА з л Плз
цх3о з ц Г АГ 3х 
5и а лацил зх о 2 тL
:ы ИцхАинГаИн 3хз ы
Ио Г з6хлИП о Г 2ГылИа з 2А л3х ил
ГАИ 2А з 26
 7и ихахП А т ц а лиИц зхА ц-
ыхГин И з о А Г о ОАтя зГаИн ихАГП А зИит
л и Г зГизИ л и а цИ3л
ДАхни Г а нл зх1 ц ли Гах3хА хи х-
иИа
Ои зи ц н цр аИ ОАтя зГаИн иах3хАГП ах3-
зхП и цлИи Б зц П И цхзИАтл лИ хи о -
ГицИИ л Гит БГих Ол 2Ахо ыхцИА И а ц иа -
ц 6хАГП
ZАхр Гях ц з ыИА о фцх3 н хи хиИа цыхГин Б Г ицА И 
 з3оАПлАх лх ло И ГатрцИиИ
Ол ли ц АИз И ыА зИи ызИлАГП з Ги ц л хз-
и 2Гл н Гихл заИ зГ зИы ах3зхП И ыхБ Ио-
цхП цы Гх И Г 2 н и Иыи 1а л и 
и ло ли х1Ил зц ы Гихз1ИяГП 3х ГИл н 
о ГиИлИц х и и л оцхлИл з Ар2я Гз Ия
ынГизИПя И цы Иихи ц оАИзхитГП 1а 
Ои ныП лх я ц 1 цхГГи ПлИ л Гах3хА<
 из р Б хитO ациИА о А з н И ГАрлА
11

5ха ц ц Гих 3лхлИП иацзхиГП ы 2Га л-
л ГиИ Г БлхП 2АхГит 6 л 3лх о иха Г я ы
а цх2Атля цх2 и зцхГихА ы лцхАтл о 2M
зГо и о и иц2 зхА Гт ГыАхит 3лхИ зхА з
а хи 3л Г Ги ПлИ
Х 1т зИыит АИц уИ3Ифх оА1лл о Гз -
И ах л L 1лА >ГПия ы аи ц 3х иця-
хГ з х з ахри-а хлИИ
 3лхИ лАГП ии о и о цт БИ3лИ ГихАх
лГицИ н И ы ГиИоАх ИГи фИ3ИГа о 66-
лИП Ол ы ИА хн И цИГА1хАГП а БАыа ZАы а
изиИА а лзАтГИзл н иа н ззцлит Г2П -
ц3 И6з ы Д Гихахл 2АИ цх3 1хл ыз А БаИ
Г АИ< :аАх ц хялАГП
 о цта ДИихАИн Иа АхзИL Г зГиз -
зхА >ГПия
Ми з ыАП И6лИП цохлИ3 хL ИлицГ -
зхАГП ы аи ц
5хри-а хлИП 3хя я ихАх 3лхИ 2ИыАГП И
з1А Д32хАизхлИ цИ я ыт2 ГАБИА ахихАИ-
3хи ц цхацИИ л зцолА з охАтрл И яАлА зц-
я И лИ3 аха ГАИ 2 ц оА иИА оли1ИиАт Оц-
охлИ3 ынГизИиАтл ИГиИАГП< о А зх ГихАх ПГл нМи 2Ах ПГл Гит Г цил о цИо з цх
Ми и цИо з ц л ихАГП ц иГи зхит а -
хлыИцх
Блх я иП 2 ылх а ц зхП хц ыИлх х1И-
лх цыхА л : оы П з 3т л з хц ц з ы
ыАП зГ а о ыхзАлИПL ;я И3 з ы ц з ыля иц2
л ГзхцИ1тO
3ахАтл я оА 2лхцБИит з о Ах -
А ыИГар АИф лИр л 2А Гиц л ы 2л
ГИ ф лИИ з иця хГиПя И и лхАтл Гит зГя и-
ця 2Ах ИГаАрИиАтл ц- Ил ц лПАИГт АИ1т
Га ц Гит И ГИАх и ф ци ы ИхлИГГИ >ГГцы-
л цх3зАа1ИГт ОАтя зГаИн ццзхА 7и фИАхц -
лИр цхаиИГаИ з ц Г <
уа Ата и2 лхы L
8о L Гихл зИА 3лхИ ИАлИ 23 л о
Г ах
?рын И ыло
Ми цх2 их ыАП ы ахO ДАП Гы ц лил о 3хз ыхO
Д ызцт зБАИз ГихАИ
5и 6L 3х цхА ОАтя зГаИн
; з 1АИ И лл и а л и Ата и ИлицГ зхА-
ГП< АрыИ И ылтоИ =цз 2АИ цыГихзАл Гихц-
 И Гихц1Ил н зи ц н ГихитИ >2л з И я иП
лзГ аИн Гихц ИяхА о ца н з 3хоцИз а ит
ыхБ ГлИ3 зхиАлИ и а 3ИцИИ з 3лИахАаха ГАИ 2 а 1ах их6ИАх з 32хя 3х 1Из ц и ыБхз-
1о АхаИ а илах ДлтоИ Б Г ыцБхАИГт з фхлц-
л П6Иа Г 3лха н лх лхыИГтр х цГихзцх-
цИр 3П ацнГцх :зц цх аха з н П6Иа 2А И3зА-
л И3 хаих 3хохы л А2хр6о ГП АИц л
?И3 И Гцыл И3зИлПр6о ГП mnrry oennardn
у цИ лИ х1тLO Гц ГИА 5 Аха зицПяИзхП
лх Ги А зц 2 хБа И цн ц2Азя ли
ДИы ыло 2А з цИлцИ цИПил л Ия Аа Гит
зоАПыАх Га ц2ИиАтл н ОАтя зГаИн иц2 зхА
2MПГллИн
Nы И иц 3хыяхАГП и ло ы зхлИП 5 А-
ха у ицр аи O уи ИиO Ми и Г л а Г1И2хА ылт-
оИ иц O Би Иихит ы ахаИ Г Г O : и
Гх о цх3ИиO и 7и Б лхы ы ы хитГПO
Т зхцИ6 а хлыИц цх3ц1Ии 2цхиИитГПO и-
хПлл з 33зхА Шцах ц аАИлхП Гз лз3лИ< л
ынГизИиАтл зц3хА з цх3АИз ызГиИ ы 2иц-
2ц ы ыхзл ГыАхз лх2АрылИ и ы зИза н
зц П АиИи 2Гиц И и Гх ц цГГ 3хцх2 иах
Г2MаиИзл Га цПиГП
 а хлых цз АрцИ лл о ацнГцх х БАт-ГO
= 2ИцяИO
> БO 2цхиИАГП ОАтя зГаИн Гиц ПГт И3АИит
з ыл н фцх3 зГ ИАх о ацБхр6хП ын-
ГизИиАтл Гит< 5 оых хиц Г Ги АИл о охцлИ3 -лх лхИлхри ц ГИит ИА Гилр лх хлАИ ыцБх-
з Б лИи л ГхГиO
ухГ-ГиO 26хА 5 Аха
ухГиO Гиц ИиАтл з 3цх3ИА Шцах Ми л
ИА ГилПO
?их ыхПлИ А з ях2хцO зГицАИА -
цыт ГИл лИ з 5 Аха
Ми Г2 ц ГцыГизO 2MПзИА Шцах ыыхзхП
зИ2цИцр6Ия ыАПцИн Г ГА Г изиГизр-
6Ия цх3цзхлИр иАтлП1аИ лх оцыИ 5ха 2зхА
 ыИГах лхГАлИП лх л зн ИГиц2ИиАтO ИАИ 2ц -
лл ГцO
О оы 2 з3Пит цИАИл о ИГиц2ИиАП лх зхГ лх
зГяO
 ы ц о и иц Шцах ГА ц ы хит АИ-
лИр 3х6Ии Ои Гицхях зы ах ы 3цАх ы цхзы
Ми Б ыАП :зц цO Зх а о з лП цИлИ хиO
х Б лБл ылтоИO ц лил цх2 иO я 3Г Г -
2 O ыхцлИаИ ыАП 1аO
ДИГ2хиOOO
УыхцлИаИ ыАП цыИнO оы з3ПитO х 6 ГлхцПыO
7Азхи цO
УыхцлИа а лИГиИГа о ицыхO Д 3хы И з оА и-
аO Д ыИГ2хиOOO 5хаИ 6 лх яцл ыхцлИаИLO ц -
1хнах ях … 1ллИаO
Шцах цИ2о а 2ГГ цил н ГИГи уихлИГАхз-Га о < ц и Га ц2АлИП
кхГГицАИзхни Гах3хА л K 1А ыАП а -
цх2АП лх 7и и л лИБлИL И з ГА 7и о …
Оыл Или ыхА о А Г 3х2ин лх ыИзхлИа
 3лхИ Т я 1т Гах3хит и ыхцлИа 2ха з о
цыИП из П цх2 их и АИL
: тП 6L
=ц И3 1А АхлИ ОАтя зГаИн Г 3лхзхА Ги Ат
ц Ги 2MПГллИ ых 2Г а Из1о о л И
зы ял зАПз1о И л о иха Гцх3 Г ИцИитГП 3-
лхИ Г 2цхБхА л з Г Ат3 зхитГП АИ ыя ыП6н
2Гихл за н а Гз н Ат3 И цхГацит ц ИГя Бы-
лИ х3их л ц1ИА ах з 3ыцБхитГП 5 Аха Б
ыихАтл з 2цх3ИА ГАыр6И ынГизИП цГихз-
цхи цх ИизхП о цАИа ГлхцПыхя И БАиА
= лхцхзАлИр И оА з 3з1лИП Гиз Ах 2ха з -
о цыИП ГлхцПы АхохА Гт з х3хит аых-лИ2ыт 
 Га зГа з а3хА И А 6хыИ Д ГГихлИП И ГИ -
з АИах ии лИ цИ о АхП 2хААИГиИах
=  л ы А БИАL ицИ2лхАтГаИ о А Г
ц ГзИГиА л =  Гх ыПиАтл ГитL
уиГлПАГП… 2ГГ ГАлл АПлА Шцах
8о ГиГлПАГПLO
Х иА ц зцИит…
8и LO 8и ц зцИит ациИлLO У2И6 и Б ы-
2ИАOД хА ГрццИ3…
ОАтя зГаИн ИГицИГаИ цхГГ ПАГП
О Г Г ыИ зиц л ГА3 уИГхит и2П и
АИ…
Т зхцИ6 ахИихл цз о цхлохO лхы O
: ИА 3х 2 АзхлL >цхихАГП Г лхц ы L
ДАП яцх2ц ГиИ… и Гиых… Г ИГаАрИиАтл н
ИГацлл Гитр Гах3хА Шцах
Д цИлПиИП а лхиАтл о ц1лИП ы хцГи
уахБИ ыБцл и 2 3хц и2П з л Г з хци -
оц2 иO ?1 з а ц з … и оцях ыхАт1
Дло лх Ги А ах3хА Гт Ги 1ГитыГПи ызх ц2-
АП Г тыГПи а а ыз фИлГаИя хцаИ ылх л ц-
ахП ыИл хлоАИнГаИн фли И ыИл ло АтГаИн иоцИа
а и цн Бл 2А л ГИихит
= ыИГах лх 2ц лл Гц о з цИи… цИ6цИА-
ГП ОАтя зГаИн >ы ГИихит и 3ыГт ыГПит ы А-
Ахц з ОыИл А за ицИыцхит ылн 7и ицИГих ы А-
Ахц з з ГПц Ио ыхL
И яцлх Г2 Гах3хА 3лхИ 
У л БИит лх ызхыцхит А за 7и 1Гит иГП
2хаГ з з ГПцO
 Би 2итO Гах3хА 3лхИ 
Дх з ии 1хАИГт лх хцИф иИа Гах3хА
5 Аха
у а нл Гах3хА ОАтя зГаИн И ГиИА хциИ-ГиИГаИ цхГи цлл хАтц лх Ги А аха лх аАх-
зИхиц ЗлхИи иха ДИихАИа з и и2 Ги АтлИа
Г2охн з 3т И 2иАа И 3хаГИит = ы ц о 2 ц хлх
ицхзт а лO
=цГиАлИ И лхах3хлИ Г ихАИГт з ицхыИцИ-
лл н цГГа н ц ццИИ ;3 2цихиАт И ИлИцИхи ц
ГИыА ы хцГи цхыПГт и Аоа иыАхАГП х
лх цзхр6ИГП ИГ Ат3 зхит о иациИ о лИи-
АИ ИАИ з а ф ци лх о ылтоИ И 2ГБыхАИ аха
цх3зИит А3л лхИлхлИ
> ц хл АИА цИах3 2ГИит а иц И3о и з-
АлИ ызхыцхиИ П6Иа з ыхлл 2цх3ц
х 2 ци ГихриГП а а зхяиллн ицхх И зГи -
з н ц3р Иц зхА ОАтя зГаИн ОГихАтля хиц -
Г з з о ц ыO Ми Га Ата Г лхыцхитL ; хц И-
хл з
K6ИаИ ц1ИАИ Глх2ыИит 3х ах И х хиц Гх цИ
лИя 3хциИит Иит ы Гицхя з1лИП лх цПя
Т зхцИ6И фИцц 3х ГяO
5 Аха ГM3ыИА з алИБлн И аИА Ахл о ц ых
Ои хн< Д х алИоИ Мц ИихБх Га зГаИн
з а3хА ДИи2ГаИн ФИлАПлыГаИн >хАиИнГаИн Г -
ГиИл о иц =хца = 2ы Тял А Бах иха 53-
ллн цл а улл н…
Г ц ыГа н н3хБ ацхГИАГП И 2 охиИАГП ГзБИ
иила лхцПыл н з лл - цГа н л и цохлИлцхГиз цИз1нГП з ызИБлИИ и А хиц Г 2АИ з
иирБлл хцхы И Глх2Бл а хлыИц з л И
цыИГхлИП И цил3Ин л цыMПзАПАИ лИ а -
лыхлиГаИ хицАИ лИ ИАИцИП лИ 2хлыИи< ы-
А ГАБИз 8и Би 2ит ГиГизлл лх Г-
о ылП1лИя АИцхя Аля 2Блцз цГАлцз
 о цАтцз 3х6ИилИа з БИз иля И ИлзхАИы з зГя
з нл и JГИ ы 8лИ
8и 2 ГАБ2х ы л ах3хАхГт И 2А цыАл
Ахл< Пилхыцхит 2хаГ з 3х Г л Зх лз АллИ
ГАы зхА зиа И оц 3х ыИГцИАИлхцля з3ГахлИн
5 Аха лх Гз Ия БИоАПя 2M3БхА о ц ы а лиц АИцП
лхАИИ лх Гихя
Оылха ихААИГахП А т лх Из И ГИохци
зицПяИзхАхГт ц3 зцялрр 6Ат 3х оА ИАИ з
 ыM3ы
11

ДПГлИАхГт яхцхаицлхП з6т ыИл лИ6Ин -
Би Г ыцБхит ызя-иця азхАИфИцИц зхлля цх2 -
Ия зхП 7а л ИГахП АИиИах ГАИАх Гх -
иИ ИГиИГаИ цГаиИз ОАтя зГаИн ихАГП 
ГиИя1И з ыцГГИИ Гы ц лих зц2П 2цИохы
хГиц з И 3хах3зхП 2 цы зхлИ
5 Аха Г х лИГиИц зхлл Шца н яхА з 5х-
ла ZИоАИ 3хцхзАПАИГт лх а цх2Атл ылт-
оИ Г 2цхлл ШцаИл Г Г 2 И 7и Г 3ыхзх-
А Бы ахцхло И Гихц1Ил н хи Гфц ла н
лцИПил н 2 И ы ацхиИИ…
Д 5х ла И 23 ицых ах3хАИ ы ц о лх > 2 И-
л 8ц3 ыГПи а аИА иц з 3а о АГл о ц ГА-
ах цБИлП6о ы а АГ 2лхБлл И а цлП И
Г Гл лИ иалАИГт з 1Ахо2х 5==
хахцх 3 зИ 2ц ГИА Г АыхиИа 5 Аха л
зА3хП И3 х1Ил
Д2цхз1ИнГП И3 ахцхАаИ ГцБхли а и ц о Гя -
илн з ллн Гцх3 цыАИА 2 аха ыых цИ зИ-
ы фА иГа о фИццх ы хА Ги Ии АИ 3хГиолит
з ц илИ а И л ГихА
х лх хциГаАхы ГцБхли Гц з Гах3хА 5 А-
хаМи з л их ГзцлАИ Г ллхах3 н ц н
фх ИАтПцл ГиИ ил 1лИр а Б фИцц и-
зхА ГцБхли Дх з 5х ла лхы 2А 3х Д
аАтиц лх цх3зИАа лхцхз Гзцлит х з лхАз
 яхАИ…
8ц3 ицИ Или з ллхП ихнлх цхГ А БлИП
хциГаАхы з 5цхГл 3лх лл о ?лИлоцхыГа о з л-
л о ацох 2Ах зыхлх Г иц ях И ОихПз1ИГт
Гихит лхя ыа н ыАП 1И лх И цх3зцх6ллн Бцлх-
АИГих И з ллн ыхзл зхАИи зГ зГ ыцПы
ТццИи цИП ГаАхы з 2Ах 2лГлх 2Га лл н
а Арн ц з А а н 3х лн иПлАГП 2и ллн 3х2 ц
ц хыхП зыхАИ х лх ло лхахизхАГП ац Гил н
зхА 3 АИ 2ГхБллн ыцл Тх злицИ ох-
и ллн о ц ы цхГАхлИц зхллн азхыцхил -ол3ы -
з н 2зхА за н лх 2ГИГАлл азхцихА хаох3 з
аха Г и зГя 2ы6Ия з нл яцхлИА Ия з 1их2АПя 3-
Аля ыцзПлля П6Иа з И цИла зя а ц 2 а
= ГА цо з ц з БИоАИ з1ы1о И3 ы
цзих а ццИых 3холхАИ лх А 6хыа з ц и Бы а -
Ара н И 3х2 ц х ахцхлох Г Шца н ц зАИ з
ыл 7ихБлн 2хцха Г 2АИз1нГП ц 3 зхи н 1и-
ахица н хцяИиаицх а и ц о иыхзхАх охцлИ3 лл н
и Га н ГихАИлГа н 7 яИ
Шцах ГихАГП ГИыит з 2 ыцхлл н цИ л н х
5 Аха з 1А а лххАтлИа ГаАхы зххАтлИа ихАГП ГхлИГи цх3зГиИ АИ з
 ы Аа злИтИя о лхя л ы 2ИАГП и Ата и о
и И3- ы охАГиах иГа ИАх о зах Ол 2А я Б
лх цх ц6Иах ГиИиАтГиз лххАтГизх цз-
ГИз1о з 3цхГил И зГ з цыА
5 Аха И3зИлИАГП 3х 2Г а нГиз И 2MПГлИА
л2цБл И Поа у6хП цлых злыИАх Г илП
ГихПиИыГПиИызя ИААИ иц зя зГицА з
: и л Г Гз Ия ГаАхы зL = Аи цх 27ах ф
= и и лх фА иГаИя ГаАхыхя з1А Гц а о ыл -
ГиИ а ц иа ахАИ2цл 1ГиИырн з ГлхцПых
х ыАИлл ахАИ2цл И л ыя ыПи : цИлПи ц-
1лИ а р2ИАр о ц ых и цБГизлл ззГиИ ацн-
Гц з >хАиИа И з цИГиГизИИ Ил Гицхлля лх2Ар-
ыхиАн ц зГиИ ГицАт2 : хциГлх2 зГ л Би
лхниИ лБл 2 цИхГ и и ы 2ля ц-
ыИн ыхзл л Ги Ии лх з цБлИИ фА их : и Гихця
лх3 ля ГИГи а -аха ыя ыПи : 3х ц зылИ
ГицАт2 изхи а хлыИц ацнГцх И ицыл ГиИ лИ-
а о л з Алри
уАыи 3х иИит и зГ Гах3хлл 5 Аха
з Ал оА 2ит цхзы н =цИыИ а -и лхзця з
о А з ы 2лхП ИыП цИ цл иха И ГА БИАхГт 2
цхАтл Гит Дц ГИя А оИП 2зхА о фИццх
иха зх и л Г Г 2л злИалит з Гх ыИаИ 2M-
ПГллИП ГАБ2х 3лха Ии Г и о И з 2цх3ИитлАт3П
= ы Аа злИа злИа ы Гихл зАлл о ГАБ2 н
цыАх<
Д3Ии иц2 зхлИ ыИГхлл з :цицхзА-
лИИ ацох Ои6 я ит зхо л л Аи цх 2 а -
Ааих л БхАа 
5 Аха зГиАИА о А Г 2хцяхи УцхзАлИ иц-
2и Ахи фА и Б иГП 2ыл ГиИ фАхохци 3х-
аГИА ыИАх И ГахиИА лх хц Ир иАо ц3 Ил 2 -
ц л 3хаАИлИА а ц з3хИ лИ хлИ Бы
хц Ин И фА и < иха з и лАт3П АИ лхцП рL ; л
зцх3ИиАтл иц 2 Ат1 н хАц 2 ах3хиАтлн
аха 2ыи ГаАИзхА БГи n]ан
хцП р 2А лАт3П ахио цИГаИ И ыхБ Па -
2 з 26 лцхАтл ДИГихлцИП Бы и Ин И
цхАтл Гитр И3 цПиГП з ААИицхя и ыАхи
 Г ацх6лИ ыА иялИаИ =ц ы Аз ах3хллр
ыИлИц ц ГицхлГизх-зц лИ ы Аа злИа ыцБ-
ГаИ лхзхАИАГП лх Ги А<
уА1хни 2цхиИиГт цП з АаO Ол 2А
А3хцл аха Иы ц И цИзиАИз аха хАИл з-
ах ; ГИГхит ыИл 2/а Арлит цх3 ГИ1и -
ГА цзя Б 2 зя АИо лля ГицАт2 х лИ их
цоАПцл ; и оых ы а лих 7иИя зГицА з з
цИц ы ИГАИитГП л 2ыи И з3ПиаИ оАхыаИ я ит Г
ГаАхы з я ит Г Аах : лхГи 7и о иц хАтцИ 6АалА ахыа ц1Ии цП Г а хлыИц
 Аах
Ол ц ыИаи зхА фх ИАИр И иАф л
и и лП 3з лИит л лхы Дх 3Бхни цП
иха
Дяхз 3х 1Ахо2х И ыхз ох3 5 Аха ц И3лГ иха
аха 7и о 2 Гах3хит Азхллн цхзылИа ИАИ 
ацхнлн ц Ги ц ллИн лх2АрыхиАт<
= цх3ИиАтл Дыт ц ыхыи зГO 5ха ГАБИитL
Дх 2ыт лхГ ИААИ л Шцх л 2 Гх з3 цзхА
Гз н ГаАхы ц3хзц…
к2х олИи Г о А з и зхцИ6 ахИихл цз о
цхлох
Т лх а о лх ах1тL
Иаха лиO K И А з зИы ц3Иылих
Ол и2П и Б И А з зИы
Д Аа 2А Г а нл < лИаи л ацхГИА ицхз 3-
Ал н ацхГа н И л ыцхИА Ахц 32л И 6иах И у
Ги ц л И62А ах лГА П И = ы ц Ба Б
ах3хц ц 6хАИГт з 1цло ызх 1Гит з И-
л з х Гыт н Г2 а зГацИаИзхА Г ызИ3о ГихА -
о хГи1лИах<
;-ц-ц73O ;-ц-ц73O И ц-ц73 ызх ицИ-ИO
= Аа злИа ГИыА 3х Ги А И ИихА ох3и уИы-;л-
ф 
У Ал л цыхит зх цИоАх1лИ фИц-ц з ацнГцх :зц цх лх ыцБГаИн БИл цП и
ызцн 1АлА  а Гиц лх 3оИ 5 Аха
= Аа злИтИ 3оИ 3хГихзИАИ я 3ПИлх А2литГП
цхГицПлл И Ат6лл ух И Б Г 2цхБхАИ и
цфцх3ИцП Гихцр ыц Гит 2ГАхилн ха 2-
зхи и Ата лх охизхяи
 и лПП цхлт1 зц лИ а АИГиз И р6Ия
2ит лх БИл фИцц з 5 Аха зз А а о з 3А-
л о цГаИн цГи цхл ОАлт зГо Г ц а Или 3ы
Ол цИ2о а Гихц цБИ л лр< а лтПа И 1х1-
Аа Ми ы АБл 2А лхГиц Иит Г 2ГылИах лх л -
ГихАтоИГаИн Ахы а оых ы 2лн Ги А хГГ цИИц -
зхАГП ыАП Анилхли з Г зця аиБх И ц Га 1л н
БИ3лИ х Гх ОАлт ГИихАГП 1Иахцл И ф1л-
2Атл Ги ы Гихи а цИГиГизр6Ия фИ-
цц з а лГИц зхАГП И32иа 2иА а И ы и
аха-и и1ИА Аа злИах
= ГА ицитн л з3оАПлА з ц ГИиАтл 
Бл ызх 2/а ыАП Гих ПиИыГПиИ ызя ИААИ и-
ц з Гах3хА 5 Аха И зи цИА зцГИр 2ахихллр
лх лххАтлИа ГаАхы з
ДцБГаИн БИл Гах3хА Аа злИа уаИл Гл
М Гах3хА 5 Аха Зх лх1И цП  хыхлИПO
уихПиИыГПиИызя ИААИ иц з ох2Ил
ГлхцПы л зя ыПи з ИГА ыфИцИиля з лля и -
зхц з лх1о зц лИ JлИиГП ГицАа з цБИИ хиц л а л оцхлхи и И цхлцз 3лИи-
л цхаи ;3 хциИААцИнГаИя 2 цИхГ з Гц Г
 Ат3риГП АИ1т ГихызхыцхиИ ИААИ иц з лИих-
ц ыАП ихла зя 1а И ихГиИ ГихицИыцхиИ ИА-
АИ иц з зГицА ыАП ыИзИ3И лля Д-30
Д3зГИз 7и Аа злИа ГихА лх2Изхит цл
Т цыГихзАП1т и и ц ГИ1тL
5 Аха Аоа И3А БИА аха зИГзхриГП зГицА
з 3хИГт ГицАт2
У лн я алА Аа злИа : аха П 2ы ы-
иил оИАт3 ГыхзхитL
: оИАт3 ыИзИАГП 5 Аха ГаАхы ахБи ИГ-
 Ат3 зхлл И ы ла лыИцИИ И з Ги иГАаИ лх
цГлхцПБлИ з2цхаи лх цзи и ДА 2 хБ-
л 
Т2 2 олз Глх2БлИ ацох 3хзы -
зхит… : ихцхL
уА хАхГтO :аи Г ББлИИ
Зх Гиз Атлр хциИААцИрO 8и л 3хаГзх1тL
ххАИ и цо зхитГП
Jл ГнхГ 23 л ацоАИА оАх3х Аа з-
лИа ух 3лх1т цл аO ДхБ з цБлИ зц лх
зГицА Ги ИА Г тыГПи ц2Ан аха яц з Гх-
 оИ ДГ иха И 3лхАИ< Оо лтO И АиАИ Гх БаИ…
Г ГзИГи … з цАтO л ГиалА Ги А И А за
 ыязхиИА цолз1р цр аОыИл 2 а АаиO Г2хзИА 5 Аха цИаИызхП
и Г ИыГПиИ ПиИ ГлхцПы з з Ал язхиИи и -
2 :зц цх 66хАхГт з цБлл а цх2А 8Ги-
л о з цП ицыл Г2 цыГихзИит и ои лхы-
Ахит з Ицл о ц ы Г тыГПи Пит 1ГиИырн -
зя ГлхцПы з ахБын И3 а и ця зГИи Ацлилцх
И ы а цГ ГихАИГи о олх лхфхц1Иц зхл и -
А ГцхБыхлO =цИ хци 2ГицА 7их Ги ц лх АИц
лхИ2 А хГлх х их Ги ц лх з 26 а лц
Дхзхн ГИихит Г а нл 
Дхзхн
уа Ата Го ылП цхАтл Ги Ии зГицА л 3лх-
и лИаи и зхяицх л цл о 3хз ых ы ИлИГицх
2 ц л У х цИахлцз ГлхцПы ГихПиИыГПиИПиИ-
ИААИ иц з н ох2Иц-1аИ Ги Ии ицГих ы-
зПл Ги ы ААхц з
= 7и н цл Б1т Ия ц ыхит лх АИла ц тр-
ДБцГИ а оых а и2 цИыи Гихц Г ло 
ДхL
Дх Тха цП Б1т лх лП И Г ГАхитГП< ахИ-
ихл цз о цхлох 5 АИл зАА ц ыхит зх и-
цГих ызПл Ги ы ААхц з
ОГицПа Гах3хА Аа злИа Дхзхн ГИихитO
ДхзхнO
ДГицА Ги ИА Г тыГПи ц2Ан Т и ц2Ат цх-
зл Го ылП ыз ы ААхцх Х ит 2л3Ил я ит И-ыБха я ит з ыах я ит аха ГИихн
Ми ы ацИ3ИГх 2А 
5цИ3ИГхL 5ха о L
= ГАыло 
= ГАыло 6 л 2А н л и АП н
ыцо ДГ ГАылИ лхГ зцыИ 5цИ3ИГ Ги Пл-
л х ГицАПит лхы зГоых з и Г ГА и ц-
л цхГии ГА ацИ3ИГ з 6 з1 ;и о уи Г ц а
2хаГ з зГицА У л БИ лх Г тыГПи Пит ОфИцИ-
хлиOOO уИ1тLO 5хАтаАПи цO
у тГ и ПитыГПи… Г т иГП ПитГ и… 8и LO
 Би 2ит… Г тр иц ызхыцхит з Г т…
ДГПит иГП ПитГ и ы ААхц з
Т яА Гах3хА 5 Аха
; 3х ит Грых зя ыИи цИГа И лхц1лИ цИ-
ГПоИ =АрГ ГихитП И иха ыхА Т лИ х1т П
цИГарL
ХхO у ицИи лх ло л цИГаиO ?рыИ ихлаИ И
цхаи ц ыхри х и И3-3х з1Из о 2… 2… 27ах о -
и з Г 2цхих лГхГитр ГАылрр - - 1 ла Г -
ыцхит 5 Аха зГиз зхА и АлИ ГА ицитн
3х иПБАн цх2 Ин ылт 2иАаИ хы 2А ыц-
БхитГП лх Гихиа ГИА цыА а и ця 2А 2АИ3 а< л
 БхАА Г2П 5хаИ ыГПит иГПL а цИА л
8и и л АИ лхахизх1т аха з 2ИАтПцы K л 2хл-
ыИи И л АИц ахзах3Га н лхцИ лхАтл ГиИ Т Билы ГА1хАL :зц цх 7и л 2хла И л хацИ лцл 
26Гиз х зГо АИ1т ацнГц Nо ГнхГ зГт-и
3х ыГПит иГП лИа л зирях1т
: Га Ата Б и я 1тL
ДГПит 2хаГ з зГицА Ии о Г тГ и ПитыГПи
уиO з 3зГиИА Аа злИа о А Г ахаИ
оА я1Ин и оц я их а 2хи а хлыи< уи нO ЗхИ-
Гхит цАт 3хы АлхO И лх АлИз 7и н а хлы н
зГт 3хА зА ит ы аялИ оы Ия фИцИхли а л -
зхА охцлИц И3 лы ылля 2Ары
уи Г ГихзИА ызПитГ и ызхыцхит ц2Ан и лх
и и ылт цхзлПА Гт Г ц ах ы ААхцх 
; и я 1т и 2 з и 3х 7и зИза И 3хаГа
П иоц3ИА и2 3лхИи иц зГицАх а и ц И
Бл з яАх цх3лГиИ зГ зх1 о злл :ы ИцхА-
инГиз L И3 ИАГП хциИААцИГи =цИ 7и л л -
1хА 5 Аха цхГАхИзхитГП
= зи цИитO цИах3хА 5 Аха фИцИхли 1-
а н АиИO
З-3х L Гц з Гц ГИА хциИААцИГи
Дзхыцхит изиИА 5 Аха Ми цыА Ми
 Аи ц 1иаИ 2хаГ зO Т з ГПц Га Ата Ах-
1тL
Ми и 2ц Гт K Б и2П л Гцх1Изхр  И
а и 7и ци Аал1т
л ыАП ГицАт2OуицАПн л л ГзИГиИ ДАП ГицАт2 лИаи И иц1-
аИ Гз н л заИли 5 лл ыАП ГицАт2O П л Ил-
ицГрГт аи 2ыи ГицАПит оы з а о И 3х и
7и зГ л ыА 
уА1хн Гах3хА 5 Аха И 3х ц Г з Ги цо лх
ацхр 23ыл< МяO ялА л И з ихПлИИ ыхцИА
 а Ал Д и и2  ГАыл ГА з O Зхы Г
ыцо н Ги ц л уо ылП з Аох з АохO Г:З-3110O л -
зхПO иАхПO Ги Ии ицИ иГПИ ТцИ иГПИO K Ах
и2 ыз
=  ызL ТцИO
Дз ицИГих
?хыл Дз ПитГ и
и ли 2 Ат1 лиO
8ци Г и 2 н Z и Зх оц3 зИа ГлхцПы з
лыАтлр 3хцАхи х цИахлГа о Аа злИахO
Т 3х о ы Ах1т лыАтлр 3хцАхи х цИ-
ахлГа о Г ц6Иах
лхзИБ ПлаИ Гах3хА Аа злИа
5 ц а оых ГицАт2L
K и2 3з лр ицхлГ ци из нO
ДзхАИз1ИГт И3- ы ззГаИ з ца 1ллр я -
А ыл И ф лхцП И л т 5 Аха Г цИлиИц зхА А-
а злИах з ГИыП А БлИ злицИ ихаГИ хялА
зГАы ацхГл о лтах И 3хыхИАГП ц 2А н
з 3зцх6лИП Ол ГыхА ы я н АБхз1н лхАхя аха АлтП и1х
Зх2ин Шцах яцхА И и Га зхА з БИоАПя
Т з ыИит 1тL
Иаха ли
ухыИГт 3х цАт… Зхз ыИO
: ГАИ з хБ ГП аых и зхцИ6 ахИихл цз о
цхлохL Г лИАГП Шцах
; з Гицх1л Гл л ихн Д лГИИ 2ы1т
л лх ц ли ылтоИ АИцх з Гз н П6Иа Г 2И-
цхит
12

Дцз з БИ3лИ ОАтя зГаИн 3лхА ГхГит ицых
ухГит ицых 7и зГиз а и ц ИГизхи 3х-
ах3Иа оАПыП аха цх2 И ц лиИцри ацнГц :з-
ц цх
кх2 иПоИ А3хАИ з БА3л цз иц6хАИ Гзхц-
а н БББхАИ фц3 н И ы з ыИАИ ыА ы х цИ -
6И азхАы И л о ГицхыхАтл н хицИ ОлИ а-
ц ИАИ И з ГГихлхзАИзхАИ х1Ил Г ы 2ц ы1л н
лз 3 иИ Гитр ц АихцИз лх ы о з цл н Ах-
и
>цИохыИцх Гз ыл н а хлы 3зхАИ ЮцИн :цГлит-
зИ :цГлитзИ ГыА з ицыхя л илля лИ-
ахаИ И Ахлх И И Гз ыах И уз н ит цохлИ3хи -
цх ц И3з ыГизх л лххА л о Аи лх3хы Г ы АБл -
ГиИ 3х ГиИиАП ыИцаи цх 5х3хлГа о Г 2 цх я 3-
хГиИ у 2 ц з АлПА фИцИхАтлр флацИр -
3П ИГи цИИ цАИоИИ И хиИ3 х х о 3хзя 3 фла-
цИр Глх2Блцх ыхля Гиц а ц ыхзхП ац зАтлр
БГит ы ГаИ ахфАт И ц ли И ГихзАПП лхц -
ахи оц3 зИ а И Гихцн хзи 2Г О2ГИзхА л И
цх2ГИА н л ыхзхП 3хГИыитГП иц ыИлл-
л 23ыАтлИах Д ц3Атихи ц зылл н з Г -
2 ц цГихзцхцИИ 2цх3 зхАИГт ыхх х1Илх И 2-ц ллхП х1ИлИГиах 3р ГихАИГт 3ххя И х
ыАП лхц ых И з2цхлл лх ыГПит Аи зцы ф л-
ы ОАтя зГаИн лхцА Атцх з а ли ц >хАиИнГа -
о 3хз ых
ДГ л 2я ыИ их6ИА Гт ИАИ И3о ихзАИзхА Гт
лх 3хз ыГа 2 цы зхлИИ И3 3хз ыГаИя хицИх-
А з = ы х3ах лх Ах И цхГи цл лхА ГлИ-
БхАИ Г2Ги И Гит ы з3хИ цИ А о ц злП
=цИ2АИ3ИиАтл иха Бл 2 лПит ах3ллн ихла
лх Г 2Гизллн 3х ц Бц
О2БИз1ИГт И оАПыз1ИГт з лИ3хя :цГлитИ
цыГихзИА Алр Г и JИфцх 23ызИБИАх ОАт-
я зГа о Тха ах лАх Блх ? их цИ з3оАПы лх
Ги а и цн ыхАИ узця о ц ы
>ит ПяиГ л ы ц о ы з АтГизИ аха 3х-
иИА ыИл аИл ц ырГц ахр6 а цх2Ат зИ-
аИло :зИхл Гц Ф ццГи А Ги Ии иц ИААИхцых
ы ААхц з Kяих уИАтзГицх уихАА л ызПит ИА-
АИ л з ; ыхБ Гцылн хц1Из ГиИ ахиц а 2я ыИи-
ГП л ы1зА АИ 3Илх а и цн л 3хцх2 ихит лх
хциИ ГИАИП И ызхыцхиИ хиц Г з
5 лл ГАИ 2 7аИхБ :зц ц лхГИизхА 1ихи-
ля 1ГитГ и А за И зГя Ия 3х2Ахо зц лл -
олхит з о ц ы Г 2Ицхит ыхПлИ ацнГц Бл 2-
А 2 Г ыцБхит з 2 з цПыа И лл Тха аи
Б 3лхА…ОАтя зГаИн ГихзИА з Г и АИ1т и 23 о 2 н-
иИГт 2А з зГ лз 3 Бл Ии о 3ыцхз ыАИА лх
ызх х 3лхИ цИах3хА ц о з цИитГП :цГлитИ
и а хлыИц Г 2ИцхиГП лПит о лх 2 А ы1-
з о хГицх ; ц1ИА ы Быхит 7ффаих
NГАИ 2ых цИя ыИи 2л Г и н Ги ц л иаых
 л БыхАИ и зыт И ГхГит И и 2ал злИ Пз-
АПитГП 23 фхлфхц И 2А о а лП ухГлИ цИ1А
ииых иаых лИаи лИо я ц 1о л ы 3цзхА
ИГАх ГаИн флых лихАИ3 ц иПлА 2цхиГар ца
 6И 2хАиИнГаИ цПах з Ия лАоа н ы А -
Би 7и 2А И л флых лихАИ3 хзц ц зц 2-
АИ л ГИАтл з лрхлГхя ИГАх х И зцПы АИ Г АИ 2
лх3зхит цх3лИц Бы ГллИих И И 1ИИих И
= БхА зхз1 АИц з Г ц з БылИИ ы 2хр-
6н ГзИи з 3лИаА И3 лаИя 7 Ицхи з а и ц Гиц-
ИАИГт а ц оцГГ ДАП ц ызИБлИП а ц оцГГ И
лБл 2АИ иц цхаиля ахицх ?Иц цИ2А
ыАП Ия 3хааИ И о зАИ3зхАИ  Ал н ц оцх -
 лхыПГт зиряхит 6 хц ыИ3Атля А ы а
= ГАхр зИ3Иих лх :зц ц хцх2 2АхИАГП з хы-
ИцхАтГар ф ц Г цАх И ит лт1 лхицхАт-
л н зАИИл ;я 3 А и ацАтП 3хилПАх ГицхП
хцхфхиах цИыхзАллхП а о А з Ар1з 2ц-
 
=хА2 ИГиИАИ и 7аГацГхли з ОАтя зГаИн Г -ц з БыхА 7и о уИлы2хых- ця ых а цх2Ар
х И3Илц ГИлы2хых о цА 2цИААИхли цх3 ц Г
хахц зГар Ар >цИААИхли зхП ыц 2т цх3ля ах-
АИ2ц з ацх1хАх цылГар 3з3ы И 3ха Аа охАГи-
ах 5 оых л ц иПлА ца ыАП БхиИП Г хлБи
ИолА 6 ыИл 2цИААИхли >АГа о зГ Гизх
ц БыхА цх3л ГАИ…
ОАтя зГаИн 3хыцБхАГП цПы Г зхяилл И иИя
иыхА лГа Ата ацхиаИя цИах3хлИн
х 2ха ГИлы2хы 3хоАПлА з Гиз А цыИП з ц2а
 ызИохА 1ицзхА з 3 Ги ПА Г зБАИз АИ-
ц 
Д хы ИцхАтГа ГхА л ОАтя зГаИн иГИихА Г2<
цх3 ызх ицИ ГАлл ц ГИА ц 6лИП Г Г ых
И ц ыИиАн зГихА И ц з 3оАхГИА<
:ААхя ха2хцO
Д ахГиз и Гих 7и з3зхА 3х 1хиАтГиз 2-
Ия Ги ц л к ГГИнГахП Ги ц лх з Г Гихз а лиц-хы И-
цхАх И ахцх3х И3 УцхзАлИП фА их ацоАИАх оАх3х
И ци И зхАх з ла и ц 3хицыллИ уИлы2хы ы-
изцыИА< :ААхя ха2хц И Гцт3л зцхБлИ АИцх
ыхА лПит и 7и 3хПзАлИ ГАИ1а изиГизл-
л ыАП и Гих : цз ыИа хцлИ1ах АнилхлиГаИя
Аи з Ао А Гх ПГлИА и цхз зцл ГАт х-
л з 26 л три И аха цх3 и и :ААхя а -
и цн ха2хц ц1ИиАтл ц иИз иха и Илх-лИ о з ыхлл а лиаГи л Гил ы цыАх4 з -
26 Б зИит Бл и Ата иИя И ГА 3хя ых
Г Алцх
кхацИП ОАтя зГа о 2Ах ы Ги нлх :АаГхлыцх
Ол аАИалА зхяилл о И цИах3хА Иоцхит ГГа фАхох
Дхяиллн Г ИГахБлл АИц ицхзИАГП а хлы -
зхит Гиц лИ : ОАтя зГаИн цИоАхГИА ГИлы2хых
лх хА2 оы цы Гиц а хлы И 2MПГлИА -
ц3 цз ыИах и лх а цх2АПя к ГГИнГа о фА -
их л т лхГихи и оых а оых Г6л фАхо х фАхо
ГГахиГП и оых а оых Гихл зАл а хлы зхлИ
И 2х 
;лицГл зГо 2А з 7и и ли Г ицит лх
лх1о хы ИцхАх Ол иПБА ы1хА И цИ лхцПБ-
лИИ БАзха з ло 1зАИАИГт 1И Ол ихАГП -
лПит язхАл АИ Ги а ОАтя зГа о аха И3П6лн
ыИА хиИГаИн я ы ИАИ 3хГАБИзхи и зхцИ6Га -
о цхГГицАх аха ГзПи ихиГиз  я иА Гт Ицх И з-
ИзаИ И Г ллИ 2А ц1л з Ат3 а хлыИцх
ФАхо 2А Г6л Г цлИГи ИГ АлИА 3хя БылИ
5 хлых ыцохАх АИцх И и з Ги цох
уиц о о з цП а хлы л 2А 8иц фИц-
цх ызх И хлх а а И зГи з н И3 зГя ГИА а л-
ГИцП Гз р хА ИГАлл Гит и цБГизлл н ИГиахл-
л Гитр Ги наИ оАИ Г ниИ цх3з и 3х хГГИГили з
цИ 3лх лИ 3хязхлл ГИихцИн о ГиИ л -ИлицГ зхАИГт а 2АолИр ОАтя зГа о оы Б
Г 2Гизлл хиц Г
Д и И л тO 2MПзИА ОАтя зГаИн 3цИцП
флацИИ Тз ццх
ДИыИ хцх2 лцхзИАГП о зИ3Ии и и л
Г оАхГИАГП зИит ОАтя зГаИн Б 6АалА хАтцх-
И Анилхли >ГПия И зАА цИо и зИитГП ц-
з ыИит 2 цз ыИа Га ц зныи И3 Гиц П
УцхзАлцз Г цз ыИа Г ИАИ БГиа И 23-
БхА Гил 
ОАтя зГаИн цИГиИА
ДГи з нO оц а Га хлы зхА л ДГи з н цИ
 Ал хцхы Быхз1Ин 3х ызцтр оцПлА Гиц -
з ГихзИА лх Ги А а ц 2а И иа ыхАИАГП
= ы фИцИхАтл хА ыИГ ли Г 2цхз1ИяГП
ОАтя зГаИн цИлПАГП ыхцИзхит ГИлы2хых ГзлИцх-
И Г 2цхлл И Г а цх2АП< Алих Г лхыИГтр :зц цх
3лх а Зх ыхАтлИн я ы орнГ хиц ГГаИн ц лт
Г лхыцхлл н 2АПя н И фцхБах з 2А яА Д
3хаАрлИ 2АИ 3лхИиАтл зцл о л Г ыз-
П ц Гзих И Глх6лл з зГр 1ИцИл о А зл-
И а ахцых И Г 3 А и И АИГитП И И 3з3ых И< 7и
иПлА лх 3лхаИ цх3АИИП цИ цл хы ИцхА-фАты-
хц1хАх Г изиГизП зхБл ГиИ 3хыхИ И Гх Ар-
2Ир з Ги ах
уИлы2хы Гихл зИА фцхБа лх хцхфхиа И иыхАГит ДхБ ызцоли хАа о Атл лхца 3 иц 
лх1Ия л циИАИ цц лИИ цИыхзхП н лхцИ -
лхАтлн а А цИи
?нилхлиO з 3зГИА о А Г ОАтя зГаИн
= 7и н а хлы з 1А >ГПия Гих ах2Аах-
И аха иц л Д 2Ая цхиахя л ГБИ хА -
цы оцытр а циИа ТИ з н а циИа 2А аАл 3х 7и
зц П лх ГзлИцл А иа =иц хзА заИ
ОАтя зГаИн Гиц о зцП ИАГП ыз П цах И цИ-
БхА а циИа а оцыИ (7и Г з 6лИ з Ги л о 7иИа-
их Г цГаИ 2цПы ах3хА Гт ы з Атл лы 2л )
И ц3 Ги А ц иПлА хцх2 аха ццхцГаИн 
Г Г ых фИцц зГихитO Юцх цз ыИO ; П
Гит и цБГизлл цИлИ хит о Г ыИлх оАхзл -
а хлыр6о з лл - цГаИ И ГИАх И… 2АПыт аха
о Гицхлх лх3зхиГПL Ахыл 2 ны ГП… ыхАт-
1< ыхлл н л лх 2 ци зАхГитр и И лИ Дц-
я зл о ГАхзл а хлы зхлИП…
Т зхцИ6 а хлыИц 7и Б аха-и -ГихАИлГаИ
Дця зл ГАхзл а хлы зхлИ иИя цхзИА
>ГПия зГицхИзхП з о А з Гз И хлоАИнГаИ ГА -
зх
хГцхит яБ л 2ыи =цз ыИ аха Б1т
л ац ДхАт1< П и цБГизлл ГзП6хр о з
фИцц к ГГИнГа о … ГАхзл о л 3х2ыт Д л-
л - цГа о фА их УцхO:цх2 2лхБИА а циИа И цА зхА А3зИ ОАтя з-
ГаИн 6иИА лА за Гит ГА зл 2 хлзхА ц2лах
5 лл ГтПл И л и цА1т… И яцлх -
ы хА л ГАИ П хААхя ха2хц иха И и цАн 5ха
7и ыИА хи зL ГИ ицИл ц
уихц1Ин АнилхлиO заАИалА л з1хП И-
л з Г изиГизИИ Г лхцх6ИзхлИ Г 2иИн ы аАт-
ИлхцИИ
уАыр6И И ГАылИ ц хц1Иц зхА ы аи ц
Д цахя л И А 2Ар а ц 2 а И3- ы хлиИо ц-
ц нля Гзн >Ая цхи а 7и и ИыИ и л лх1А
И лхыА ыИцИлГаИ ц3Ил з
ОАтя зГаИн цхГацА а ц 2 а аха Ахцц :АИ->х-
2 И ц И3зА а 6лГизллр ц цыц лхоцхБы-
лИП хцх2х цыл 5цхГл н Зз3ы Оцыл 2А а-
Ал лх и Б А иа и а циИа4 ы аи ц ГА иИ-
ГиИит о ы л зИ3л лх1хиц И 32л н хГи н
Оцыл цИацИАИ а лыИц ДИит 3х 7и Ах-
охА Гт ы ылх И Ги П Тцыл 2А л Ги Ата Иит
Га Ата Ги Пит
; и оых ОАтя зГаИн ц И3лГ цт уит Гз ыИАхГт
а и и а хлых 2цхиГа о ацнГцх :зц цх ц -
ГИи 2цхиГа о а хлыр6о з лл - цГаИ И И з -
26 зГ И 2цхиГаИ И ГИАх И ЗИ 2х2з ИАИ ; цых-
лх ИАИ аха их 7их а ах лх иА 2цо лх3зх-
иГП ы АБИит :зц ц ы з о о ых ыГПит иГПы ААхц з
Тцхл1 2ыИиАтл ц И3лГ ОАтя зГаИн
5цыИи ?лы-АИ3
?рыИ з Ги ах зыцБхлл >а-х1х лИ л
лхц1ИА ы Ги нл зцхБлИ АИцх Ол ц И3лГ
изилр цт >ГПия зАхзАИзхА 2А аИ ыцБ-
2х Бы лх1И И лхц ых И ит а ц оцГГ з -
лл - цГаИ ГИА И 2ГицхИзхА Г ыИлИиАтл И
ГА зх И цз ыП ТхАхли ГИляц лИГих з лхя ыИз -
ГиИ
Ми зГр ит ц Гахн 2Иыл цл2цо ОАт-
я зГаИн Ол ц ылтоИ Гах3хАL
Иаха ли…
ДцПлтO
ОГихзхАГП ГАылИн ц3цз ицит А и 1л 
цИ 2цилИ
= ыхзИГт Гах Гах3хА ОАтя зГаИн уи нO 7и
л цз ыИ Ол ГлПА Г цаИ л злтаИ 5 хлыИц-
ГаИ И зА БИА з ца хцх2 : 7и АИл и лП
ГахБИ иха и 2 л лПА ; ГАИ л лИ л изиИи
и ГАыр6о хцх2х П ГаИл 3х 2 ци Г оИцн лх 1
цызхцИиАтл 3хГихзИз Г Бцхит 1зх2ц уи нOOO 7и
л цз ыИ
 хцх2ГаИн оАхзз л ц л 2А л2Ахо ыхцл н
Га иИл н Ол ц3 Ги А иПлАГП 2лПит ОАтя зГа -
о ицИБы цИА БИАГП 6а н ГлПА Г 3хПГитП Гз ИхГ И ыхцИА изил 
уцыц ОАтя зГа о хА Ол зГ ихАГП ц-
ыАИит лхз ц ллн к АаГ ИАИ я иП 2 О о з 3-
Бл з 3 А и Г 2цИАтПлих И ОлИ аха цх3 иПлАИ 2
1иа лх ыГПит х Би И ПитыГПи ИизхП аАхГГ
зАхыАтцх
Ми Б 2А лаИн mhnpard з 2л ихААИ-
Га а цГ И зГн цхы ГиИ и mwiss made
ОАтя зГаИн цлА И ГзцлА ц цыц
5 оых зГ а ГихзАлл о охлцх Гз ыИАИ а АИ-
3Ил х цГГар хГит ГзИи аАхызхАИ з з Ао И3
ПГля Г ца ПзИАГП ГзИиГаИн хцх2 а и цн ах-
3зхиГП л3х ил ИГ3 Г 2хлаих Ол цыхА я -
3ПИл а лзци х и и ыцБГаИ И л2цБл зцИА о
ОАтя зГа 
2онц ознакомитлного
рагмнта.

ТаГи цы ГихзАл ООО _?ИикГ»
=ц Иихни 7и алИо цАИа ￿
аИз Алр А-
охАтлр зцГИр
лх ?ИикГ
>3 хГл АхиИит алИо Бл 2хла зГа н ахц-
и н Visa 9asterCard 9aestrn Г Гих 2ИАтл о
иАф лх Г АхиБл о иц ИлхАх з ГхА л Ту
ИАИ узП3л н ц3 PayPal Web9nney KлыаГДлт-
оИ zlWl 5 1Аа 2 лГл И ахцих И ИАИ ыцоИ
ы 2л Дх Г Г 2 10
1I3
11
1г1
12
1Р3
5 лц 3лха ИиАтл о фцхо лих
1.3

Приложенные файлы

 • pdf 86654247
  Размер файла: 639 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий